ČR: Monitory AOC a Philips opäť prekonávajú rast európskeho trhu

I přes eko­no­mic­ké vý­zvy na někte­rých vý­cho­doev­rop­ských tr­zích a nav­zdo­ry těžkým pod­mín­kám na tr­hu IT si spo­leč­nos­ti AOC a MMD, li­cen­ční par­tner pro mo­ni­to­ry Phi­lips, ved­ly v re­gio­nu úspěšně. AOC a MMD jsou dceřiné spo­leč­nos­ti světo­vé­ho líd­ra ve vý­robě mo­ni­torů spo­leč­nos­ti TPV.

S ví­ce než 17% po­dí­lem na tr­hu si mo­ni­to­ry AOC a Phi­lips dr­ží pr­vní mís­to ve vý­chod­ní Ev­ropě. V ná­roč­ném tr­žním prostředí obě znač­ky doh­ro­ma­dy na­vý­ši­ly svůj tr­žní po­díl téměř o 20 % ve dru­hém čtvrtle­tí 2015 v po­rov­ná­ní s pr­vním čtvrtle­tím to­ho­to ro­ku.

„IT od­větví mělo v ro­ce 2015 těžký za­čá­tek. Směn­ný kurz do­la­ru a eko­no­mic­ké ne­jis­to­ty os­la­bi­ly trh. Ač­ko­liv jsme v rám­ci obou na­šich zna­ček mo­ni­torů, AOC a Phi­lips, mu­se­li přij­mout jistá opatření, sto­jí­me si za svou stra­te­gií soustředění se na ino­va­ce ja­ko je napřík­lad náš 40pal­co­vý 4K mo­ni­tor a na po­ža­dav­ky na­šich zá­kaz­níků," řekl Jiří Du­bi­na, re­gio­nal sa­les di­rec­tor ve spo­leč­nos­ti MMD. Dob­ré vý­sled­ky potvr­zu­jí i nej­novější úda­je z tr­hu ana­ly­tic­ké fir­my Con­text. „To, že ros­te­me a daří se nám lé­pe než ce­lé­mu tr­hu, do­ka­zu­je, že se na­še stra­te­gie vy­plá­cí," do­dal Jiří Du­bi­na.

Pr­vní mís­to pro mo­ni­to­ry AOC a Phi­lips v Čes­ké re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku

AOC a Phi­lips v Čes­ké re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku po­sí­li­ly své spo­leč­né pr­vní mís­to
a ny­ní do­sáh­ly ve dru­hém čtvrtle­tí ro­ku 2015 po­dí­lu na tr­hu téměř 15 % - což je op­ro­ti pr­vní­mu čtvrtle­tí nárůst o víc než 20 %. Sa­mot­né AOC hlá­sí nárůst přes
40 %, za­tím­co nárůst znač­ky Phi­lips či­ní v po­rov­ná­ní s před­cho­zím čtvrtle­tím 8 %.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter