ČR: V novej GeForce GTX 950 nájdeš najlepšieho parťáka pre MOBA hry Justin Walker

S vel­kým roz­ma­chem her ty­pu mul­tip­layer on­li­ne batt­le are­na (zkrá­ceně MO­BA) uvá­dí­me gra­fic­kou kar­tu Ge­For­ce GTX 950, aby­chom je­jich příz­niv­ce pořádně vy­zbro­ji­li do bo­je.

Během pou­hých tří let se po­čet hráčů MO­BA her zdvoj­ná­so­bil na 80 mi­lionů. Hod­no­ta eS­por­tu ja­ko od­větví se dnes od­ha­du­je na 612 mi­lionů do­larů, te­dy v přepoč­tu něja­kých 15,3 mi­lar­dy Kč. Ročně se od­eh­ra­je vi­ce než 2100 tur­najů v MO­BA hrách. The Inter­na­tio­nal, jak se říká me­zi­ná­rod­ní­mu Mis­trov­ství ve hře DO­TA 2, kte­ré se ko­na­lo mi­nu­lý měsíc, patří se svý­mi ce­na­mi pro vítěze v hod­notě v přepoč­tu téměř 460 mi­lionů ko­run me­zi nej­bo­hat­ší spor­tov­ní ak­ce svě­ta.
MO­BA je mainstream. A na­še GTX 950 přiná­ší MO­BA hráčům ta­ko­vou úro­veň od­ez­vy a hra­tel­nos­ti, ja­kou si do­sud moh­li do­vo­lit pou­ze pro­fí­ci.

O vítězství roz­ho­du­jí zlom­ky vteři­ny

Když jdeš do bi­tev, při kte­rých je ob­ra­zov­ka pl­ná pos­tav a efektů, ve hrách ja­ko Do­ta 2, Lea­gue of Le­gends ne­bo He­roes of the Storm, ur­čitě se chceš zo­rien­to­vat a být ja­ko pr­vní scho­pen rea­go­vat na ak­ci. "Res­pon­si­ve­ness is king," říká Alexan­der "Abaxial" Hai­bel, hlav­ní kouč bra­zil­ské­ho eS­port tý­mu INTZ. "Pro můj tým je zá­sad­ní, aby hrál na vý­kon­ných ma­ši­nách, kte­ré ma­jí vý­bor­nou cit­li­vost a od­ez­vu zvlád­nou."

To je důvod proč MO­BA hrá­či dá­va­jí před­nost NVI­DII. The Inter­na­tio­nal, o kte­rém jsme se již zmi­ňo­va­li, pro­bí­hal ce­lý na po­čí­ta­čích vy­ba­ve­ných vy­bra­ný­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi NVI­DIA Ge­For­ce GTX a mo­ni­to­rech s tech­no­lo­gií G-SYNC. 

GTX 950 je vý­kon­ná her­ní gra­fic­ká kar­ta se špič­ko­vou úrov­ní cit­li­vos­ti a od­ez­vy pro hra­ní MO­BA her. Mi­mo sa­mot­né­ho vý­ko­nu je k dis­po­zi­ci pro ma­ji­te­le GTX 950 v rám­ci Ge­For­ce Expe­rien­ce spe­ciál­ní op­ti­ma­li­za­ce her­ních nas­ta­ve­ní a ce­lé­ho sys­té­mu za­měřená na sní­že­ní la­ten­ce. Ta­to kom­bi­na­ce za­ru­čí zkrá­ce­ní ča­su od­ez­vy me­zi klik­nu­tím my­ši a děním na ob­ra­zov­ce téměř o po­lo­vi­nu.

Poděl se o svá vítězství dí­ky Ge­For­ce Expe­rien­ce

MO­BA hry jsou tý­mo­vý sport, sdí­le­ní je ne­díl­nou sou­čás­tí zá­ba­vy. Příš­tí měsíc přibu­de do Ge­For­ce Expe­rien­ce no­vá fun­kcio­na­li­ta, kte­rou můžeš vy­zkou­šet zde ear­ly ac­cess be­ta, a kte­rá právě sdí­le­ní a nah­rá­vá­ní her­ních vi­deí po­sou­vá za­se o pořád­ný kus dál.

Dvě vy­chy­táv­ky: Hráč bu­de scho­pen nah­rá­vat a up­loa­do­vat svá vi­dea na YouTu­be ne­bo strea­mo­vat na Twitch z no­vé­ho přeh­led­né­ho overlay. Dá­le bu­de mít hráč mož­nost vy­užít no­vý Ga­meS­tream Co-op, kte­rým přes inter­net nas­trea­mu­je ka­ma­rá­do­vi svou hru a spo­lečně ji tak bu­dou moct hrát v co-op mó­du, ja­ko by sedě­li spo­lu u jed­no­ho po­čí­ta­če.

Ta­dy za­čí­ná hra­ní

Po­kud hle­dáš no­vou gra­fic­kou kar­tu na hra­ní nej­novějších her v lep­ší kva­litě než na nej­vý­konnějších kon­zo­lích, měl bys o Ge­For­ce GTX 950 za­čít přemýš­let.

GTX 950 na­bí­zí v mno­ha hrách troj­ná­sob­ný vý­kon ve srov­ná­ní s na­ší Ge­For­ce GTX 650 a je za­lo­že­na na ar­chi­tek­tuře Maxwell. No­vé hry můžeš hrát ve full HD roz­li­še­ní a ply­nu­lých 60 sním­cích za vteřinu. Dvoj­ná­sob­ná efek­ti­vi­ta op­ro­ti před­cho­zím ge­ne­ra­cím na­víc zna­me­ná, že i v pl­ném her­ním na­sa­ze­ní se kar­ta nepřehřívá a zby­tečně neh­lu­čí.

V Čes­ké re­pub­li­ce za­čí­na­jí ce­ny Ge­For­ce GTX 950 na 4 709 Kč včetně DPH, kou­pit ji můžeš u tra­dič­ních par­tnerů ja­ko jsou AL­FA.cz, AL­ZA.CZ, CZC.cz, ne­bo TSBO­HE­MIA.cz, na Slo­ven­sku SHARK.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter