Festival vedy a techniky AMAVET

Na­da­ní žia­ci v ob­las­ti ve­dy a tech­ni­ky sa mô­žu prih­lá­siť na ce­loš­tát­nu sú­ťaž­nú pre­hliad­ku Fes­ti­val ve­dy a tech­ni­ky AMA­VET. Fes­ti­val je jed­ným z hlav­ných po­du­ja­tí Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku. Ví­ťa­zi zís­ka­jú no­mi­ná­cie na naj­pres­tíž­nej­šiu sú­ťaž mla­dých ved­cov IN­TEL ISEF v USA.

Fes­ti­val ve­dy a tech­ni­ky AMA­VET je ce­loš­tát­nou sú­ťaž­nou pre­hliad­kou ve­dec­ko-tech­nic­kých pro­jek­tov žia­kov zá­klad­ných a stred­ných škôl, kto­rí pre­zen­tu­jú svo­ju ve­dec­ko-vý­skum­nú čin­nosť po­mo­cou pa­ne­lo­vej pre­zen­tá­cie.

Žia­ci v tí­mo­vých ale­bo in­di­vi­duál­nych prá­cach pre­zen­tu­jú svo­je ve­dec­ko-vý­skum­né pro­jek­ty ve­dec­kým pra­cov­ní­kom a pe­da­gó­gom v je­de­nás­tich sú­ťaž­ných ka­te­gó­riách. Ce­loš­tát­ne fi­ná­le sú­ťa­že sa us­ku­toč­ní v dňoch - 10. no­vem­bra v pries­to­roch no­vé­ho Cen­tra ve­dy CV­TI SR na Boj­nic­kej 3 v Bra­tis­la­ve" prib­li­žu­je doc. Ing. Jo­zef Ris­tvej PhD., pred­se­da o.z. AMA­VET.

Pred ce­loš­tát­nym fi­ná­le sú­ťa­že sa us­ku­toč­ní 6 kraj­ských kôl v mes­tách Bra­tis­la­va (Bra­tis­lav­ský a Tr­nav­ský kraj), Nit­ra (Ni­trian­sky kraj), Par­ti­zán­ske (Tren­čian­sky kraj), Ban­ská Bys­tri­ca (Ban­sko­bys­tric­ký kraj), Ži­li­na (Ži­lin­ský kraj) a Pre­šov (Ko­šic­ký a Pre­šov­ský kraj).

Žia­ci mô­žu prih­la­so­vať svo­je pro­jek­ty na kraj­ské ko­lá v prís­luš­ných ter­mí­noch, zve­rej­ne­ných na strán­ke sú­ťa­že, kde náj­du i viac in­for­má­cií. Tí naj­lep­ší z kraj­ských kôl pos­tu­pu­jú pria­mo do fi­ná­le.

Re­gis­trá­cia žiac­kych pro­jek­tov na ce­loš­tát­ne ko­lo je ot­vo­re­ná do 20.10.2015, 12:00 na strán­ke sú­ťa­že www.fes­ti­val­ve­dy.sk.

Sláv­nos­tné ot­vo­re­nie Týž­dňa ve­dy a tech­ni­ky na Slo­ven­sku sa us­ku­toč­ní 9.11.2015 o 9:00 v pries­to­roch Cen­tra ve­dy CV­TI SR, Boj­nic­ká 3 Bra­tis­la­va.

Po­čas fes­ti­va­lu (v tých is­tých pries­to­roch) v dňoch 9.-10. 11.2015 sa bu­de ko­nať v spo­lup­rá­ci so Ži­lin­skou uni­ver­zi­tou v Ži­li­ne:

Ná­rod­ná kon­fe­ren­cia SCIEN­TIX - Ino­va­tív­ne for­my vzde­lá­va­nia v prí­ro­do­ved­ných a tech­nic­kých pred­me­toch na zá­klad­ných a stred­ných ško­lách.

Or­ga­ni­zá­to­rom sú­ťa­že je Aso­ciá­cia pre mlá­dež, ve­du a tech­ni­ku o. z. a v spo­lup­rá­ci s Cen­trom ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií SR, kto­rá je pria­mo ria­de­ná or­ga­ni­zá­cia Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR a Ná­rod­ným cen­trom pre po­pu­la­ri­zá­ciu ve­dy a tech­ni­ky v spo­loč­nos­ti pri CV­TI SR.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter