Nová investícia Konica Minolta ponúka príležitosť slovenským odborníkom

Ko­ni­ca Mi­nol­ta, Inc., v uto­rok sláv­nos­tne za­há­ji­la pre­vádz­ku pr­vé­ho vý­skum­né­ho a vý­vo­jo­vé­ho R&D cen­tra v Euró­pe. In­ves­tí­cia nad­vä­zu­je na ot­vo­re­nie ino­vač­né­ho cen­tra BIC (Bu­si­ness In­no­va­tion Cen­tre) Ko­ni­ca Mi­nol­ta, kto­ré sa tu us­ku­toč­ni­lo ten­to rok v mar­ci. Je­ho úlo­hou je vy­hľa­dá­va­nie ak­tív­nych ob­chod­ných príl­eži­tos­tí, zber ná­pa­dov a pria­ní od zá­kaz­ní­kov a vznik no­vých ob­chod­ných mo­de­lov. Na zá­kla­de za­da­nia od BIC sa špe­cia­lis­ti R&D cen­tra nás­led­ne pos­ta­ra­jú o tech­no­lo­gic­ký vý­voj a reali­zá­ciu ino­vač­ných rie­še­ní. Obe br­nen­ské cen­trá by ma­li do troch ro­kov za­mes­tná­vať viac ako 100 IT od­bor­ní­kov.

Br­no a oko­lie po­nú­ka dos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných IT špe­cia­lis­tov, rov­na­ko ako množ­stvo vý­skum­ných a vý­vo­jár­skych pra­co­vísk. Pre­to sa sta­lo jed­ným z hlav­ných stra­te­gic­kých bo­dov Ko­ni­ca Mi­nol­ta v Euró­pe," po­ve­dal Den­nis Curry, Vi­ce Pre­si­dent & Di­rec­tor, Bu­si­ness In­no­va­tion and R&D Euro­pe, a do­dal: Pr­vou fá­zou ino­vač­nej stra­té­gie Ko­ni­ca Mi­nol­ta bo­lo za­lo­že­nie cen­tra BIC v mar­ci. Je­ho úlo­hou je pre­dov­šet­kým navr­ho­va­nie no­vých slu­žieb pod­ľa kon­krét­nych po­trieb zá­kaz­ní­kov či ob­chod­ných par­tne­rov. Na ten­to pro­ces nad­vä­zu­je vznik R&D cen­tra, kto­ré sa pos­ta­rá o nás­led­ný tech­no­lo­gic­ký vý­voj ino­vá­cií. No­vá ge­ne­rá­cia pro­duk­tov vy­vi­nu­tá čes­ký­mi špe­cia­lis­ta­mi sa sta­ne sú­čas­ťou por­tfó­lia spo­loč­nos­ti a bu­de po­nú­ka­ná zá­kaz­ní­kom po ce­lom sve­te."

Tím R&D špe­cia­lis­tov sa bu­de ve­no­vať naj­mä vý­vo­ju a vý­sku­mu pro­duk­tov z ob­las­ti in­te­li­gen­tných sys­té­mov. Kon­krét­ne pôj­de o roz­voj in­te­li­gen­tných sen­zo­ro­vých sys­té­mov, rie­še­nia pre auto­ma­ti­zá­ciu dát a di­gi­tál­ne­ho pra­cov­né­ho pros­tre­dia. Úlo­hou ďal­ších európ­skych R&D cen­tier, kto­ré bu­dú pos­tup­ne vzni­kať, bu­de vý­skum 3D tla­čo­vých za­ria­de­ní a sys­té­mov, no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ky či no­vých le­kár­skych prís­tro­jov. „No­vý­mi tech­no­ló­gia­mi chce­me na­šim zá­kaz­ní­kom po­môcť ušet­riť čas, zní­žiť nák­la­dy a maximál­ne zjed­no­du­šiť prá­cu so všet­ký­mi dá­ta­mi a ad­mi­nis­tra­tív­ny­mi pro­ces­tmi, po­ve­dal Ma­tej Du­sík, R&D Stra­te­gy and Tech­no­lo­gy Ma­na­ger br­nen­ské­ho R&D cen­tra Ko­ni­ca Mi­nol­ta.

Do­te­raz fun­go­va­lo R&D cen­trum Ko­ni­ca Mi­nol­ta iba v To­kiu a v San Fran­cis­cu. Br­nen­ské cen­trum je pr­vé zo sie­te európ­skych R&D pra­co­vísk. Bu­de po­dlie­hať pria­me­mu ve­de­niu z Lon­dý­na a zá­ro­veň úz­ko spo­lup­ra­co­vať s ce­lou európ­skou sie­ťou ino­vač­ných cen­tier BIC. Dru­hé európ­ske R&D cen­trum, ten­tok­rát za­me­ra­né na vý­voj le­kár­skych prís­tro­jov, vznik­ne v Mní­cho­ve. Ďal­šie vý­vo­jo­vé cen­trá Ko­ni­ca Mi­nol­ta bu­dú ot­vo­re­né aj v Lon­dý­ne a Berlí­ne.

Kon­cept vy­tvá­ra­nia vlas­tných ino­vač­ných a vý­vo­jo­vých cen­tier je sú­čas­ťou stra­té­gie Ko­ni­ca Mi­nol­ta, vďa­ka kto­rej sa spo­loč­nosť v pos­led­ných ro­koch me­ní z do­dá­va­te­ľa hardware na pos­ky­to­va­te­ľa mo­der­ných a kom­plexných rie­še­ní na mie­ru. Ko­ni­ca Mi­nol­ta v tej­to sú­vis­los­ti in­ves­tu­je ce­los­ve­to­vo mno­ho­mi­liar­do­vé čias­tky do roz­ši­ro­va­nia por­tfó­lia slu­žieb v ob­las­ti ICT, rov­na­ko ako do roz­vo­ja do­te­raj­ších ob­chod­ných ob­las­tí.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter