Kvalitu Samsung UHD TV bude deklarovať nové logo 4K Ultra HD vydané americkou asociáciou CEA

Ame­ric­ká aso­ciá­cia spot­reb­nej elek­tro­ni­ky (CEA) vy­da­la lo­go 4K Ultra HD, kto­rým bu­dú ozna­če­né vý­hrad­ne te­le­ví­zo­ry, kto­ré spĺňa­jú naj­vyš­ší štan­dard UHD TV. Bu­dú ním ozna­če­né všet­ky toh­to­roč­né mo­de­ly Sam­sung UHD te­le­ví­zo­rov.

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., sve­to­vý lí­der v ob­las­ti zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií, ozná­mil, že všet­ky mo­de­ly Sam­sung UHD TV 2015 sé­ria 6 až 9 bu­dú ozna­če­né lo­gom 4K Ultra HD od Ame­ric­kej aso­ciá­cie spot­reb­nej elek­tro­ni­ky (CEA). Tým mô­žu byť ozna­če­né vý­luč­ne UHD te­le­ví­zo­ry, kto­ré spĺňa­jú naj­vyš­ší štan­dard ob­ra­zo­vej kva­li­ty de­fi­no­va­nej tou­to spo­loč­nos­ťou. Tá roz­li­šu­je sku­toč­né 4K UHD TV od iných mo­de­lov, kto­ré vy­uží­va­jú štruk­tú­ru RGBW pixelov.

Sam­sung sa neus­tá­le sna­ží zvý­šiť po­ve­do­mie o vý­ho­dách, kto­ré UHD TV pri­ná­ša­jú. UHD TV Sam­sung zá­ro­veň spĺňa­jú de­fi­ní­ciu in­šti­tú­cie Di­gi­tal Euro­pe (DE), kto­rá v Euró­pe ofi­ciál­ne de­fi­nu­je pra­vé UHD pro­duk­ty. Zá­kaz­ní­ci by sa ma­li pri ná­ku­pe ria­diť ofi­ciál­ny­mi lo­ga­mi, ak chcú mať is­to­tu, že sku­toč­ne ku­pu­jú te­le­ví­zor s UHD kva­li­tou ob­ra­zu.

„Neus­tá­le sa sna­ží­me na­šim zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť dych be­rú­ci a pohl­cu­jú­ci vi­zuál­ny zá­ži­tok, a tak nás veľ­mi te­ší, že európ­ska aso­ciá­cia Di­gi­tal Euro­pe (DE) a ame­ric­ká aso­ciá­cia spot­reb­nej elek­tro­ni­ky (CEA) uz­ná­va­jú pré­mio­vú kva­li­tu te­le­ví­zo­rov Sam­sung UHD TV," po­ve­dal Young Lak Jung, vice­pre­zi­dent di­ví­zie Vi­sual Dis­play Bu­si­ness spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Štan­dar­di­zá­cie UHD TV sú dô­le­ži­té, pre­to­že po­má­ha­jú zá­kaz­ní­kom v roz­ho­do­va­ní sa pri ná­ku­pe 4K UHD TV. Na­ďa­lej bu­de­me spo­lup­ra­co­vať s par­tner­mi, ako sú CEA a DE, aby sme za­is­ti­li jas­né štan­dar­dy, pre­to­že do­pyt po UHD te­le­ví­zo­roch neus­tá­le ras­tie."

De­fi­ní­cia UHD, kto­rú vy­da­la aso­ciá­cia CEA, vy­ža­du­je, aby pixe­ly, te­da naj­men­šie čias­toč­ky ut­vá­ra­jú­ce ob­raz, bo­li schop­né vy­tvá­rať ce­lé fa­reb­né spek­trum. Exis­tu­jú te­le­ví­zo­ry vy­uží­va­jú­ce RGBW pixe­ly, av­šak pre­to­že vy­tvá­ra­jú iba ob­me­dze­nú fa­reb­nú šká­lu, nespĺňa­jú po­žia­dav­ky CEA pre UHD TV. Bie­le sub­pixe­ly, kto­ré sú v pa­ne­loch RGBW vmie­ša­né me­dzi čer­ve­né, ze­le­né a mod­ré, ob­me­dzu­jú fa­reb­nú šká­lu, kto­rú je ob­ra­zov­ka schop­ná zob­ra­ziť, a tým ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňu­jú jas a os­trosť ob­ra­zu.

Ďal­šie po­žia­dav­ky, kto­ré CEA kla­die na UHD TV, sú viac než 8 mi­lió­nov pixelov, z kto­rých je as­poň 3 840 umies­tne­ných ho­ri­zon­tál­ne a 2 160 ver­ti­kál­ne, as­poň je­den HDMI vstup pod­po­ru­jú­ci 3 840 x 2 160 na­tív­ny ob­sah 24p, 30p a 60p sní­mok za se­kun­du ale­bo mi­ni­mál­nu fa­reb­nú hĺbku 8 bi­tov.

Aso­ciá­cia CEA zdru­žu­je viac ako 2 000 spo­loč­nos­tí z ob­las­ti prie­mys­lu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky na­prieč USA. CEA spon­zo­ru­je naj­väč­ší sve­to­vý veľtrh spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, Inter­na­tio­nal CES, kto­ré­ho sa v ro­ku 2015 zú­čas­tni­lo 3 631 vy­sta­vo­va­te­ľov a 170 000 náv­štev­ní­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter