Mobilné telefóny v slovenských e-shopoch v prvom polroku zlacneli o 8 %, notebooky a tablety, naopak, zdraželi

Ce­na mo­bil­ných te­le­fó­nov pre­dá­va­ných v slo­ven­ských e-sho­poch v pr­vom polro­ku kles­la o 8 % na 240 eur v prie­me­re. Sta­bil­ne kle­sa­jú tiež ce­ny pa­mä­ťo­vých ka­riet, zá­kaz­ní­kom sa pre­to op­la­ti­lo s ná­ku­pom poč­kať. Nao­pak, no­te­boo­ky a tab­le­ty zdra­že­li. Vy­plý­va to z vý­sled­kov me­ra­nia služ­by Kar­sa Mo­ni­tor, kto­rá ana­ly­zu­je ce­ny to­va­ru v inter­ne­to­vých ob­cho­doch.

Mo­bi­ly ten­to rok po­čas pr­vých šies­tich me­sia­cov zlac­ne­li prie­mer­ne o 20 eur. „Ich ce­ny prud­ko pa­da­li naj­mä v ja­nuá­ri a feb­ruári, te­da v ob­do­bí po­via­noč­ných zliav. Kle­sa­jú­ci trend však bo­lo mož­né re­gis­tro­vať v prie­be­hu ce­lé­ho polro­ku," uvie­dol Mi­chal Je­žek, ria­di­teľ Kar­sa Tech­no­lo­gies kto­rá po­nú­ka pre­vádz­ko­va­te­ľom e-sho­pov mo­der­ný clou­do­vý nás­troj Kar­sa Mo­ni­tor pre ana­lý­zu cien pro­duk­tov v reál­nom ča­se.

Sta­bil­ný pok­les cien od­bor­ní­ci za­zna­me­na­li v prí­pa­de pa­mä­ťo­vých ka­riet. V po­rov­na­ní s ja­nuá­ro­vý­mi ce­na­mi, kto­ré bo­li v prie­me­re 80 eur, ten­to to­var zlac­nel na jú­no­vú úro­veň 60 eur. „Aj tu sa zá­kaz­ní­kom op­la­ti­lo poč­kať a moh­li ušet­riť až 20 eur za kus. V per­cen­tuál­nom vy­jad­re­ní to zna­me­na­lo dvad­sať­päť­per­cen­tné zlac­ne­nie," uvie­dol Je­žek.

Opač­ný trend bo­lo mož­né re­gis­tro­vať pri no­te­boo­koch a tab­le­toch, kto­ré, nao­pak, zdra­že­li. V tej­to ka­te­gó­rii bo­la prie­mer­ná ce­na pre­da­né­ho to­va­ru v slo­ven­ských e-sho­poch v ja­nuá­ri 703 eur. V jú­ni ale do­siah­li vr­chol a ce­ny sa vy­špl­ha­li na 730 eur. Ce­ny toh­to to­va­ru ale rást­li aj v su­sed­nej Čes­kej re­pub­li­ke, kde svo­je maximum do­siah­li už v má­ji.

Pod­ľa ana­ly­ti­ka spo­loč­nos­ti Ak­cen­ta Mi­ros­la­va No­vá­ka je spot­reb­ná elek­tro­ni­ka dl­ho­do­bo to­va­rom, kde vy­ššia kva­li­ta a lep­šie tech­no­ló­gie vý­raz­ne pred­bie­ha­jú ce­nu. „Me­dzi vý­rob­ca­mi je tiež veľ­ká kon­ku­ren­cia a nie je sa pre­to čo­mu di­viť, že v elek­tro­ni­ke pa­nu­je dl­ho­do­bá def­lá­cia, ke­dy je mož­né za niž­šiu ce­nu kú­piť kva­lit­nej­ší vý­ro­bok," uvie­dol No­vák.

V pr­vej po­lo­vi­ci toh­to ro­ku sa pod­ľa od­bor­ní­kov do cien elek­tro­ni­ky sí­ce pre­mie­tol sil­ný kurz ame­ric­ké­ho do­lá­ru, ale ani to nes­ta­či­lo na to, aby elek­tro­ni­ka pre spot­re­bi­te­ľa zdra­že­la. „Ce­ny v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka mier­ne vzrást­li v prí­pa­de vý­rob­cov po­čí­ta­čov a elek­tro­nic­kých a op­tic­kých prís­tro­jov. Nao­pak, v prí­pa­de vý­rob­cov elek­tro­nic­kých sú­čias­tok a ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní ce­ny v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ku mier­ne kles­li," uvie­dol No­vák. Po­dob­ný ce­no­vý vý­voj pod­ľa ne­ho mô­že­me v prí­pa­de elek­tro­ni­ky oča­ká­vať aj v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka. „Elek­tro­ni­ka ťa­hú­ňom in­flá­cie roz­hod­ne ne­bu­de," do­dal No­vák.

Screenshot 2015-08-26 07.31.40.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter