Buďte zelení v podnikaní! ZeBra 2015

21779860096_72a7913f6b_z.jpg V uto­rok 22. sep­tem­bra sa v Sta­rej tr­žni­ci ko­nal dru­hý roč­ník kon­fe­ren­cie Ze­le­ná Bra­tis­la­va, kto­rá sa za­obe­ra­la eko­lo­gic­ký­mi té­ma­mi a ich vply­vom na pod­ni­ka­teľ­ský sek­tor. 16 speak­rov zo Slo­ven­ska a 1 z Nór­ska pre­zen­to­va­li prí­pa­do­vé štú­die aj teo­re­tic­ké prís­pev­ky v 4 prog­ra­mo­vých blo­koch: elek­tro­mo­bi­li­ta, ener­ge­tic­ká efek­tív­nosť, gran­ty na ze­le­né pro­jek­ty a ze­le­ná ar­chi­tek­tú­ra.

Po­du­ja­tie uzav­re­lo toh­to­roč­ný Európ­sky týž­deň mo­bi­li­ty s té­mou „Vy­ber, zmeň, kom­bi­nuj", kto­rý na­bá­dal k pou­ží­va­niu rôz­nych dru­hov dop­ra­vy. Prá­ve elek­tro­mo­bi­li­ta bo­la jed­nou z tém kon­fe­ren­cie. Pria­mo na mies­te sa pred­sta­vil nie­len prak­tic­ký Nis­san Leaf, ale aj ab­so­lút­na no­vin­ka auto­mo­bil Tes­la Expe­rien­ce, kto­rú na Slo­ven­sko pri­ná­ša spo­loč­nosť Bu­si­ness Lea­se. Po­te­šu­jú­ce sú čís­la, zá­stup­co­via spo­loč­nos­tí upo­zor­ňu­jú, že elek­tro­mo­bi­ly sa vy­ví­ja­jú veľ­mi rých­lo - Nis­san Leaf bu­de mať čos­ko­ro do­jazd 250 km a na­bi­tie je pri pou­ži­tí rých­lo­na­bí­jač­ky mož­né už v prie­be­hu 30 mi­nút.

K té­me elek­tro­mo­bi­li­ty vy­stú­pil aj je­den z top speak­rov kon­fe­ren­cie Nór Mag­nus Bor­gen z me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie Bello­na, kto­rá sa ve­nu­je rie­še­niu en­vi­ron­men­tál­nych prob­lé­mov v rôz­nych čas­tiach sve­ta. Prá­ve roz­voj a pro­pa­gá­cia elek­tro­mo­bi­li­ty pat­rí me­dzi kľú­čo­vé té­my ich agen­dy. Bor­gen zdô­raz­ňu­je nut­nosť spo­lup­rá­ce a pod­po­ry zo stra­ny ve­rej­ných or­gá­nov, ale tiež pria­mu pre­zen­tá­ciu elek­tro­mo­bi­lov. Vchá­dza­li pri­tom z prak­tic­kej skú­se­nos­ti, ke­dy s pr­vým elek­tric­kým autom pre­ces­to­va­li zá­stup­co­via or­ga­ni­zá­cie ce­lé Nór­sko - v du­chu hes­la „kto vi­dí, uve­rí."

Jed­nou z tém kon­fe­ren­cie bo­li aj in­ves­tí­cie do ús­por­ných opat­re­ní pri pre­vádz­ko­va­ní bu­dov a ďal­šie spô­so­by ako ze­fek­tív­niť ener­ge­tic­ký ma­naž­ment. V rám­ci po­du­ja­tia sa pre­zen­to­va­li aj via­ce­ré or­ga­ni­zá­cie a fir­my, ok­rem iných Aso­ciá­cia pos­ky­to­va­te­ľov ener­ge­tic­kých slu­žieb, kto­rá sa ve­nu­je tzv. ga­ran­to­va­ným ener­ge­tic­kým služ­bám (Ener­gy Per­for­man­ce Con­trac­ting - EPC). Ide o mo­del pri kto­rom sú in­ves­tí­cie do ús­por­ných opat­re­ní splá­ca­né s ús­por sa­mot­ných.

Pe­ter Ra­kov­ský zo spo­loč­nos­ti Den­kstatt pred­sta­vil ne­dáv­no ukon­če­ný pro­jekt EKOp­ro­fit. Za­me­ria­val sa na zlep­še­nie en­vi­ron­men­tál­ne­ho po­ve­do­mia v spo­loč­nos­tiach a pri­nie­sol kon­krét­ne opat­re­nia, kto­ré zod­po­ve­da­jú efek­tív­ne­mu na­rá­ba­niu s ener­giou aj fi­nan­cia­mi.

Ako byť EKO­firmou? Tu je nie­koľ­ko naj­čas­tej­ších si­tuá­cií, v kto­rých mô­žu fir­my ušet­riť:

→ os­voj­te si no­vé ná­vy­ky v pou­ží­va­ní pa­pie­ra (napr. ús­po­ra, re­cyk­lo­va­nie a pou­ží­va­nie re­cyk­lo­va­né­ho pa­pie­ra, dru­hot­né vy­uži­tie skar­to­va­né­ho pa­pie­ra);

→ zlep­ši­te svo­je od­pa­do­vé­ho hos­po­dár­stva (napr. se­pa­rá­cia od­pa­du, op­ti­ma­li­zá­cia poč­tu a veľ­kos­tí ná­dob na od­pad, pou­ží­va­nie pa­pie­ro­vých po­há­rov v ká­vo­ma­toch mies­to plas­to­vých);

→ sle­duj­te spot­re­bu ener­gie(napr.po­hy­bo­vé sen­zo­ry na sve­tel­ných vy­pí­na­čoch, ploš­né vy­pí­na­nie svet­la v bu­do­vách);

→ op­ti­ma­li­zuj­te nák­la­dy vo­zo­vé­ho par­ku (napr.spot­re­ba PHM, os­vo­je­nie prin­cí­pov eko­lo­gic­ké­ho šo­fé­ro­va­nia a ces­to­va­nie, ale aj! pos­tup­ná vý­me­na naf­to­vých dop­rav­ných pros­tried­kov za elek­tro­mo­bi­ly).

Jed­nou z tém, kto­ré sú v na­šom pros­tre­dí po­mer­ne no­vé, je aj eko­lo­gic­ké čis­te­nie dop­rav­ných pros­tried­kov, bu­dov a s tým sú­vi­sia­ca té­ma ochra­ny fa­sád his­to­ric­kých bu­dov. V tej­to ob­las­ti je exper­tom spo­loč­nosť Blue&Green, kto­rá pred­sta­vi­la svo­je por­tfó­lioa pre­zen­to­va­la sa aj na kon­fe­ren­cii ZeB­ra. Ma­jú dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti s vý­vo­jom eko­lo­gic­kých čis­tia­cich pros­tried­kov, ale aj s ochra­nou bu­dov špe­ciál­ny­mi ná­ter­mi, kto­ré umož­ňu­jú pred­chá­dzať ich zne­čis­te­niu a poš­ko­de­niu.

Ze­le­ná Bra­tis­la­va je prís­pev­kom k bu­do­va­niu ze­le­né­ho po­ve­do­mia vo fun­go­va­ní fi­riem. Pri­ná­ša kon­krét­ne prík­la­dy už fun­gu­jú­cich rie­še­ní s prak­tic­ký­mi in­for­má­cia­mi pre tých, kto­rí chcú eko prin­cí­py im­ple­men­to­vať do svo­jej pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti.

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter