Nikon a fotograf urban exploration David de Rueda zachytávajú relikvie európskej minulosti

Spo­loč­nosť Ni­kon spo­ji­la si­ly s fo­tog­ra­fom ur­ban explo­ra­tion Da­vi­dom de Rue­da, aby za­chy­ti­li mies­ta v Euró­pe, kto­ré eš­te ne­bo­li fo­tog­ra­fo­va­né, ale­bo bo­li fo­tog­ra­fo­va­né zried­ka­ke­dy. Od vra­ku lie­tad­la Doug­las DC-3 až po dve dl­ho za­bud­nu­té so­viet­ske koz­mic­ké lo­de, tie­to fo­tog­ra­fie sú sú­čas­ťou pro­jek­tu spo­loč­nos­ti Ni­kon s náz­vom Pro­ject Spot­light: Aban­do­ned Pla­ces (Pro­jekt Spot­light: Opus­te­né mies­ta). Da­vi­do­va šes­ťtýž­dňo­vá ces­ta pok­ry­la de­väť kra­jín v hon­be za tý­mi­to re­lik­via­mi ne­dáv­nej mi­nu­los­ti Euró­py - s ve­no­va­ním zvláš­tnej po­zor­nos­ti ére stu­de­nej voj­ny a pries­ku­mu ob­las­tí v sr­dci bý­va­lé­ho So­viet­ske­ho zvä­zu.

Cel­ko­ve Da­vid ces­to­val 44 dní s am­bí­ciou od­fo­tog­ra­fo­vať tie­to mies­ta tak, ako to eš­te nik­to neu­ro­bil. Me­dzi naj­vý­raz­nej­šie mô­že­me za­ra­diť nas­le­du­jú­ce fo­tog­ra­fie:

  • Dva pro­to­ty­py so­viet­ske­ho ra­ke­top­lá­nu, od­fo­tog­ra­fo­va­né spo­lu po pr­výk­rát, v opus­te­nom skla­de stov­ky ki­lo­met­rov hl­bo­ko v ka­zaš­skej púš­ti.
  • Pries­kum Čer­no­by­ľa a mes­ta du­chov Pri­piať. Od je­ho naj­vyš­šej bu­do­vy, cez po­zos­tat­ky ne­moc­ni­ce, až po vnút­ro chla­dia­cej ve­že jad­ro­vej elek­trár­ne.
  • Dl­ho za­bud­nu­tý vrak lie­tad­la Doug­las DC-3 ob­klo­pe­ný po­lár­nou žia­rou na juž­nom pob­re­ží Is­lan­du.
  • Opus­te­ná ra­da­ro­vá sta­ni­ca v ta­lian­skych ho­rách, ob­ja­ve­ná po troj­ho­di­no­vom bro­de­ní sa 50 cen­ti­met­rov hl­bo­kým sne­hom.

„Spo­loč­nosť Ni­kon ma vy­zva­la, aby som vy­tvo­ril a us­ku­toč­nil svoj vy­sní­va­ný fo­tog­ra­fic­ký pro­jekt, kde hra­ni­cou bu­de iba mo­ja vlas­tná pred­sta­vi­vosť," ho­vo­rí Da­vid de Rue­da. „Bo­la to príl­eži­tosť a vý­zva, aby som svo­ju fo­tog­ra­fiu ur­ban explo­ra­tion po­su­nul na inú úro­veň. Opus­te­né mies­ta z ne­dáv­nej mi­nu­los­ti Euró­py bo­li pre mňa jas­nou voľ­bou. Ob­ja­vo­va­nie ta­kých skry­tej strán­ky ta­kých­to miest po­va­žu­jem za druh mo­der­nej ar­cheoló­gie, kto­rá mô­že v spo­je­ní s ume­ním fo­tog­ra­fa za­chy­tiť pred­sta­vy mno­hých."

Pro­ject Spot­light je ini­cia­tí­vou spo­loč­nos­ti Ni­kon navr­hnu­tou na to, aby pred­sta­vi­la fo­tog­ra­fov, kto­rí ne­ja­kým spô­so­bom po­sú­va­jú hra­ni­ce fo­tog­ra­fo­va­nia. Za­me­ria­va sa na jed­not­liv­cov, kto­rí pri­ná­ša­jú do svo­jej prá­ce vý­ni­moč­nú per­spek­tí­vu a jej cie­ľom je za­chy­tiť fo­tog­ra­fie, kto­ré eš­te ne­bo­li za­chy­te­né. Spo­loč­ne pra­cu­jú na tom, aby sa ich vy­sní­va­né pro­jek­ty sta­li reali­tou. Da­vid bol vy­bra­ný, pre­to­že má schop­nosť za­chy­tiť es­te­tic­kú krá­su schát­ra­ných bu­dov. Pod­ni­kol vý­pra­vu do nep­re­nik­nu­teľ­ných pros­tre­dí op­ra­de­ných ta­jom­stvom a je­ho cie­ľom bo­lo od­fo­tog­ra­fo­vať ich a uká­zať ich sve­tu. Ne­dáv­na ces­ta do sr­dca opus­te­nej Ame­ri­ky do­ká­za­la, že za­chy­tá­va dych­be­rú­ce fo­tog­ra­fie ilus­tru­jú­ce ži­vot nez­vy­čaj­ných miest, kto­ré nav­ští­vil.

Ces­ta

Pa­ríž - Mi­lá­no - Ky­jev - Pri­piať (Čer­nob­yľ) - Mos­kva - Pet­roh­rad - Tallinn - Bu­da­pešť - So­fia - Reyk­ja­vík - Ky­zy­lor­da (Ka­zach­stan) - Lar­na­ca (Cyp­rus) - Pa­ríž

Vý­ba­va

Po­čas pro­jek­tu pou­ží­val Da­vid nas­le­du­jú­cu vý­ba­vu:

  • Ni­kon D810
  • AF-S NIK­KOR 14 - 24 mm f/2,8G ED
  • AF-S NIK­KOR 50 mm f/1,8G
  • AF-S NIK­KOR 70 - 200 mm f/2,8G ED VR II

In­for­má­cie o Da­vi­do­vi de Rue­da

Da­vid de Rue­da sa na­ro­dil v Poitiers v ro­ku 1987. Keď­že po­chá­dzal z ro­di­ny umel­cov, ve­no­val sa ten­to fran­cúz­sko-ne­mec­ký fo­tog­raf a re­ži­sér ur­ban explo­ra­tion od mla­dé­ho ve­ku. Je fo­tog­ra­fom sa­mou­kom a na kon­ci ro­ku 2013 bo­la je­ho prá­ca vy­sta­ve­ná v ob­cho­de La Sa­ma­ri­tai­ne v Pa­rí­ži v rám­ci sú­ťa­že or­ga­ni­zo­va­nej spo­loč­nos­ťou LVMH. V ro­ku 2014 vy­dal svoj pr­vý film s náz­vom Ur­ban Es­ca­pe (Mes­tský útek). Tak­tiež sa po­die­ľal na re­ží­ro­va­ní hu­dob­ných vi­deí pre Ke­ry Ja­mes, Maître Gims a ďal­ších inter­pre­tov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter