MVO: Nový portál pomôže rodičom nepočujúcich detí

Ro­di­čom slu­cho­vo pos­tih­nu­tých de­tí bu­de po­má­hať no­vý por­tál. Inter­ne­to­vá strán­ka Ne­po­cu­ju­ce­die­ta.sk bu­de slú­žiť nie­len ako zdroj in­for­má­cií, ale bu­de mať aj ko­mu­nit­ný cha­rak­ter. Ro­di­čia a od­bor­ní­ci si na ňom bu­dú vy­mie­ňať skú­se­nos­ti a zís­ka­vať ra­dy, ako sa ve­no­vať di­eťa­ťu a in­teg­ro­vať ho do spo­loč­nos­ti, por­tál ob­sa­hu­je slov­ník po­sun­kov i prí­ruč­ku pre ro­di­čov ne­po­ču­jú­cich de­tí. "Chce­me zlep­šiť in­for­mo­va­nosť ro­di­čov a umož­niť im, aby si moh­li po­má­hať ako ko­mu­ni­ta," po­ve­dal Fran­ti­šek Maj­tán z ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Ne­po­cu­ju­ce­Die­ta.sk, kto­rý je za­kla­da­te­ľom no­vé­ho por­tá­lu. Do­dal, že ra­ná sta­ros­tli­vosť o ne­po­ču­jú­ce de­ti na Slo­ven­sku stag­nu­je, pri­čom vek do troch ro­kov roz­ho­du­je o tom, ako sa di­eťa so slu­cho­vým pos­tih­nu­tím adap­tu­je v ži­vo­te.

Zdru­že­nie Ne­po­cu­ju­ce­Die­ta zá­ro­veň v spo­lup­rá­ci s Na­dač­ným fon­dom Te­le­kom pri Na­dá­cii Pon­tis spúš­ťa ve­rej­nú zbier­ku na dar­cov­skom por­tá­li Dob­raK­ra­ji­na.sk, kto­rej cie­ľom je zís­kať fi­nan­cie na Pr­vé det­ské audio­cen­trum pro­fe­sor­ky Jan­ky Ja­ku­bí­ko­vej na Slo­ven­sku v bra­tis­lav­skej Det­skej fa­kul­tnej ne­moc­ni­ci. „Det­ské audio­cen­trum na Slo­ven­sku akút­ne chý­ba," uvied­la na strán­ke Na­dá­cie Pon­tis Iri­na Šebo­vá z Det­skej fa­kul­tnej ne­moc­ni­ce. Mno­hí ro­di­čia pod­ľa nej pre­to mu­sia so svo­ji­mi slu­cho­vo pos­tih­nu­tý­mi deť­mi ces­to­vať na vy­šet­re­nie do Br­na či Pra­hy. Šebo­vá do­da­la, že Slo­ven­sku chý­ba­jú od­bor­ní­ci aj tech­nic­ké vy­ba­ve­nie. "Ma­lé de­ti s po­ru­chou slu­chu, kto­ré dos­ta­nú pot­reb­nú di­ag­nos­tic­ko-lie­čeb­nú sta­ros­tli­vosť dos­ta­toč­ne sko­ro, ma­jú lep­ší zá­klad pre pl­no­hod­not­ný ži­vot," zdô­raz­ni­la.

Ve­rej­nosť mô­že na zria­de­nie audio­cen­tra pris­pieť za­sla­ním SMS v hod­no­te 5 eur na čís­lo 834 ale­bo ľu­bo­voľ­ným da­rom pria­mo cez dar­cov­ský por­tál Dob­raK­ra­ji­na.sk.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter