Môžete ľahšie tvoriť a komunikovať na akomkoľvek zariadení vďaka novej Bluetooth klávesnici a myši Logitech

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech (SIX: LOGN) (NAS­DAQ: LO­GI) dnes pred­sta­vi­la Blue­tooth klá­ves­ni­cu s úpl­ným náz­vom Lo­gi­tech® K380 Mul­ti-De­vi­ce Blue­tooth® Key­board a bez­drô­to­vú Blue­tooth myš Lo­gi­tech® M535 Blue­tooth® Mou­se, kto­ré vám pos­kyt­nú voľ­nosť pra­co­vať, tvo­riť a pre­ja­viť sa kde­koľ­vek, na akom­koľ­vek za­ria­de­ní.

Tweetuj­te: Os­lo­boď­te sa. Lo­gi­tech pred­sta­vu­je no­vú BT klá­ves­ni­cu a myš, aby ste moh­li pra­co­vať kde­koľ­vek a na akom­koľ­vek za­ria­de­ní. Viac o #K380 #M535 http://logt.ly/BTMK

„Ži­je­me v ére krea­ti­vi­ty, ke­dy mô­že­me vy­tvá­rať, up­ra­vo­vať a zve­rej­ňo­vať ob­sah, kde­koľ­vek bu­de­me cí­tiť in­špi­rá­ciu a na akom­koľ­vek za­ria­de­ní,“ po­ve­da­la Charlot­te Johs, glo­bál­na vice­pre­zi­den­tka di­ví­zie po­čí­ta­čo­vých pe­ri­fé­rií spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech. „V tom­to pre­po­je­nom sve­te, kde na­viac pou­ží­va­me rôz­ne za­ria­de­nia sú­čas­ne, pres­tá­va byť na­ša prá­ca via­za­ná na kan­ce­lá­riu ale­bo ate­liér. Va­ším no­vým pra­cov­ným mies­tom mô­že byť po­hov­ka, la­vič­ka v par­ku ale­bo ka­via­reň a klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech K380 Mul­ti-De­vi­ce Blue­tooth Key­board s my­šou Lo­gi­tech M535 Blue­tooth Mou­se pod­po­ru­jú tú­to slo­bo­du, aby ste moh­li tvo­riť kde­koľ­vek a bez to­ho, aby ste mu­se­li obe­to­vať pre­cíz­nosť ale­bo po­ho­dlie.“

Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech K380 Mul­ti-De­vi­ce Blue­tooth Key­board

Bez­drô­to­vá klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech K380 Mul­ti-De­vi­ce Blue­tooth Key­board vám po­nú­ka kom­fort pou­ži­tia ako pri stol­nom po­čí­ta­či aj pri prá­ci na no­te­boo­ku, smar­tfó­ne a tab­le­te. Mô­že­te sa vy­jad­riť pros­tred­níc­tvom akej­koľ­vek di­gi­tál­nej plat­for­my a kde­koľ­vek - klá­ves­ni­cu mož­no spá­ro­vať až s tro­ma za­ria­de­nia­mi a me­dzi ni­mi je mož­né okam­ži­te pre­pí­nať po­mo­cou tla­či­diel Easy-Switch™. Klá­ves­ni­ca auto­ma­tic­ky roz­poz­ná, aké za­ria­de­nie je prá­ve pri­po­je­né, a auto­ma­tic­ky pre­ma­pu­je roz­lo­že­nie klá­ves s oh­ľa­dom na pod­po­ro­va­né fun­kcie a klá­ve­so­vé skrat­ky - tak­že bu­de­te môcť s pl­ným po­hod­lím pí­sať tak ako ste zvyk­nu­tí. Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech K380 Mul­ti-De­vi­ce Blue­tooth Key­board vy­dr­ží s dvo­ma pril­ože­ný­mi ba­té­ria­mi veľ­kos­ti AAA fun­go­vať až dva ro­ky a bu­de k dis­po­zí­cii v še­dom ale­bo mod­rom pre­ve­de­ní za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 44,99 €.

Myš Lo­gi­tech M535 Blue­tooth Mou­se

Bez­drô­to­vá myš Lo­gi­tech M535 Blue­tooth Mou­se vám umož­ní tvo­riť na prak­tic­ky akom­koľ­vek mo­bil­nom za­ria­de­ní a kde­koľ­vek bu­de­te chcieť. Má prog­ra­mo­va­teľ­né tla­čid­lá pre na­vi­gá­ciu, tak­že ce­lé ov­lá­da­nie má­te pria­mo vo svo­jej ru­ke a mô­že­te pre­pí­nať me­dzi ap­li­ká­cia­mi, pra­cov­ný­mi plo­cha­mi, ko­pí­ro­vať a pre­sú­vať sú­bo­ry a fo­tog­ra­fie po­mo­cou fun­kcie drag-and-drop, umož­ňu­je tiež rep­li­ko­vať ges­tá vy­ko­ná­va­né švi­hom tro­mi pr­sta­mi, ako pri ov­lá­da­ní po­čí­ta­čov Mac, a vy­vo­lá­vať ap­li­ká­cie vo Win­dows 10. Myš do­ká­že spo­ľah­li­vo sle­do­vať po­hyb prak­tic­ky na akom­koľ­vek povr­chu - od ko­vo­vých sto­lí­kov ka­viar­ní cez pul­tí­ky s dlaž­di­ca­mi až po váš ob­ľú­be­ný štu­dij­ný stôl - vďa­ka la­se­ro­vé­mu op­tic­ké­mu sní­ma­ču. Ľah­ko sa pre­ná­ša, má nak­lá­ňa­cie ro­lo­va­cie ko­lies­ko, za­kri­ve­ný tvar a textú­ro­va­né gu­mo­vé úcho­py pre vy­šší kom­fort aj pri dl­hom pou­ží­va­ní. Vy­dr­ží pra­co­vať až 10 me­sia­cov na jed­nu ba­té­riu veľ­kos­ti AA. Myš Lo­gi­tech M535 Blue­tooth Mou­se bu­de po­nú­ka­ná v si­vom ale­bo mod­rom pre­ve­de­ní za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 44,99 €.

Ak si stiah­ne­te ob­služ­nú ap­li­ká­ciu Lo­gi­tech Op­tions Software, bu­de­te si môcť pris­pô­so­biť nas­ta­ve­nia klá­ves­ni­ce aj my­ši tak, aby eš­te viac vy­ho­vo­va­lo va­šim pot­re­bám. Ot­vo­rí sa vám no­vý svet mož­nos­tí. Aj keď no­vá klá­ves­ni­ca a myš nie sú na se­be zá­vis­lé, spo­loč­ne vy­ze­ra­jú skve­le vďa­ka rov­na­ké­mu fa­reb­né­mu la­de­niu a roz­poz­na­teľ­né­mu di­zaj­nu.

Dos­tup­nosť

Oča­ká­va sa, že klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech K380 Mul­ti-De­vi­ce Blue­tooth Key­board bu­de v kra­ji­nách EMEA k dis­po­zí­cii v ok­tób­ri 2015. Bez­drô­to­vá myš Lo­gi­tech M535 Blue­tooth Mou­se by ma­la byť v kra­ji­nách EMEA k dis­po­zí­cii už po­čas sep­tem­bra 2015. Obe za­ria­de­nia sa pre­dá­va­jú sa­mos­tat­ne. Bliž­šie in­for­má­cie mô­že­te zís­kať na webo­vých strán­kach Lo­gi­tech.com, na­šom blo­gu ale­bo sa s na­mi spoj­te na Fa­ce­boo­ku.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter