BENESTRA získala bezpečnostný certifikát ISO 27001

BE­NES­TRA zís­ka­la cer­ti­fi­ká­ciu ISO 27001 v naj­nov­šej re­ví­zii 2013. Zna­me­ná to, že svo­jim klien­tom ga­ran­tu­je naj­vyš­šiu ochra­nu di­gi­tál­nych in­for­má­cií aj za­ria­de­ní, pou­ží­va­ných na pre­nos a skla­do­va­nie dát. Bez­peč­nos­tné štan­dar­dy idú nad rá­mec to­ho, čo uk­la­dá le­gis­la­tí­va. Audit pre­ve­ril aj dodr­žia­va­nie prís­nych bez­peč­nos­tných pra­vi­diel v sa­mot­nej spo­loč­nos­ti. Bez­peč­nost­ný cer­ti­fi­kát ISO 27001 má na Slo­ven­sku iba nie­koľ­ko fi­riem.

Čo zna­me­ná ISO 27001 pre zá­kaz­ní­ka

Zís­ka­ním cer­ti­fi­ká­cie ISO 27001 dá­va BE­NES­TRA svo­jim zá­kaz­ní­kom jas­ný sig­nál, že je od­hod­la­ná chrá­niť svo­je aj zá­kaz­níc­ke in­for­má­cie pred neauto­ri­zo­va­ným prís­tu­pom, poš­ko­de­ním, stra­tou ale­bo krá­de­žou. V prí­pa­de dá­to­vých cen­tier a vir­tuál­nych slu­žieb sa zá­kaz­ní­ko­ve dá­ta dos­tá­va­jú mi­mo zá­kaz­ní­ko­vu infra­štruk­tú­ru - do clou­du ope­rá­to­ra. Dô­ve­ra zá­kaz­ní­ka v in­for­mač­nú bez­peč­nosť je vte­dy kľú­čo­vá. „Po­cit bez­pe­čia je nie­čo, čo pod­ve­do­me všet­ci vy­hľa­dá­va­me tak v súk­rom­nom ako aj pra­cov­nom ži­vo­te. Dnes, keď zá­kaz­ník mô­že po­va­žo­vať in­for­má­cie za svo­je naj­dô­le­ži­tej­šie ak­tí­vum, fir­my čo­raz viac zoh­ľad­ňu­jú in­for­mač­nú bez­peč­nosť svo­jich do­dá­va­te­ľov," ho­vo­rí Lu­káš Koller, ob­chod­ný ria­di­teľ BE­NES­TRA, a dopĺňa: „Nie je to len o sa­mot­nom cer­ti­fi­ká­te; bez­peč­nosť rie­ši­me pre zá­kaz­ní­kov kom­plexne, vrá­ta­ne kon­krét­nych slu­žieb ako sú Ma­na­ged Se­cu­ri­ty ale­bo ochra­na pred DDoS útok­mi. Je to­tiž roz­diel cí­tiť sa bez­peč­ne a byť v bez­pe­čí."

Čo je to ISO 27001

Ce­lým ofi­ciál­nym náz­vom ISO/IEC 27001:2013 je sys­tém pre pro­ces­né ria­de­nie in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti or­ga­ni­zá­cie. Je­ho cie­ľom je za­bez­pe­čiť ochra­nu neus­tá­lym pris­pô­so­bo­va­ním bez­peč­nos­tných opat­re­ní, tak­že spo­loč­nosť je o krok vpred pred prí­pad­ný­mi hroz­ba­mi a to nie­len zvon­ka, ale aj zvnút­ra. Sys­tém ochra­ny ISO 27001 spo­loč­nosť pou­ží­va na iden­ti­fi­ká­ciu, ana­lý­zu a nás­led­né pod­chy­te­nie mož­ných ri­zík.

Sa­mot­nej cer­ti­fi­ká­cii pred­chá­dza­la dl­ho­do­bá a dôk­lad­ná príp­ra­va, kto­rá vy­vr­cho­li­la audi­tom. „In­for­mač­ná bez­peč­nosť je ob­lasť, kto­rej sa mu­sí­me ve­no­vať per­ma­nen­tne," ho­vo­rí Ivan Leš­čák, špe­cial­ista pre re­gu­lá­ciu a pre­po­je­nie v BE­NES­TRE a zá­ro­veň ga­rant ce­lé­ho pro­jek­tu. „Prá­ve pre­to sa v ďal­šom ob­do­bí za­me­ria­me na vy­tvo­re­nie kom­plexné­ho sys­té­mu ria­de­nia, kto­rý za­hr­nie aj ria­de­nie kva­li­ty v zmys­le nor­my ISO 9001."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter