Router ZyXEL WAH7706 – ideálny spoločník pre mobilné pripojenie v zahraničí

S no­vým ces­tov­ným LTE rou­te­rom ZyXEL je mo­bil­né pri­po­je­nie hrač­kou.

Tr­va­lé pri­po­je­nie po­čas za­hra­nič­ných ciest je te­raz vďa­ka pre­nos­né­mu LTE rou­te­ru ZyXEL WAH7706 om­no­ho jed­no­duch­šie. Rou­ter vá­ži iba 125 gra­mov vrá­ta­ne ba­té­rie a pod­po­ru­je 2G, 3G, 4G (LTE CAT6) a dvoj­pás­mo­vú Wi-Fi (IEEE 802.11ac) mo­bil­nú ko­mu­ni­ká­ciu, čím sa z hľa­dis­ka pok­ry­tia ra­dí me­dzi špič­ku na tr­hu. Pre­to­že fun­gu­je tiež ako osob­ný hot­spot schop­ný sú­čas­ne pod­po­ro­vať 32 Wi-Fi za­ria­de­nia, rou­ter WAH7706 rých­le Wi-Fi pri­po­je­nie pos­ky­tu­je aj spo­lu­ces­tu­jú­cim.

Vďa­ka pod­po­re via­ce­rých pá­siem (kon­krét­ne LTE pá­siem 3, 7, 8, 20, 28, 38) a dô­ra­zu na naj­pod­po­ro­va­nej­šie pás­ma LTE pri­ná­ša rou­ter WAH7706 lep­šie pok­ry­tie vo väč­ši­ne kra­jín sve­ta. To na­viac zna­me­ná, že uží­va­te­lia mô­žu na svo­jich za­hra­nič­ných ces­tách zos­tať bez­drô­to­vo pri­po­je­ní bez oh­ľa­du na mo­bil­né služ­by po­nú­ka­né v do­tyč­nej kra­ji­ne.

Veľ­ký prob­lém pre uží­va­te­ľov do­po­siaľ pred­sta­vo­va­la rých­losť pre­no­su dát v za­hra­ni­čí. LTE pre­nos­ný rou­ter WAH7706 LTE ten­to ne­dos­ta­tok spo­ľah­li­vo rie­ši pod­po­rou ag­re­gá­cie no­si­čov. Rou­ter tak do­ká­že z rôz­nych frek­ven­čných pá­siem vy­uží­vať viac spek­tier a tým zvý­šiť cel­ko­vú šír­ku pre­no­so­vé­ho pás­ma. Vý­sled­kom je pod­stat­ne vy­ššia rých­losť pre­no­su dát do­sa­hu­jú­ca až 300 Mbps. Konštruk­cia ty­pu „plug and play" umož­ňu­je rých­le
a jed­no­du­ché pri­po­je­nie k inter­ne­tu cez LTE, kto­ré ne­vy­ža­du­je žiad­nu od­bor­nú kon­fi­gu­rá­ciu.

Ďal­ším prob­lé­mom na ces­tách bý­va­la vý­drž ba­té­rie. Pre­nos­ný LTE rou­ter ZyXEL WAH7706 za úče­lom vy­ššej ener­ge­tic­kej účin­nos­ti pod­po­ru­je rých­le pre­pí­na­nie me­dzi Wi-Fi pás­ma­mi 2,4 a 5 GHz a na­viac dis­po­nu­je re­ži­mom ús­po­ry ener­gie. A vďa­ka niž­šej spot­re­be sa rou­ter WAH7706 v prie­be­hu pre­vádz­ky me­nej za­hrie­va, čo sa po­zi­tív­ne pre­ja­vu­je na je­ho ži­vot­nos­ti. Rou­ter je vy­ba­ve­ný vy­me­ni­teľ­nou 2800mAh lit­hium-po­ly­me­ro­vou ba­té­riou, kto­rá vy­dr­ží až 10 ho­dín pre­vádz­ky. V prí­pa­de jej vy­bi­tia sta­čí ba­té­riu jed­no­du­cho vy­me­niť.

„LTE tr­hy za­ží­va­jú rých­ly rast, av­šak väč­ši­na zá­klad­ňo­vých sta­níc stá­le ne­do­sa­hu­je po­ža­do­va­né­ho pok­ry­tia," poz­na­me­ná­va Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE, ZyXEL. „Keď sa k to­mu pri­dá veľ­ký po­čet frek­ven­čných pá­siem LTE pou­ží­va­ných v rôz­nych kra­ji­nách sve­ta, po­tom pri­po­je­nie k inter­ne­tu na ces­tách mô­že byť sku­toč­ným orieš­kom. Mo­de­lom WAH7706 chce­me uží­va­te­ľom pos­kyt­núť ľah­ký, jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný, mi­mo­riad­ne rých­ly, pre­nos­ný LTE rou­ter s dl­hou vý­dr­žou ba­té­rie, kto­rý im za­is­tí ko­nek­ti­vi­tu po ce­lom sve­te. Keď­že ten­to mo­del fun­gu­je v rôz­nych pás­mach, je jas­nou voľ­bou pre tých, kto­rí chcú zos­tať on­li­ne aj na ces­tách," do­dá­va Mar­tin Bra­ti­čák.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter