Xbox oslavuje odkaz inovácií v televíznom spote Forza Motorsport 6

Dnes sa mô­že­me po­de­liť o no­vý te­le­víz­ny spot vy­da­ný pri príl­eži­tos­ti blí­žia­ce­ho sa vy­da­nia hry For­za Mo­tor­sport 6. Spot s náz­vom Od­kaz je os­la­vou žá­nru pre­te­kár­skych hier ma­pu­júc 40 ro­kov pok­ro­ku v tech­no­ló­giách a di­zaj­ne, kto­ré po­sú­va­jú her­né mé­dium v je­ho roz­vo­ji vpred.

Poz­ri­te si rek­lam­ný spot: https://www.youtu­be.com/watch?v=0O1OrTcfqBI

Spot na­be­rá rých­losť v pixelo­vých sve­toch hier Gran Trak 10 (Ata­ri, 1974), Po­le Po­si­tion (Ban­dai Nam­co, 1982), RC Pro Am (Ra­re, 1987), Cha­se HQ (Tai­to, 1988), a Rid­ge Ra­cer (Ban­dai Nam­co, 1993) pred­tým, než vtr­hne do fo­to­realis­tic­ké­ho sve­ta hry For­za Mo­tor­sport 6.

„Vi­deoh­ry sa od svoj­ho po­čiat­ku vždy sna­ži­li o na­vo­de­nie po­ci­tu z jaz­dy na autách snov," po­ve­dal Mi­ke Ni­chols, vi­ce pre­zi­dent pre mar­ke­ting Xbox a mar­ke­ting štú­dií. „To bol od­jak­ži­va aj cieľ For­za Mo­tor­sport, a po­čas de­sia­te­ho vý­ro­čia sé­rie je k ne­mu bliž­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým."

V spo­te žia­ri Ford GT pre mo­de­lo­vý rok 2017, úpl­ne no­vé ultra vý­kon­né su­pe­rau­to, kto­ré sa ob­ja­ví exklu­zív­ne v hre For­za Mo­tor­sport 6.

Aby ste umies­tni­li fo­to­realis­tic­ké auto do sve­ta pixelov, mu­sel Xbox nas­ní­mať pro­to­typ v hod­no­te nie­koľ­kých mi­lió­nov do­lá­rov za­ve­se­ný na hyd­raulic­kej plat­for­me. Sní­ma­cie bo­dy bo­li roz­mies­tne­né v mies­tnos­ti tak, aby zá­be­ry sku­toč­né­ho au­ta per­fek­tne za­pad­li do si­mu­lo­va­né­ho pros­tre­dia hier z pred­chá­dza­jú­cich ge­ne­rá­cií. Spot ukon­ču­jú ak­tuál­ne zá­be­ry z Xbox One ver­zie s mo­de­lom Ford GT, aký sa ob­ja­ví v hre For­za Mo­tor­sport 6.

Rek­lam­ný spot vzni­kol v krea­tív­nej agen­tú­re twofif­teen­mccann pod ré­žiou Mi­che­la Spic­cia. Sklad­ba, kto­rá za­znie v spo­te, je Dan­ger! High Vol­ta­ge od ka­pe­ly Elec­tric Six z Det­roi­tu, štát Mi­chi­gan.

Te­le­víz­ny spot vo svo­jej pl­nej dĺžke 90 se­kúnd bol od­vy­sie­la­ný v te­le­ví­zii na ce­lom sve­te po­čas ví­ken­do­vej Veľ­kej ce­ny For­mu­ly 1 v Ta­lian­sku.

Hra For­za Mo­tor­sport 6 vy­ba­ve­ná 460 For­zav­ista vo­zid­la­mi, 26 sve­toz­ná­my­mi lo­ka­li­ta­mi a úpl­ne no­vým re­ži­mom ka­rié­ry po­nú­ka­júc viac ako 70 ho­dín bu­de dos­tup­ná od 18. sep­tem­bra. Me­dzi­tým vy­skú­šaj­te hra­teľ­nú ukáž­ku hry For­za Mo­tor­sport 6 dos­tup­nú pre Xbox One. A ako bo­nus, kaž­dé­mu, kto si za­hrá hra­teľ­nú ukáž­ku, bu­de do ga­rá­že hry For­za 6 do­ru­če­né auto Ford GT zdar­ma.

Viac in­for­má­cií o For­za Mo­tor­sport 6 náj­de­te na For­za­Mo­tor­sport.net.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter