ČR: Acer Aspire Switch 11 V: Výkonné zariadenie 2 v 1 pre prácu i zábavu

Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la dos­tup­nost svých ino­vo­va­ných no­te­booků 2 v 1 As­pi­re Switch, a to přidá­ním no­vé­ho 11,6" pa­sivně chla­ze­né­ho mo­de­lu Switch 11 V s pro­ce­so­rem In­tel® Co­re-M. By­lo u něj sní­že­no těžiště pro vy­šší po­hod­lí při psa­ní a přiná­ší mno­há vy­lep­še­ní od pro­ce­so­ru až po dis­plej. Leh­ký As­pi­re Switch 11 V byl navr­žen k to­mu, aby se stal per­fek­tním hyb­ri­dem pro pro­fe­sio­nál­ní i osob­ní pou­ži­tí. Dí­ky vy­lep­še­né konstruk­ci s pan­ty Acer Snap Hin­ge 2 lze Switch 11 V pou­ží­vat ve čtyřech roz­díl­ných re­ži­mech: no­te­book, tab­let, dis­plej a stan.

„Přep­ra­co­vá­ním někte­rých klí­čo­vých prvků na­ší již po­pu­lár­ní řady no­te­booků As­pi­re Switch jsme vy­tvoři­li hyb­rid kte­rý je ideál­ní pro prá­ci i zá­ba­vu. Je­ho tvar byl změněn tak, aby byl ví­ce er­go­no­mic­ký a zlep­še­ní se doč­kal i vý­kon, gra­fi­ka, zvuk, dis­plej a ba­te­rie. Dí­ky to­mu lze no­vý Switch 11 V pou­žít snad­no na vše – od pre­zen­ta­ce v prá­ci, přes čte­ní na ces­tách až po strea­mo­vá­ní HD vi­deí během od­po­čin­ku do­ma,“ řekl Vít Ur­ban, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žer spo­leč­nos­ti Acer.

As_SW5-173_18.jpg

As_SW5-173_17.jpg

As_SW5-173_10.jpg

As_SW5-173_08.jpg

As_SW5-173_09.jpg

No­te­boo­ky Switch jsou navr­že­ny k to­mu, abys­te moh­li přejít z prá­ce do osob­ní­ho ži­vo­ta tak snad­no, jak je to jen mož­né. Dí­ky je­jich čtyřem re­žimům pou­ží­vá­ní se může uži­va­tel snad­no přizpůso­bit ja­ké­ko­li si­tua­ci, kte­rá může nas­tat. V jed­nom flexibil­ním za­říze­ní je pl­no­hod­not­ný no­te­book se sys­té­mem Mic­ro­soft Win­dows® 8.1, kte­rý vá­ží 1,4 kg (tab­let + dok s klá­ves­ni­cí a HDD) a tab­let (770 g) se 4 GB pamě­ti RAM a mož­nos­tí 60 ne­bo 128GB SSD. Ten­to přechod umož­ňu­jí no­vé pan­ty Acer Snap Hin­geTM 2 s jis­ti­cím mag­ne­tem a bez­zá­pad­ko­vým me­cha­nis­mem. Me­zi ty­to re­ži­my patří no­te­book, kte­rý umož­ňu­je snad­né pro­fe­sio­nál­ní pou­ži­tí dí­ky připo­je­né klá­ves­ni­ci; tab­let pro dal­ší příle­ži­tos­tné pou­ži­tí, ja­ko je sur­fo­vá­ní na inter­ne­tu, hra­ní her, sle­do­vá­ní filmů a dělá­ní poz­ná­mek na ces­tách; re­žim dis­plej pro zob­ra­ze­ní ob­sa­hu a pre­zen­ta­cí, stejně ja­ko pro vi­deo­kon­fe­ren­ce; a re­žim stan pro fil­my, uka­zo­vá­ní ob­ra­zov­ky os­tat­ním ve stísněných pros­to­rech (na ces­tách) a proh­lí­že­ní fo­tek.

Prio­ri­tou u no­vé­ho mo­de­lu As­pi­re Switch by­lo za­ba­le­ní je­ho vy­so­ké­ho vý­ko­nu do kom­for­tní­ho er­go­no­mic­ké­ho tě­la. Chic­let klá­ves­ni­ce se může po­chlu­bit vel­mi po­hodl­ný­mi a op­ti­málně roz­lo­že­ný­mi klá­ve­sa­mi a Pre­ci­sion Touch­pad¹ přiná­ší vy­šší přes­nost a vý­kon při ov­lá­dá­ní po­mo­cí touch­pa­du. Tech­no­lo­gie ply­nu­lé­ho roz­poz­ná­vá­ní gest roz­li­šu­je me­zi úmysl­ný­mi ges­ty prstů a ná­hod­ným kon­tak­tem s dla­ní či ru­kou. Dí­ky men­ší­mu množ­ství chyb může­te klep­nout, přejíždět a po­sou­vat i zvětšo­vat mno­hem snadněji než kdy jin­dy. S pětis­tup­ňo­vým nák­lo­nem klá­ves­ni­ce ja­ko u no­te­boo­ku je psa­ní vel­mi po­hodl­né, bez oh­le­du na po­lo­hu při psa­ní.

As­pi­re Switch 11 V je vel­mi ten­ký a leh­ký, měří jen 299,5 × 195 × 8,95 mm a v re­ži­mu tab­let vá­ží jen 770 g. Po­kud je osa­zen do do­ku s klá­ves­ni­cí a vo­li­tel­ným pev­ným dis­kem, měří 299,5 × 206,7 × 20,95/23,35 mm a vá­ží 1 460 g.

Switch 11 V: Pa­sivně chla­ze­ný pro­ce­sor In­tel® Co­re-M l 4 GB RAM l 802.11ac Wi-Fi

Dí­ky im­po­zan­tní­mu pa­sivně chla­ze­né­mu pro­ce­so­ru In­tel® Co­re-M je Switch 11 V spe­cia­li­zo­ván pro prá­ci s ví­ce ap­li­ka­ce­mi naj­ed­nou a gra­fi­ku bez za­dr­há­vá­ní při níz­ké spotřebě ener­gie. Na­bí­zí až o 30 % vy­šší pro­ce­so­ro­vý a 1,5× vy­šší gra­fic­ký vý­kon, a to vše při dlou­ho vý­dr­ži na ba­te­rii. Je navr­žen tak, aby by­lo šká­lo­vá­ní vý­ko­nu auto­ma­tic­ké a maxima­li­zo­va­lo ener­ge­tic­kou účin­nost jak při prá­ci na po­čí­ta­či, tak na tab­le­tu. I dí­ky pod­poře po­ho­to­vos­tní­ho re­ži­mu Win­dows In­stan­tGo vy­dr­ží v pro­vo­zu na ba­te­rii ví­ce než 8 ho­din.

S tím­to vý­ko­nem má Switch k dis­po­zi­ci 4 GB ope­rač­ní pamě­ti RAM na Win­dows 8.1 (mož­nost bez­plat­né­ho up­gra­du na Win­dows 102, jak­mi­le bu­de k dis­po­zi­ci). Vnitřní SSD úlo­žiště má ka­pa­ci­tu buď 64, ne­bo 128 GB3, na­víc ji lze roz­šířit až 128GB paměťo­vou kar­tou SDXC do slo­tu mic­roSD. Vy­ni­ka­jí­cí rych­lost za­bu­do­va­ných kom­po­nent ne­ní vše, co může no­vý Switch na­bíd­nout. Dí­ky pou­ži­tí nej­novější bez­drá­to­vé tech­no­lo­gie 802.11ac může být Wi-Fi připo­je­ní až třik­rát rych­lej­ší, než u před­cho­zí­ho stan­dar­du 802.11n. Těchto vy­šších rych­los­tí by­lo do­sa­že­no ta­ké po­mo­cí dvou an­tén, dí­ky kte­rým lze vy­uží­vat tech­no­lo­gii MI­MO. S ní je vše od hra­ní on­li­ne her po strea­mo­vá­ní vi­dea jak rych­lej­ší, tak spo­leh­livější. Kromě to­ho umož­ňu­je nej­novější ver­ze tech­no­lo­gie Blue­tooth (4.0) k As­pi­re Switch 11 V bez­drá­tově připo­jit různá blue­tooth za­říze­ní, ja­ko jsou mo­bil­ní te­le­fo­ny, rep­ro­duk­to­ry ne­bo slu­chát­ka – pro prá­ci i zá­ba­vu bez ka­belů.

Switch 11 V: Pok­ro­či­lá er­go­no­mie l Dlou­há vý­drž na ba­te­rii l Různé ba­rev­né va­rian­ty

O zvuk se sta­rá přes­ný hardware, kte­rý přiná­ší při frek­ven­ci 800 Hz men­ší než 5% zkres­le­ní. Rep­ro­duk­tor s uni­kát­ní konstruk­cí přiná­ší přiro­ze­ný zvuk, kte­ré­mu ne­mo­hou os­tat­ní audio­sys­té­my kon­ku­ro­vat. Přidej­te rep­ro­duk­ci basů a šíření zvu­ku s tech­no­lo­gií Acer True­Har­mo­ny a vy­lep­še­ním Dol­by® Di­gi­tal Plus Ho­me Thea­ter™ a má­te stroj, kte­rý byl navr­žen tak, aby po­dal úc­ty­hod­ný audio vý­kon. Kromě to­ho ne­chy­bí ani sa­da Acer Vi­sion­Ca­re™, je­jíž sou­čás­tí je filtr Acer BlueLightShield™, kte­rý sni­žu­je úna­vu očí tím, že re­du­ku­je množ­ství vy­zařova­né­ho mod­ré­ho svět­la z ob­ra­zov­ky. A napřík­lad tech­no­lo­gie Lu­miF­lex™ op­ti­ma­li­zu­je dis­plej pro lep­ší vi­di­tel­nost ob­ra­zu na slun­ci.

Toh­le všech­no je k dis­po­zi­ci na 11,6" dis­ple­ji s roz­li­še­ním 1 366 × 768 px ne­bo 1 920 × 1 080 px a s tech­no­lo­gií Ze­ro Air Gap, kte­rá za­jiš­ťu­je mi­mořádně os­trý text i fo­tog­ra­fie. Na­víc je vy­ba­ven tech­no­lo­gií IPS, jež přiná­ší ši­ro­ké 178° po­zo­ro­va­cí úh­ly, tak­že uži­va­te­lé uvi­dí všech­ny de­tai­ly a sy­té bar­vy od ok­ra­je k ok­ra­ji.

Sním­ky lze pořizo­vat buď 1Mpx před­ní web­ka­me­rou ne­bo 5Mpx za­dním fo­toa­pa­rá­tem. Lze ak­ti­vo­vat i duál­ní re­žim fo­toa­pa­rá­tu pro pořizo­vá­ní a sdí­le­ní fo­tog­ra­fií během vi­deo­ho­vorů. Vše je uk­ry­to pod sklem Cor­ning® Go­ril­la® Glass 3 pro maximál­ní od­ol­nos­ti vůči poš­krá­bá­ní a dlou­hou tr­van­li­vost.

Dva por­ty USB – je­den v pl­né ve­li­kos­ti (a ver­zi 3.0) a dru­hý v po­době mic­roUSB – umož­ňu­jí připo­je­ní tis­ká­ren, exter­ních dis­ků a dal­ších di­gi­tál­ních za­říze­ní. Port mic­roH­DMI® za­se přiná­ší uži­va­telům mož­nost připo­jit k tab­le­tu vel­ký mo­ni­tor pro sle­do­vá­ní filmů a dal­ší­ho ob­sa­hu na větší ob­ra­zov­ce.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter