DDoS útoky môžu trvať dni až týždne a spôsobiť firmám značné straty

Kaž­dá pia­ta spo­loč­nosť na­pad­nu­tá DDoS úto­kom mu če­li­la nie­koľ­ko dní, vo via­ce­rých prí­pa­doch do­kon­ca až nie­koľ­ko týž­dňov. Vy­plý­va to z ce­los­ve­to­vé­ho pries­ku­mu spo­loč­nos­tí Kas­per­sky Lab a B2B Inter­na­tio­nal. DDoS úto­ky za­prí­či­ňu­jú ši­ro­ké spek­trum dôs­led­kov, od ob­me­dzenia prís­tu­pu k on­li­ne služ­bám, až po ich úpl­nú ne­dos­tup­nosť. Úto­ky DDoS poš­ko­dzu­jú fi­rem­nú re­pu­tá­ciu tým, že par­tne­rom a zá­kaz­ní­kom zne­mož­ňu­jú prís­tup k on­li­ne zdro­jom spo­loč­nos­ti. Ok­rem to­ho spô­so­bu­jú fir­mám aj fi­nan­čné stra­ty, pri­čom v prie­me­re ide o čias­tku v roz­me­dzí od 52 000 do 444 000 USD, v zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti or­ga­ni­zá­cie.

Screenshot dosledky2 .jpg

Res­pon­den­ti za­siah­nu­tí DDoS útok­mi sa vy­jad­ro­va­li k dĺžke úto­ku a je­ho do­pa­de na pre­vádz­ku fi­rem­ných strá­nok, ich služ­by a infra­štruk­tú­ru. V 13% prí­pa­dov služ­by úpl­ne sko­la­bo­va­li, vo viac ako po­lo­vi­ci prí­pa­dov (52%) priš­lo k zá­važ­ným omeš­ka­niam v prís­tu­pe k služ­be a v 33% prí­pa­dov za­zna­me­na­li fir­my mier­ne spo­ma­le­nie. Tak­mer u kaž­dej tre­tej fir­my (29%) vie­dol DDoS útok k zly­ha­niu tran­sak­cie v rám­ci po­nú­ka­ných slu­žieb.

Screenshot dosledky1 .jpg

„Ab­so­lút­na ne­dos­tup­nosť služ­by na krát­ky čas a ta­kis­to spo­ma­le­nie tr­va­jú­ce nie­koľ­ko dní pred­sta­vu­jú pre spo­loč­nos­ti váž­ny prob­lém. Obe tie­to si­tuácie to­tiž mô­žu ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť spo­koj­nosť zá­kaz­ní­ka a tým pá­dom aj je­ho ocho­tu opäť vy­užiť da­nú služ­bu v bu­dúc­nos­ti. Fir­my, kto­ré vy­uží­va­jú spo­ľah­li­vé služ­by ochra­ny pred DDoS útok­mi, sa tak ne­mu­sia obá­vať stra­ty re­pu­tá­cie z dô­vo­du, že by sa ich zá­kaz­ní­ci k služ­be ne­dos­ta­li a to aj v prí­pa­de, že by če­li­li roz­sia­hle­mu úto­ku," ho­vo­rí Euge­ne Vi­gov­sky, ve­dú­ci tí­mu ochra­ny pred DDoS útok­mi Kas­per­sky Lab.

V prí­pa­de DDoS úto­ku umož­ňu­je rie­še­nie Kas­per­sky DDoS Pro­tec­tion do­čas­ne pres­me­ro­vať inter­ne­to­vú pre­vádz­ku po­mo­cou náh­rad­nej ces­ty cez špe­ciál­ne čis­tia­ce cen­trá, kto­ré od­filtru­jú fa­loš­né po­žia­dav­ky úto­ku, pri­čom le­gi­tím­ne pre­poš­lú ďa­lej. To zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia mô­žu na­ďa­lej vy­uží­vať služ­by ale­bo strán­ky bez­peč­ne a spo­ľah­li­vo, aj keď útok stá­le pre­bie­ha.

Viac in­for­má­cií o rie­še­ní Kas­per­sky DDoS Pro­tec­tion náj­de­te tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter