Múzeum SNP v mobile

Mú­zeum SNP v spo­lup­rá­ci s tech­no­lo­gic­kým par­tne­rom GA­MO a.s. pri príl­eži­tos­ti os­láv 60. vý­ro­čia svoj­ho za­lo­že­nia a Os­la­vy 71. vý­ro­čia Slo­ven­ské­ho ná­rod­né­ho pov­sta­nia pri­ná­ša ve­rej­nos­ti tech­no­lo­gic­kú no­vin­ku, kto­rá inter­ak­tív­nym spô­so­bom pred­sta­ví a prib­lí­ži náv­štev­ní­kom vy­sta­ve­né expo­ná­ty v areá­li Pa­mät­ní­ka SNP, prog­ram a iné za­ují­ma­vos­ti.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Mú­zeum SNP pre za­ria­de­nia na plat­for­me An­droid je už pub­li­ko­va­ná na Goog­le Play. Je bez­plat­ne prís­tup­ná pou­ží­va­te­ľom mo­bil­ných za­ria­de­ní v dvoj­ja­zyč­nej mu­tá­cii - po slo­ven­sky a po an­glic­ky. Náv­štev­ní­kom sprís­tup­ní prog­ram os­láv a ka­len­dár prip­ra­vo­va­ných po­du­ja­tí, pos­lú­ži ako vir­tuál­ny sprie­vod­ca pre­hliad­kou expo­zí­cií Mú­zea SNP, pos­kyt­ne in­for­má­cie o expo­ná­toch stá­lej expo­zí­cie mú­zea, o Skan­ze­ne ťaž­kej bo­jo­vej tech­ni­ky, prib­lí­ži his­tó­riu Mú­zea SNP a spros­tred­ku­je prís­tup na so­ciál­ne sie­te.

Pou­ží­va­te­ľom smar­tfó­nov s pod­po­ro­va­ným Blue­tooth 4 na­vy­še umož­ní efek­tív­nu orien­tá­ciu a po­hyb me­dzi vy­sta­ve­ný­mi expo­nát­mi vďa­ka inter­ak­tív­nej ma­pe. Keď sa náv­štev­ník dos­ta­ne do blíz­kos­ti vy­bra­ných expo­ná­tov Skan­ze­nu ťaž­kej bo­jo­vej tech­ni­ky, zob­ra­zí sa mu roz­ší­re­ný po­pis o jed­nom zo šty­roch kľú­čo­vých zbier­ko­vých pred­me­tov.

Ap­li­ká­cia Mú­zeum SNP pre App­le iP­ho­ne a iPad mo­bil­né za­ria­de­nia je ak­tuál­ne v schva­ľo­va­com pro­ce­se, jej schvá­le­nie oča­ká­va­me v naj­bliž­ších dňoch. Pou­ží­va­te­ľom bu­de k dis­po­zí­cii po os­la­vách.

Ap­li­ká­ciu vy­vi­nu­la spo­loč­nosť GA­MO v rám­ci rie­še­nia GA­MO SMART ZÓNA, kto­rá je sú­čas­ťou bu­do­va­nia in­te­li­gen­tných mest­ských zón na pro­pa­gá­ciu mes­ta, re­gió­nu, kul­túr­nych a špor­to­vých po­du­ja­tí, his­to­ric­ky či inak za­ují­ma­vých ob­jek­tov a vzde­lá­va­cích in­šti­tú­cií. Tech­no­ló­gia spros­tred­ku­je oby­va­te­ľom aj náv­štev­ní­kom re­le­van­tné in­for­má­cie - upo­zor­ní ich na zvo­le­né bo­dy zá­uj­mu, zob­ra­zí im ma­pu, kto­rá ich ľah­ko na­ve­die až k vy­bra­ným in­for­mač­ným za­ria­de­niam či za­ují­ma­vos­tiam.

„Uví­ta­li sme príl­eži­tosť spo­lup­ra­co­vať na reali­zá­cii my­šlien­ky prib­lí­žiť mú­zeum SNP mla­dej ge­ne­rá­cii. Spros­tred­ko­vať uda­los­ti z his­tó­rie pros­tred­níc­tvom mo­der­ných tech­no­ló­gií. Sprís­tup­niť poz­na­nie ná­rod­ných de­jín at­rak­tív­nou for­mou, akú oča­ká­va sú­čas­ná „mo­bil­ná" ge­ne­rá­cia - s mož­nos­ťou on­li­ne ko­mu­ni­ká­cie." uvie­dol Ing. Vla­di­mír Dem­čík, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti GA­MO a.s. pri príl­eži­tos­ti uve­de­nia ap­li­ká­cie.

Na­ším cie­ľom je umož­niť kom­for­tné stiah­nu­tie ap­li­ká­cie aj pria­mo v areá­li Pa­mät­ní­ka SNP v deň os­láv, a pre­to z po­zí­cie tech­no­lo­gic­ké­ho par­tne­ra roz­ší­ri­me WiFi sieť v areá­li Mú­zea SNP a za­bez­pe­čí­me kva­lit­né pri­po­je­nie na inter­net pos­ta­ve­né na tech­no­ló­gii Cis­co Me­ra­ki, čím vy­tvo­rí­me kom­pak­tnú SMART ZÓNU.

Ap­li­ká­cia Mú­zeum SNP bu­de dos­tup­ná pre An­droid vo ver­zii 4.03 a vy­ššej ale­bo pre iP­ho­ne 4S a nov­ší. Pre pl­no­hod­not­né vy­uží­va­nie orien­tá­cie me­dzi vy­sta­ve­ný­mi expo­nát­mi je pot­reb­ný An­droid vo ver­zii 4.3

Viac in­for­má­cií: www.mu­zeumsnp.sk | www.ga­mo.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter