Košice spúšťajú 30. septembra elektronické služby

Mes­to Ko­ši­ce vrá­ta­ne svo­jich mest­ských čas­tí ako jed­no z pr­vých miest na Slo­ven­sku spúš­ťa do skú­šob­nej pre­vádz­ky elek­tro­nic­ké služ­by. Tie umož­nia ob­ča­nom flexibil­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať so sa­mos­prá­vou a kom­for­tne vy­ba­vo­vať úrad­né zá­le­ži­tos­ti i ne­vyh­nut­né ži­vot­né úko­ny. Pro­jekt zvlád­lo mes­to s par­tner­mi v sta­no­ve­nom ter­mí­ne a bez na­vý­še­nia fi­nan­čných pros­tried­kov. Hlav­ným do­dá­va­te­ľom je sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť Lom­tec.com.

Elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb mes­ta Ko­ši­ce je reali­zo­va­ná v rám­ci Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS). Op­ráv­ne­né vý­dav­ky pred­sta­vu­jú 1,922 mi­lió­na EUR, z Európ­ske­ho fon­du re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja mes­to zís­ka­lo viac ako 1,826 mi­lió­na. Pro­jekt sa za­čal reali­zo­vať v ap­rí­li 2014 ve­rej­ným ob­sta­rá­va­ním, pri­čom hlav­né ak­ti­vi­ty bo­li za­há­je­né až v no­vem­bri 2014 a skú­šob­ná pre­vádz­ka za­čne 30. sep­tem­bra 2015.

Ná­mes­tník pri­má­to­ra mes­ta Ko­ši­ce Mar­tin Pet­ruš­ko vy­zdvi­hu­je vý­bor­nú spo­lup­rá­cu od­bor­ní­kov na stra­ne ob­jed­ná­va­te­ľa - Mes­ta Ko­ši­ce a do­dá­va­te­ľa - Lom­tec.com: „Si­ly sa spo­ji­li a som rád, že na­ši ob­ča­nia ako jed­ni z pr­vých na Slo­ven­sku bu­dú môcť z po­ho­dlia do­mo­va vy­ko­ná­vať množ­stvo úko­nov, kvô­li kto­rým mu­se­li v mi­nu­los­ti nav­šte­vo­vať ma­gis­trát."

Elek­tro­nic­ké služ­by sú roz­de­le­né do via­ce­rých ob­las­tí ako da­ne a pop­lat­ky, so­ciál­ne ve­ci, ži­vot­né pros­tre­die, dop­ra­va a ko­mu­ni­ká­cie, ces­tov­ný ruch, škol­stvo, slo­bod­ný prís­tup k in­for­má­ciám vrá­ta­ne vo­lieb a de­mok­ra­cie či ve­rej­ných fi­nan­cií.

„Veľ­kou vý­ho­dou je in­teg­rá­cia por­tá­lu elek­tro­nic­kých slu­žieb na cen­trál­ne re­gis­tre," upo­zor­ňu­je pro­jek­to­vý ma­na­žér Lom­tec.com Ru­dolf Kan­to­rek. „Pre­po­ja sa nap­rík­lad re­gis­tre fy­zic­kých a práv­nic­kých osôb, re­gis­tre adries či ka­tas­ter neh­nu­teľ­nos­tí. Od­bú­ra sa tak zná­so­bo­va­nie úko­nov ob­ča­na, keď od ne­ho je­den úrad žia­dal in­for­má­cie, kto­rý­mi už iný úrad dis­po­no­val."

Ve­dú­ca re­fe­rá­tu in­for­ma­ti­ky Ma­gis­trá­tu mes­ta Ko­ši­ce Ga­brie­la Haj­du­ko­vá potvr­dzu­je: „On­li­ne sys­tém od­bú­ra zby­toč­nú by­rok­ra­ciu, zvý­ši kva­li­tu, efek­ti­vi­tu a prís­tup­nosť slu­žieb mes­ta a mest­ských čas­tí pre ve­rej­nosť a prip­ra­ví pros­tre­die pre tzv. bez­pa­pie­ro­vý úrad. Ide o pr­vý a nes­mier­ne dô­le­ži­tý krok k ze­fek­tív­ne­niu ko­mu­ni­ká­cie ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov so sa­mos­prá­vou."

Služ­by bu­dú prís­tup­né cez bež­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, časť aj vo for­me mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Prís­tu­po­vou brá­nou sa sta­ne mo­der­ný inter­ne­to­vý por­tál s rých­lym a jed­no­du­chým vy­hľa­dá­va­ním.

„Úspeš­nou reali­zá­ciou toh­to pro­jek­tu sme klien­to­vi potvr­di­li od­bor­nosť a zod­po­ved­nosť. Vďa­ka kva­li­fi­ko­va­ným, koo­pe­ru­jú­cim a dob­re zor­ga­ni­zo­va­ným tí­mom, zlo­že­ným z od­bor­ní­kov Ma­gis­trá­tu mes­ta Ko­ši­ce ako aj z Lom­tec.com sa zro­di­li veľ­ké, fun­gu­jú­ce a zmys­lupl­né rie­še­nia," uzat­vá­ra ria­di­teľ Lom­tec.com Mi­ros­lav Lič­ko.

Elek­tro­ni­zá­cia slo­ven­ských sa­mos­práv tvo­rí sú­časť eGo­ver­nmen­tu. Služ­by te­da bu­dú prís­tup­né na ús­tred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy ako aj na in­teg­ro­va­nom por­tá­li da­né­ho mes­ta. Niek­to­ré z nich bu­dú môcť ob­ča­nia vy­uží­vať len s no­vým elek­tro­nic­kým ob­čian­skym preu­ka­zom, kto­ré­ho sú­čas­ťou je aj elek­tro­nic­ký pod­pis, veľ­ká časť však bu­de prís­tup­ná aj bez ne­ho. Čí­tač­ka elek­tro­nic­kých ob­čian­skych preu­ka­zov sa za­tiaľ vy­dá­va bez­plat­ne.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter