Nová posila pre AT Computers na Slovensku

Spo­loč­nosť AT Com­pu­ters, je­den z naj­sil­nej­ších dis­tri­bú­to­rov IT na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu, roz­ši­ru­je svo­je ra­dy o ďal­šie­ho skú­se­né­ho ob­chod­ní­ka.

Od za­čiat­ku sep­tem­bra sa sú­čas­ťou ob­chod­né­mu tí­mu AT Com­pu­ters SK, na po­zí­cii Se­nior sa­les rep­re­sen­ta­ti­ve, stal Mgr. Mar­tin Štúr (39). Mar­tin Štúr pra­co­val v mi­nu­lých ro­koch nap­rík­lad v za­stú­pe­ní re­no­mo­va­ných vý­rob­cov ako je Tos­hi­ba ale­bo Le­no­vo. Te­raz sa roz­ho­dol za­po­jiť do sta­bil­né­ho ko­lek­tí­vu ras­tú­cej a pros­pe­ru­jú­cej spo­loč­nos­ti AT Com­pu­ters SK s cie­ľom po­sil­niť jej ob­chod­né ak­ti­vi­ty. Vďa­ka svo­jím bo­ha­tým skú­se­nos­tiam v ob­las­ti dis­tri­bú­cie a pre­da­ja IT bu­de skve­lým prí­no­som pre sú­čas­ný slo­ven­ský tím.

„S ra­dos­ťou ví­ta­me ta­kú­to skú­se­nú po­si­lu pre náš ob­chod­ný tím. Na­šou spo­loč­nou vý­zvou je pos­ky­to­vať tu naj­kva­lit­nej­šiu pod­po­ru nie­len svo­jim par­tne­rom na dí­ler­skej stra­ne, ale i vý­rob­com za­stú­pe­ným na slo­ven­skom tr­hu," po­ve­dal k naj­nov­ším per­so­nál­nym zme­nám Ma­rek Ti­mu­ra, ob­chod­ný ria­di­teľ AT Com­pu­ters SK.

Osob­ným cie­ľom Mar­ti­na Štú­ra v no­vej fun­kcii je po­môcť do­bu­do­vať a dl­ho­do­bo udr­žia­vať maximál­nu pod­po­ru pre IT fir­my a vý­rob­cov. Chce po­môcť spo­loč­nos­ti AT Com­pu­ters SK byť neus­tá­le jed­not­kou na Slo­ven­sku s naj­vyš­ším poč­tom ob­slú­že­ných fi­riem, a v bu­dúc­nos­ti aj s naj­vyš­ším poč­tom pria­mych dis­tri­bú­cií.

Me­dzi zá­ľu­by Mar­ti­na Štú­ra pat­rí ka­nois­ti­ka, ly­žo­va­nie, bas­ket­bal, di­vad­lo, váž­na hud­ba a sa­moz­rej­me je­ho ro­di­na.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter