SAP Akadémia má prvých absolventov, otvorili si dvere k zaujímavej kariére

Pr­ví ab­sol­ven­ti ko­šic­kej SAP Aka­dé­mie si už prev­za­li cer­ti­fi­ká­ty potvr­dzu­jú­ce ús­peš­né ukon­če­nie štú­dia. Vďa­ka to­mu sa im ot­vo­ri­li dve­re k ús­peš­nej ka­rié­re nie­len v IT spo­loč­nos­tiach, ale aj v mno­hých vý­znam­ných fir­mách vy­uží­va­jú­cich rie­še­nia SAP na Slo­ven­sku a v za­hra­ni­čí. Via­ce­rí z nich už dos­ta­li po­nu­ky na prá­cu a mô­žu tak naš­tar­to­vať svo­ju ka­rié­ru.

Cer­ti­fi­ká­ty zís­ka­lo 47 štu­den­tov Uni­ver­zi­ty Pav­la Jo­ze­fa Šafá­ri­ka v Ko­ši­ciach, kto­rí ab­sol­vo­va­li ce­lý blok šty­roch pred­me­tov. 27 z nich skon­či­lo na úrov­ni uží­va­teľ, 10 má cer­ti­fi­kát ad­mi­nis­trá­to­ra a 10 do­siah­li až úro­veň prog­ra­má­to­ra. As­poň je­den z pred­me­tov ab­sol­vo­va­lo 77 štu­den­tov UPJŠ a tak­mer 150 štu­den­tov Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach. SAP Aka­dé­mia je však prís­tup­ná aj pre žia­kov stred­ných škôl, tak­že pr­vých 20 ús­peš­ných ab­sol­ven­tov s cer­ti­fi­ká­tom uží­va­teľ má aj SPŠ elek­tro­tech­nic­ká v Pre­šo­ve.

„V re­gió­ne Ko­šíc a Pre­šo­va je veľ­mi roz­vi­nu­tý ICT prie­my­sel, kto­rý pot­re­bu­je de­siat­ky no­vých od­bor­ní­kov na prá­cu so SAP. Pre­to ma nep­rek­va­pu­je vy­so­ký zá­ujem o SAP Aka­dé­miu. Svo­jim ab­sol­ven­tom po­nú­ka sku­toč­ne dob­rú per­spek­tí­vu do bu­dúc­nos­ti," uvie­dol Ga­briel Se­ma­ni­šin, de­kan Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty UPJŠ v Ko­ši­ciach. Dô­ka­zom je aj fakt, že z viac ako dvoch de­sia­tok štu­den­tov aka­dé­mie, kto­rí ab­sol­vo­va­li prax vo fir­mách, tak­mer všet­ci dos­ta­li po­nu­ku za­mes­tnať sa v nich na tr­va­lý ale­bo čias­toč­ný pra­cov­ný po­mer.

Na tvor­be ob­sa­ho­vej nápl­ne štú­dia na SAP Aka­dé­mii sa po­die­ľa­li aj vý­znam­né spo­loč­nos­ti ako sú T-Sys­tems Slo­va­kia, FPT Slo­va­kia, IBM Slo­va­kia, Hol­cim Bu­si­ness Servic­es či To­ry Con­sul­ting. „Sme ra­di, že sa ten­to pro­jekt u nich stre­tol s tak dob­rou od­oz­vou. Pred­pok­la­dá sa, že len v naj­bliž­ších ro­koch by na tr­hu prá­ce ma­lo vznik­núť 1 000 až 1500 miest pre od­bor­ní­kov na SAP rie­še­nia. Bu­de­me sa sna­žiť, aby sa aj vďa­ka SAP Aka­dé­mii vy­tvo­ri­li pod­mien­ky pre mla­dých ľu­dí, kto­rí bu­dú mať zá­ujem pra­co­vať prá­ve v tej­to nie­len pla­to­vo, ale aj ka­riér­ne at­rak­tív­nej ob­las­ti," po­ve­dal Ri­chard Gu­ga, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko.

SAP Aka­dé­mia je spo­loč­ný pro­jekt SAP Slo­ven­sko, UPJŠ a IT Valley Ko­ši­ce. Je­ho cie­ľom je prip­ra­vo­vať od­bor­ní­kov na prá­cu s tech­no­ló­giou SAP, nau­čí ich vy­ví­jať ďal­šie rie­še­nia pre po­ten­ciál­ne­ho zá­kaz­ní­ka, na­sa­dzo­vať a spra­vo­vať sa­mot­ný sys­tém či spoz­ná­vať pro­ce­sy vo veľ­kej fir­me. Štu­den­ti mô­žu do­siah­nuť šty­ri úrov­ne, a to SAP uží­va­teľ, SAP ad­mi­nis­trá­tor, SAP prog­ra­má­tor a SAP kon­zul­tant. Ak­tuál­ne pre­bie­ha na jed­not­li­vých ško­lách zá­pis no­vých štu­den­tov aka­dé­mie, kto­rí nas­tú­pia do jej la­víc od sep­tem­bra toh­to ro­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter