Balík IFS Aplikácie 9 ponúkne optimalizáciu technológie in-memory

Spo­loč­nosť IFS vy­dá kon­com ro­ku 2015 ak­tua­li­zá­ciu pre IFS Ap­li­ká­cie 9, kto­rá umož­ní spra­co­va­nie dát v ope­rač­nej pa­mä­ti. Zá­kaz­ní­ci bu­dú môcť tú­to tech­no­ló­giu na­sa­diť spô­so­bom, kto­rý bu­de pre nich op­ti­mál­ny.

Spo­loč­nosť IFS, glo­bál­ny do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, pred­sta­vi­la v Bos­to­ne na kon­fe­ren­cii IFS World plá­ny na pod­po­ru tech­no­ló­gie in-me­mo­ry (spra­co­va­nie dát pria­mo v ope­rač­nej pa­mä­ti mies­to na dis­koch). Pri de­monštro­va­ných sce­ná­roch z reál­ne­ho sve­ta, ke­dy sa vy­ko­ná­va­la ana­lý­za dát v reál­nom ča­se, do­ká­zal ba­lík IFS Ap­li­ká­cie vy­ko­nať po­mo­cou da­ta­bá­zo­vých tech­no­ló­gií in-me­mo­ry úlo­hu ove­ľa efek­tív­nej­šie. Cel­ko­vé zrý­chle­nie bo­lo rá­do­vo v ti­sí­coch.

Da­ta­bá­zo­vá tech­no­ló­gia in-me­mo­ry spo­loč­nos­ti IFS prib­lí­ži or­ga­ni­zá­cie k ich ob­chod­ným pro­ce­som, umož­ní rých­lej­šiu ana­lý­zu a re­por­ting tran­sak­čných dát než dá­ta ulo­že­né v dá­to­vých skla­doch, kto­ré sa ak­tua­li­zu­jú iba v pra­vi­del­ných inter­va­loch. Tech­no­ló­gia in-me­mo­ry v se­be za­hŕňa pod­po­ru pre vi­zua­li­zá­cie a ana­lý­zy za­bu­do­va­né do pro­ce­sov a úloh, čo je ďal­šia sú­časť stra­té­gie spo­loč­nos­ti IFS. Tým­to spô­so­bom sa na­prieč ce­lou or­ga­ni­zá­ciou vy­lep­ší preh­ľad o dá­tach aj pro­ce­soch a pod­po­rí kva­li­fi­ko­va­nej­šie roz­ho­do­va­nie.

Sú­čas­ne so stra­té­giou pre tech­no­ló­gie in-me­mo­ry bo­lo pred­sta­ve­né rie­še­nie IFS In-Me­mo­ry Ad­vi­sor™. Ten­to no­vý nás­troj je navr­hnu­tý tak, aby zá­kaz­ní­kom po­mo­hol na­sa­diť tech­no­ló­gie in-me­mo­ry na­prieč ba­lí­kom IFS Ap­li­ká­cie tak, aby to pri­nie­slo maximál­ny efekt. Tech­no­ló­gie in-me­mo­ry bu­dú sú­čas­ťou ak­tua­li­zá­cie ba­lí­ka IFS Ap­li­ká­cie 9, kto­rý je plá­no­va­ný na pos­led­ný štvrťrok ro­ku 2015. No­vá fun­kčnosť umož­ní vy­ko­ná­vať mno­hé ana­ly­tic­ké do­py­ty, do­te­raz tr­va­jú­ce mi­nú­ty, v zlom­koch se­kúnd.

Vý­ho­dy spra­co­va­nia dát v pa­mä­ti za­čnú byť vi­di­teľ­né pri oko­lo mi­lió­ne zá­zna­mov v ta­buľ­ke, naj­väč­ší efekt sa dos­ta­ví pri spra­co­va­ní sto­viek mi­lió­nov zá­zna­mov," uvie­dol tech­nic­ký ria­di­teľ spo­loč­nos­ti IFS Dan Mat­thews. „Úzke ana­ly­tic­ké do­py­ty mož­no tak­to urý­chliť rá­do­vo v stov­kách až ti­sí­coch, šir­šie by sa moh­li zrý­chliť viac než de­sať­krát a v niek­to­rých prí­pa­doch k zme­nám ne­dôj­de. Pri pou­ži­tí reál­nych dát na­šich zá­kaz­ní­kov sa kom­pres­ný po­mer po­hy­bu­je me­dzi 3:1 a 10:1, je te­da pot­reb­né ove­ľa me­nej pa­mä­te, než dá­ta za­be­ra­jú na dis­ku."

Pot­re­ba pa­mä­te je ďa­lej zní­že­ná evo­luč­ným prís­tu­pom spo­loč­nos­ti IFS k da­ta­bá­zam in-me­mo­ry. Na­mies­to tr­va­lé­ho uk­la­da­nia ce­lej da­ta­bá­zy v ope­rač­nej pa­mä­ti, čo nie je nut­né ani zvlášť prí­nos­né, vy­vi­nu­la spo­loč­nosť IFS nás­troj IFS In-Me­mo­ry Ad­vi­sor. Ten­to nás­troj po­má­ha zá­kaz­ní­kom pou­žiť tech­no­ló­gie in-me­mo­ry iba na tie čas­ti ba­lí­ka IFS Ap­li­ká­cie, kde to po­núk­ne naj­väč­ší prí­nos. Za­is­tí sa tak op­ti­mál­na rov­no­vá­ha me­dzi no­vou rých­lou tech­no­ló­giou a ce­nou: zvyš­né dá­ta sa po­ne­cha­jú na dis­ku, kde je ich uk­la­da­nie lac­nej­šie.

Spo­loč­nosť IFS vždy up­red­nos­tňo­va­la evo­lú­ciu pred re­vo­lú­ciou. Ve­rí­me, že po­nu­ka tech­no­ló­gií in-me­mo­ry pri­ne­sie zá­kaz­ní­kom naj­väč­ší prí­nos, ak sa­mi roz­hod­nú o spô­so­boch a mie­re jej na­sa­de­nia. Roz­hod­ne ne­nú­ti­me zá­kaz­ní­kov, aby sa vzda­li svo­jich sú­čas­ných da­ta­báz a sú­vi­sia­ce­ho know-how, vy­ko­ná­va­li obriu ino­vá­ciu ale­bo k ba­lí­ku IFS Ap­li­ká­cie zno­vu ku­po­va­li pou­ží­va­teľ­ské li­cen­cie," do­dá­va Dan Mat­thews.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter