Na Žilinskej univerzite sa diskutovalo o moderných technológiách, CERNe aj mestskom downhille

Štu­den­ti na Ži­lin­skej uni­ver­zi­te v Ži­li­ne ma­jú vďa­ka špič­ko­vé­mu vy­ba­ve­niu učeb­ní a la­bo­ra­tó­rií vy­tvo­re­né kva­lit­né pod­mien­ky na štú­dium. Jed­nou z no­vi­niek ak­tuál­ne­ho aka­de­mic­ké­ho ro­ka je mo­der­ná au­la, kto­rú uni­ver­zi­ta zre­konštruo­va­la s fi­nan­čnou pod­po­rou spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, líd­ra v pri­ná­ša­ní ino­vá­cií do ob­las­ti vzde­lá­va­nia. Pr­vých štu­den­tov pri­ví­ta­la no­vá au­la 29. sep­tem­bra 2015. V di­gi­tál­nej ére zoh­rá­va­jú mo­der­né tech­no­ló­gie čo­raz dô­le­ži­tej­šiu úlo­hu. Dneš­ní štu­den­ti na ško­lách vy­ža­du­jú mo­der­né nás­tro­je, kto­ré bež­ne vy­uží­va­jú vo svo­jom ži­vo­te, a ak má byť pre nich ško­la at­rak­tív­nou a na tr­hu kon­ku­ren­cies­chop­nou, mu­sí po­nú­kať nie­len zmys­lupl­ný ob­sah a nad­še­ných pe­da­gó­gov, ale aj kva­lit­né pod­mien­ky na štú­dium. To si uve­do­mu­je aj jed­na z naj­prog­re­sív­nej­ších uni­ver­zít na Slo­ven­sku - Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta v Ži­li­ne, kto­rej štu­den­tov v tom­to aka­de­mic­kom ro­ku pri­ví­ta­jú no­vé, zmo­der­ni­zo­va­né pries­to­ry hlav­nej vý­uč­bo­vej au­ly. „Na­ša naj­väč­šia au­la s ka­pa­ci­tou 266 miest preš­la po­čas let­ných me­sia­cov kom­plet­nou re­konštruk­ciou, vy­me­nil sa ce­lý inter­iér, pre­zen­tač­ná tech­ni­ka aj oz­vu­če­nie. Vý­raz­ne sa zlep­ši­la akus­ti­ka. Ve­rí­me, že sa v zmo­der­ni­zo­va­nom pries­to­re bu­dú na­ši štu­den­ti aj pe­da­gó­go­via cí­tiť prí­jem­ne. Au­la po­ne­sie me­no spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, kto­rá sa po­die­ľa­la na jej re­konštruk­cii," uvied­la Ta­tia­na Čo­re­jo­vá, rek­tor­ka Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty.

Sláv­nos­tné ot­vo­re­nie au­ly sa us­ku­toč­ni­lo 29. sep­tem­bra 2015 a bo­lo spo­je­né s dis­ku­siou (nie­len) o mo­der­ných tech­no­ló­giách a ich vy­uži­tí v ži­vo­te, do kto­rej sa ak­tív­ne za­po­ji­li sa­mot­ní štu­den­ti pros­tred­níc­tvom špe­ciál­nej on­li­ne ap­li­ká­cie. Dis­ku­siu vie­dol Ján Me­čiar, po­pu­lár­ny mo­de­rá­tor re­lá­cie Spek­trum o naj­nov­ších poz­nat­koch ve­dy a ab­sol­vent Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne. In­špi­rá­ciu, ako mô­že špič­ko­vé tech­no­lo­gic­ké zá­ze­mie prib­lí­žiť štu­den­tov k za­ují­ma­vým pra­cov­ným príl­eži­tos­tiam, pri­nie­sol exklu­zív­ny hosť, expert fy­zi­kál­ne­ho la­bo­ra­tó­ria CERN Da­niel Va­lúch. Iný poh­ľad do sve­ta tech­no­ló­gií účas­tní­kom pre­zen­to­val zná­my slo­ven­ský cykl­ista Fi­lip Polc. Ot­vo­re­nie au­ly svo­jou prí­tom­nos­ťou pod­po­ril aj ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN Ma­rek Paš­čák. „Na to, aby moh­la ško­la vstú­piť do 21.sto­ro­čia ako mo­der­ná in­šti­tú­cia, pot­re­bu­je aj mo­der­né vy­ba­ve­nie a tiež po­cho­pe­nie zá­sa­dy - uč­me de­ti ich pros­tried­ka­mi." Tý­mi sú dnes jed­noz­nač­ne smar­tfó­ny, tab­le­ty a mo­bil­né ap­li­ká­cie, a do bu­dúc­nos­ti už tre­ba po­čí­tať nie­len napr. s bez­peč­nou wi-fi, sprís­tup­ne­ním dát a in­for­má­cií na je­den klik či rých­lou on­li­ne ko­mu­ni­ká­ciou v reál­nom ča­se, ale aj s im­ple­men­tá­ciou no­si­teľ­ných tech­no­ló­gií do pro­ce­su vý­uč­by.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter