Galéria SPP bude herným svetom

Chce­te sa vy­dať do vnút­ra ob­rov­ské­ho bli­ka­jú­ce­ho hra­cie­ho auto­ma­tu pl­né­ho gra­vi­tač­ných jám, koz­mic­kých ra­kiet xenó­nov a ob­rov­ských le­beč­ných kos­tí ale­bo sve­ta ar­ká­do­vých hier? Nav­štív­te Ga­lé­riu SPP, kde mô­že­te vi­dieť di­ela mla­dé­ho čes­ké­ho vý­tvar­ní­ka Pet­ra Bařin­ku. Vý­sta­va s náz­vom HI­DEN LE­VEL potr­vá do 28. sep­tem­bra 2015.

Autor po­vy­šu­je es­te­ti­ku ra­ných vi­deohier na vy­so­kú hru vzťa­hov me­dzi ume­ním, vir­tua­li­tou a reál­nym ži­vo­tom. Vy­sta­ve­né di­ela pred­sta­vu­jú ima­gi­ná­ciu her­ných sve­tov, kto­rých rôz­ne si­tuácie od­rá­ža­jú čas­to kru­tú skú­se­nosť. „Ak však spo­lu s auto­rom po­cho­pí­me ce­lý ži­vot ako hru, po­tom do­ká­že­me lep­šie zná­šať ús­ka­lia su­ro­vos­ti ži­vo­ta. Všet­ko len ako­že. V hre je ta­ké jed­no­du­ché ísť a strie­ľať do da­vu. Ale po­zor, nao­pak to ne­fun­gu­je. Hrô­za mu­sí os­tať ilu­zór­na," vy­svet­ľu­je ku­rá­tor vý­sta­vy Mi­chal Toš­ner.

Veľ­mi za­ují­ma­vá tech­ni­ka tvor­by vy­sta­ve­ných di­el za­hŕňa spon­tán­nu kres­bu, kto­rú nás­led­ne autor vy­ší­va vl­nou a pre­tie­ra hru­bou vrstvou far­by. Tým vzni­ká vý­ni­moč­ná re­liéf­na maľ­ba, kto­rá di­vá­kov pohl­cu­je do auto­rov­ho vnú­tor­né­ho, ima­gi­nár­ne­ho sve­ta. Vy­ší­va­nie pred­sta­vu­je pa­ra­le­lu s vek­tor­mi gra­fic­ké­ho po­čí­ta­čo­vé­ho prog­ra­mu.

Sú­čas­ťou vý­sta­vy Pet­ra Bařin­ku sú aj in­šta­lá­cie z cyk­lu je­ho naj­nov­ších prác. V nich autor bu­du­je troj­roz­mer­né ob­jek­ty z jem­ných ma­te­riá­lov ako vl­na, kto­rou v pries­to­re „kres­lí" štruk­tú­ry ob­jek­tov. „Ide mi o vy­tvo­re­nie ilú­zie kreh­ké­ho sve­ta, kto­rý mô­že byť veľ­mi ľah­ko zni­če­ný," vy­svet­ľu­je Petr Bařin­ka.

Ver­ni­sáž vý­sta­vy sa us­ku­toč­ní v stre­du 2. sep­tem­bra o 18 h v Ga­lé­rii SPP na uli­ci Mlyn­ské ni­vy 44/c v Bra­tis­la­ve.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter