Vyhodnotenie Inžinierskej ceny 2015

V ro­ku 2015 pok­ra­čo­val 2. roč­ník oce­ne­nia za naj­lep­šiu di­plo­mo­vú prá­cu in­ži­nierske­ho štú­dia pod náz­vom IN­ŽI­NIERSKA CE­NA, kto­rú v ro­ku 2014 zria­di­li aso­ciá­cia Fó­rum pre ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, aso­ciá­cia ITAS a PC Re­vue.

Aj toh­to ro­ku jej pred­me­tom je ce­loš­tát­na ce­na za naj­lep­šiu in­ži­niersku di­plo­mo­vú prá­cu fa­kúlt uni­ver­zít na Slo­ven­sku v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Ce­na sa ude­ľu­je kaž­do­roč­ne. Za aka­de­mic­ký rok 2014/2015 od­bor­ná po­ro­ta z 10-tich pri­ja­tých prác ude­li­la 4 ce­ny za di­plo­mo­vé prá­ce.

Ví­ťaz­nú in­ži­niersku ce­nu za naj­lep­šiu di­plo­mo­vú prá­cu v ro­ku 2015 ude­li­la šesťčlen­ná po­ro­ta za prá­cu:

1. Ap­li­ká­cia me­tód ume­lej in­te­li­gen­cie pri vy­tvá­ra­ní agen­ta hra­jú­ce­ho stra­te­gic­ké hry v reál­nom ča­se, autor Mar­tin Čer­tic­ký z Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty Fa­kul­ta elek­tro­tech­nic­ky a in­for­ma­ti­ky Ko­ši­ce

Ďal­šie tri čes­tné uz­na­nia ude­li­la od­bor­ná po­ro­ta v ro­ku 2015 tým­to di­plo­mo­vým prá­cam:

  1. Re­konštruk­cia ria­dia­ce­ho sys­té­mu pre dáv­ko­va­cí a ba­lia­ci nás­troj ces­to­vín, autor Ing. Dá­vid Ken­di z Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty Fa­kul­ta elek­tro­tech­nic­ky a in­for­ma­ti­ky Ko­ši­ce
  2. Im­ple­men­tá­cia sme­ro­va­cie­ho pro­to­ko­lu EIGRP v ba­lí­ku Quag­ga, časť DUAL, autor Ing. Ma­tej Pe­ri­na zo Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne, Fa­kul­ta ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky
  3. Plat­for­ma pre za­bez­pe­če­nú ko­mu­ni­ká­ciu, autor Ing. Mar­tin Hoš­ťák zo Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty v Ži­li­ne, Fa­kul­ta elek­tro­tech­ni­ky

Všet­kým oce­ne­ným auto­rom, kto­rý­mi sú Ing. Ing. Mar­tin Čer­tic­ký, Ing. Dá­vid Ken­di, Ing. Ma­tej Pe­ri­na, Ing. Mar­tin Hoš­ťák bu­dú ude­le­né fi­nan­čné od­me­ny. Zá­me­rom ude­ľo­va­nia ce­ny je mo­ti­vá­cia k sú­ťa­že­niu zvy­šo­va­ním kva­li­ty di­plo­mo­vých prác a tým ve­de­nie ku kva­lit­nej príp­ra­ve mla­dej ge­ne­rá­cie v ob­las­ti elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií. Od­bor­ným ga­ran­tom oce­ne­nia sú vy­bra­ní zá­stup­co­via Fó­ra pre ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie. Or­ga­ni­zač­ne a fi­nan­čne oce­ne­nie za­bez­pe­ču­je aso­ciá­cia ITAS. Me­dia­li­zá­ciu oce­ne­nia za­bez­pe­ču­je PC RE­VUE. Ce­na sa ude­ľu­je kaž­do­roč­ne. Ude­ľo­va­nie cien za aka­de­mic­ký rok 2014/2015 bu­de 1.ok­tób­ra na kon­fe­ren­cii IT SU­MIT 2015 v Bra­tis­la­ve.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter