Novú DIGI bude pre DIGI CZ technologicky zabezpečovať Slovak Telekom

Slo­vak Te­le­kom bu­de kom­plet­ne za­bez­pe­čo­vať tech­no­ló­gie v po­za­dí sa­te­lit­nej služ­by No­vá DI­GI čes­kej spo­loč­nos­ti DI­GI Czech Re­pub­lic. No­vá DI­GI bu­de spus­te­ná 1. ok­tób­ra.

Spo­lup­rá­ca sa tý­ka ak­vi­zí­cie, spra­co­va­nia a vy­sie­la­nia te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu na sa­te­lit a za­bez­pe­če­nia sys­té­mu pod­mie­ne­né­ho prís­tu­pu. Slo­vak Te­le­kom sa ok­rem to­ho bu­de sta­rať aj o do­dáv­ky set-top boxov a ich fun­kčnosť.

„Hľa­da­li sme par­tne­ra, kto­rý by mo­hol spl­niť na­še vy­so­ké tech­nic­ké po­žia­dav­ky na mo­der­nú, spo­ľah­li­vú a kva­lit­nú sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu, kto­rú oce­nia na­ši zá­kaz­ní­ci. V Slo­vak Te­le­ko­me sme ta­ké­ho par­tne­ra naš­li," uvie­dol vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti DI­GI Czech Re­pub­lic Vla­di­mír Rus­nák.

"Pre DI­GI CZ sme prip­ra­vi­li End-to-End tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie, kto­ré umož­ňu­je pl­ne vy­uží­vať pok­ro­či­lé vlas­tnos­ti sa­te­lit­nej plat­for­my DI­GI Slo­va­kia a Slo­vak Te­le­ko­mu, pri za­cho­va­ní pl­nej prog­ra­mo­vej a mar­ke­tin­go­vej ne­zá­vis­los­ti," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ DI­GI Slo­va­kia Mar­cel Šatá­nek.

"Sme ra­di, že si spo­loč­nosť DI­GI CZ pre svo­ju No­vú DI­GI vy­bra­la prá­ve na­še tech­nic­ké rie­še­nie. Potvr­dzu­je to vy­so­kú kva­li­tu na­šich slu­žieb," skon­šta­to­val Ju­raj Bó­na, se­nior ma­na­žér pre pro­duk­to­vý ma­naž­ment a mar­ke­ting Slo­vak Te­le­ko­mu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter