CEED Tech otvára novú výzvu s investíciou 2,5 milióna eur do startupov

CEED Tech, stre­doeuróp­ske kon­zor­cium tech­no­lo­gic­kých ak­ce­le­rá­to­rov, pri­jí­ma prih­láš­ky do svo­jich pia­tich ak­ce­le­rá­to­rov, so za­čiat­kom ak­ce­le­rač­né­ho prog­ra­mu v ja­nuá­ri 2016.

Prih­láš­ky je mož­né za­sie­lať do 1.no­vem­bra 2015.

Až 50 star­tu­pov, pri­már­ne zo stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, zís­ka v rám­ci prog­ra­mu po­čia­toč­né fi­nan­co­va­nie 30,000 eur a tí naj­ús­peš­nej­ší až do vý­šky 150,000 eur. Jed­ným z ak­ce­le­rá­to­rov, do kto­rých sa mô­žu star­tu­py hlá­siť, je aj slo­ven­ský Boos­ter, kto­rý za­stre­šu­je ino­vač­ný pries­tor The Spot.

"V rám­ci pr­vé­ho roč­ní­ku Boos­te­ru sa nám po­da­ri­lo na­kop­núť cel­kom 6 tí­mov. Tie ok­rem fi­nan­čnej po­mo­ci zís­ka­li aj od­bor­ný men­to­ring - ako správ­ne va­li­do­vať svo­je pro­duk­ty a služ­by so zá­kaz­ník­mi, ako nas­ta­viť efek­tív­ne go-to-mar­ket stra­té­giu. Ten­to rok sa sús­tre­dí­me na po­moc star­tu­pom pri­már­ne z ob­las­ti fi­nan­čných tech­no­ló­gií. Slo­ven­sko má to­tiž pre ten­to seg­ment veľ­mi dob­ré pod­hu­bie, men­to­rov, tech­no­ló­gie, tes­to­va­cí trh. A tzv. Fin­Tech dnes dos­lo­va hý­be sve­tom ino­vá­cií. Bez šan­cí na pri­ja­tie však nie sú ani za­ují­ma­vé star­tu­py z iných sek­to­rov," zhod­no­til Ma­tej Ftáč­nik, je­den z tí­mu or­ga­ni­zá­to­rov Boos­ter ak­ce­le­rá­to­ra.

CEED Tech kon­zor­cium ak­ce­le­rá­to­rov spo­lup­ra­cu­je s viac ako 300 top exper­ta­mi, men­tor­mi a in­ves­tor­mi z ce­lé­ho sve­ta a ak­ce­le­rač­né prog­ra­my tr­va­jú v prie­me­re 3 me­sia­ce. Cie­ľom je po­môcť star­tu­pom pri­niesť svo­je pro­duk­ty na trh, prip­ra­viť mar­ke­tin­go­vé a pre­daj­né stra­té­gie, a zá­ro­veň zís­kať ďal­šie in­ves­tí­cie. CEED Tech kon­zor­cium je pod­po­re­né gran­tom z Európ­skej ko­mi­sie a do kon­ca ro­ku 2016 tak pod­po­rí za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov cel­ko­vou su­mov až 5 mi­lió­nov eur.

Ca­lum Ca­me­ron, z es­tón­ske­ho ak­ce­le­rá­to­ru Star­tup Wise Guys ho­vo­rí: "Te­ší­me sa, že vďa­ka CEED Tech na­ras­tá na­ša me­dzi­ná­rod­ná prí­tom­nosť a po­má­ha nám k to­mu aj dos­tup­ná tech­no­ló­gia FIWARE. Po­da­ri­lo sa nám už zís­kať prih­láš­ky a spo­loč­nos­ti tak­mer z ce­lé­ho sve­ta a ho­to­vé FIWARE kom­po­nen­ty po­má­ha­jú na­šim tí­mom nap­re­do­vať rých­lej­šie."

To­to je už dru­hé ko­lo ak­ce­le­rač­ných prog­ra­mov v rám­ci kon­zor­cia CEED Tech. Pr­vé ko­lo sa skon­či­lo na jar 2015, šies­ti­mi spo­loč­ný­mi De­mo dňa­mi v ce­lej Euró­pe. V ro­ku 2015 bo­lo v Ta­li­ne, Bra­tis­la­ve, Pra­he, Bu­da­peš­ti a Vil­niu­se cel­ko­vo ak­ce­le­ro­va­ných a za­fi­nan­co­va­ných 34 star­tu­pov z 15 kra­jín, kto­ré spo­lu zís­ka­li viac ako 2 mi­lió­ny eur. Mno­hým star­tu­pom sa po­da­ri­lo zís­kať už ďal­šiu nad­vä­zu­jú­cu in­ves­tí­ciu, či dos­tať do sve­to­vých ak­ce­le­rá­to­rov v Lon­dý­ne či USA.

CEED Tech kon­zor­ciu je fi­nan­co­va­né z pros­tried­kov FIWARE prog­ra­mu. Jed­ná sa o plat­for­mu ria­de­nú Európ­skou úniou, pre roz­voj a glo­bál­ne na­sa­de­nie ap­li­ká­cií pre inter­net bu­dúc­nos­ti. API špe­ci­fi­ká­cia pre FIWARE je ot­vo­re­ná, a ak­tív­ni uží­va­te­lia sú roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom k to­mu, aby sa plat­for­ma sta­la štan­dar­dne vy­uží­va­ným pros­tried­kom a rie­še­ním.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter