Kupalisko Zelená žaba pobozkala hightech budúcnosť

Le­gen­dár­ne kú­pa­lis­ko Ze­le­ná ža­ba v Tren­čian­skych Tep­li­ciach chát­ra­lo 15 ro­kov. Skvost pred­voj­no­vej ar­chi­tek­tú­ry sa však po­da­ri­lo zre­konštruo­vať a zme­niť na pr­vý mo­der­ný, po­hy­bom prs­ta ov­lá­da­ný areál na Slo­ven­sku.

Za­čiat­kom mi­lé­nia bo­lo di­elo vý­znam­né­ho br­nian­ske­ho ar­chi­tek­ta Bo­hus­la­va Fuch­sa za­tvo­re­né. Kú­pa­lis­ko, kto­ré­ho je­di­neč­ná po­lo­ha a sym­bió­za fun­kcio­na­liz­mu s prí­ro­dou lá­ka­li de­sať­ro­čia da­vy náv­štev­ní­kov, za­ča­lo chát­rať. Sna­ha o je­ho oži­ve­nie tr­va­la ro­ky a vy­tr­va­losť na­ko­niec pri­nies­la za­čiat­kom augus­ta toh­to ro­ka svo­je ovo­cie - zno­vuot­vo­re­nie Ze­le­nej ža­by.

Ze­le­ná ža­ba si, po do­ho­de s pa­miat­kar­mi, za­cho­va­la svoj pô­vod­ný fun­kcio­na­lis­tic­ký vzhľad, av­šak priš­la o prív­las­tok ter­mál­ne kú­pa­lis­ko. Za­to pri­bud­li vod­né at­rak­cie v pla­vec­kom a det­skom ba­zé­ne, špor­to­vis­ká i sau­no­vý svet. Na­vy­še sa kú­pa­lis­ko sta­lo do­mo­vom re­vo­luč­ných tech­nic­kých za­ria­de­ní, a to vďa­ka ro­din­nej fir­me ESM YZA­MER, spol. s r.o. z Tr­na­vy. „Na­šou hlav­nou úlo­hou bo­lo pos­kyt­núť klien­to­vi kom­plexné služ­by, poč­núc vy­ku­ro­va­ním a re­gu­lá­ciou kú­pa­lis­ka až po ria­de­nie at­rak­cií, filtrá­ciu vo­dy či fa­reb­né os­vet­le­nie ba­zé­na," prib­li­žu­je Ma­túš Iza­ko­vič, ve­dú­ci od­de­le­nia in­teg­rá­cie tech­no­ló­gií spo­loč­nos­ti ESM YZA­MER.

Vo­da na­ša kaž­do­den­ná

Ze­le­ná ža­ba bo­la pô­vod­ne ter­mál­ne kú­pa­lis­ko. Do ba­zé­nov pri­te­ka­la lie­či­vá vo­da z pra­me­ňa Si­na. Dnes sa ba­zé­ny pl­nia pit­nou vo­dou. Tá je ohrie­va­ná pros­tred­níc­tvom ply­no­vých te­pel­ných čer­pa­diel, vďa­ka kto­rým mô­žu náv­štev­ní­ci na Ža­bu pri­chá­dzať aj v ne­priaz­ni­vom po­ča­sí.

„Ide o efek­tív­ny ob­no­vi­teľ­ný zdroj tep­la na oh­rev ba­zé­nov. Ten­to pro­ces je na­vy­še ria­de­ný mo­der­ným sys­té­mom Eles­ta, kto­rým mož­no mo­ni­to­ro­vať spot­re­bu ener­gií, vstup­né nák­la­dy na oh­rev a vy­ku­ro­va­nie ba­zé­nov, vy­hod­no­co­vať efek­ti­vi­tu na­kú­pe­nej ener­gie a jej vy­uži­tie v ba­zé­noch. Zá­ro­veň je mož­né na di­aľ­ku me­niť pa­ra­met­re ria­de­nia, po­ža­do­va­né tep­lo­ty, tlak, vý­kon čer­pa­diel, fa­reb­nosť os­vet­le­nia...," ob­jas­ňu­je Iza­ko­vič. To má po­zi­tív­ny vplyv aj na sa­mot­né nák­la­dy. „Vďa­ka vy­uží­va­niu níz­ko­po­ten­ciál­ne­ho tep­la pri ply­no­vých te­pel­ných čer­pad­lách sa zni­žu­je spot­re­ba fo­síl­nych pa­lív. Tep­lo i chlad sa tak vy­rá­ba­jú eko­no­mic­kej­ším a eko­lo­gic­kej­ším spô­so­bom," vy­me­nú­va ďal­šie be­ne­fi­ty Ma­túš Iza­ko­vič.

Me­dzi stro­ma­mi a pod pal­com

Uni­kát­ny je i sau­no­vý svet Ze­le­nej ža­by, uk­ry­tý pod ko­ru­na­mi stro­mov nad kú­pa­lis­kom, kto­rý je ot­vo­re­ný ce­lo­roč­ne. Maximál­na ka­pa­ci­ta kú­pa­lis­ka je 750 osôb. O ich bez­peč­nosť sa sta­rá vy­ško­le­ný per­so­nál, kto­rý má na­vy­še di­anie na Ze­le­nej ža­be pod pal­com. A to dos­lo­va, vďa­ka tab­le­tu. „Plav­čík má mož­nosť ke­dy­koľ­vek za­siah­nuť do di­ania vo všet­kých ba­zé­noch, má mož­nosť za­pnúť ale­bo vy­pnúť di­vo­kú rie­ku. Zá­ro­veň mô­že v prí­pa­de prob­lé­mov ale­bo to­pia­ce­ho sa náv­štev­ní­ka vy­pnúť jed­not­li­vé at­rak­cie tak, aby bol za­ru­če­ný bez­prob­lé­mo­vý a bez­peč­ný chod kú­pa­lis­ka. Ta­kis­to mô­že ov­lá­dať os­vet­le­nie a je­ho fa­reb­nosť, a to v ba­zé­noch a oko­li­tých pries­to­roch. Tie­to fun­kcie sa da­jú ke­dy­koľ­vek pri­dá­vať ale­bo up­ra­vo­vať," ho­vo­rí Ma­túš Iza­ko­vič, ve­dú­ci od­de­le­nia in­teg­rá­cie tech­no­ló­gií spo­loč­nos­ti ESM YZA­MER. Kom­plet­ný ria­dia­ci sys­tém na Ze­le­nej ža­be má hod­no­tu 200 000 eur.

Cel­ko­vá re­konštruk­cia kú­pa­lis­ka stá­la prib­liž­ne 10 mi­lió­nov eur. V sú­čas­nos­ti je ma­jet­kom čes­ké­ho pod­ni­ka­te­ľa Iva Va­len­tu. Ten ob­no­vu le­gen­dár­ne­ho kú­pa­lis­ka fi­nan­co­val zväč­ša z vlas­tných zdro­jov; 1,5 mi­lió­na eur zís­kal z euro­fon­dov. Na no­vú Ze­le­nú ža­bu je pyš­ná i mies­tna sa­mos­prá­va, kto­rá si sľu­bu­je vy­šší zá­ujem o ces­tov­ný ruch me­dzi tu­ris­ta­mi a náv­štev­ník­mi Tren­čian­skych Tep­líc.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter