DCOM patrí medzi najlepšie európske cloud projekty roka 2015

Pro­jekt Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest (DCOM) je no­mi­no­va­ný na oce­ne­nie EuroC­loud Award 2015. Za­ra­dil sa tým me­dzi naj­lep­šie európ­ske pro­jek­ty ro­ka 2015. O no­mi­ná­ciu sa uchá­dza­lo 40 naj­lep­ších ná­rod­ných pro­jek­tov z 11 európ­skych kra­jín. Ví­ťa­zi bu­dú vy­hlá­se­ní 8.10.2015 po­čas EuroC­loud Ga­la ve­če­ra v rám­ci EuroC­loud Fo­rum 2015 v Bar­ce­lo­ne. Líd­rom kon­zor­cia, kto­ré pro­jekt reali­zu­je, je Po­sAm.

DCOM je ná­rod­ný pro­jekt za­me­ra­ný na elek­tro­ni­zá­ciu ve­rej­nej sprá­vy a roz­voj elek­tro­nic­kých slu­žieb na mies­tnej a re­gio­nál­nej úrov­ni. Ob­ciam pos­kyt­ne nás­tro­je, kto­ré im umož­nia za­bez­pe­čiť vý­kon ich kom­pe­ten­cií a služ­by pre ob­ča­nov a fir­my elek­tro­nic­ky. V rám­ci pro­jek­tu sa vy­tvo­rí ba­lík sof­tvé­ro­vých rie­še­ní, kto­ré bu­dú sa­mos­prá­vam pos­ky­to­va­né spô­so­bom „sof­tvér ako služ­ba" (SaaS). Úra­dy bu­dú vy­ba­ve­né no­vou vý­poč­to­vou tech­ni­kou, spo­lu s kom­plet­nou tech­nic­kou pod­po­rou a údr­žbou.

Do sep­tem­bra 2015 sa do pro­jek­tu za­po­ji­lo už viac ako 1 400 ob­cí. Ich ob­ča­nia bu­dú môcť vďa­ka pro­jek­tu DCOM ko­mu­ni­ko­vať so sa­mos­prá­vou elek­tro­nic­ky. Agen­du bu­dú môcť vy­ba­vo­vať ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek. „Ot­vá­ra­cie ho­di­ny" bu­dú 24 ho­dín 7 dní v týž­dni. Ob­ča­no­vi ale­bo fir­me bu­de sta­čiť len inter­ne­to­vé pri­po­je­nie a vy­ba­ví všet­ko z po­ho­dlia do­mo­va ale­bo kan­ce­lá­rie. Ob­ča­nom aj fir­mám to pri­ne­sie vý­znam­né ús­po­ry ča­su aj nák­la­dov. Ce­lý rad vý­hod sa ot­vá­ra za­po­je­ným ob­ciam aj mes­tám. Tie zís­ka­jú uce­le­né rie­še­nie kto­ré ich od­bre­me­ní od sta­ros­tli­vos­ti o IT a za­bez­pe­čí sú­lad s le­gis­la­tí­vou. Pre­po­je­nie na rôz­ne štát­ne re­gis­tre zní­ži ad­mi­nis­tra­tív­nu zá­ťaž a chy­bo­vosť.

No­mi­ná­ciu vní­ma­me ako vý­znam­né oce­ne­nie uni­kát­nos­ti pro­jek­tu v ce­loeuróp­skom kon­texte. Vy­so­ký zá­ujem zo stra­ny ob­cí je zá­ro­veň dô­ka­zom at­rak­tív­nos­ti ce­lej my­šlien­ky a zá­ru­kou ži­vo­tas­chop­nos­ti pro­jek­tu do bu­dúc­na," ho­vo­rí Pe­ter Ko­le­sár, ria­di­teľ pre ve­rej­nú sprá­vu Po­sAm.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter