Objemu spotrebovaných dát kraľuje video

Vý­sled­ky ana­lý­zy Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port, kto­rú pra­vi­del­ne pub­li­ku­je spo­loč­nosť Eric­sson, uká­za­li me­nia­ce sa pre­fe­ren­cie inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov, ale aj vý­raz­né zvý­še­nie ob­je­mu vi­deoob­sa­hu pre­ne­se­né­ho v rám­ci mo­bil­ných sie­tí.

Ana­ly­ti­ci Eric­sso­nu oča­ká­va­jú, že po­diel vi­dea na cel­ko­vej spot­re­be dát v mo­bil­ných sie­ťach roč­ne po­ras­tie o 55 %, pri­čom do ro­ku 2020 bu­de 60 % všet­kých mo­bil­ných dát rep­re­zen­to­vať prá­ve vi­deoob­sah. Cel­ko­vý ob­jem pre­ne­se­né­ho vi­dea by v ro­ku 2020 mal do­siah­nuť tak­mer 20 exabaj­tov me­sač­ne čo je tri­násťkrát viac ako v ro­ku 2014 (exabajt je čís­lo s osem­nás­ti­mi nu­la­mi, ale­bo aj mi­lión te­ra­baj­tov). Pre ilus­trá­ciu, ob­jem tla­če­ných dát v Kon­gre­so­vej kniž­ni­ci vo Was­hin­gto­ne by pod­ľa od­ha­dov mal mať veľ­kosť prib­liž­ne 10 te­ra­baj­tov. Do 20 exabaj­tov by sa tak voš­lo prib­liž­ne 2 mi­lió­ny ta­kých­to kniž­níc.

mobile data_Screenshot 2015-08-21 12.01.25.jpg

Ten­to trend je ba­da­teľ­ný už aj v na­šich pod­mien­kach. Vi­deo je dnes už neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou on­li­ne pries­to­ru - či už ho­vo­rí­me zá­ba­ve, spra­vo­daj­stve, rek­la­me ale­bo tre­bárs so­ciál­nych sie­ťach. „Aj Slo­vá­ci sle­du­jú on­li­ne vi­deo, čo­raz viac. Veľ­ká časť ma­ji­te­ľov smar­tfó­nov si vi­deo po­zrie as­poň raz za týž­deň. Sle­do­va­nie on­li­ne vi­deoob­sa­hu pat­rí spo­lu s emai­lom a so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi k hlav­ným on­li­ne ak­ti­vi­tám," ho­vo­rí Ma­rián Bez­ák pre­zi­dent Eric­sson Slo­va­kia.

Jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo sle­du­je­me viac vi­dea sú aj stá­le do­ko­na­lej­šie smar­tfó­ny a tab­le­ty s dos­ta­toč­ne veľ­ký­mi ob­ra­zov­ka­mi, lep­ším roz­lí­še­ním a kva­lit­nej­ším ob­ra­zom. „Za­ria­de­nia a služ­by, kto­ré umož­ňu­jú bez­prob­lé­mo­vé sle­do­va­nie vi­deoob­sa­hu sú u nás stá­le dos­tup­nej­šie. Ok­rem to­ho sa neus­tá­le zlep­šu­je mo­bil­né pok­ry­tie či rých­los­ti a ka­pa­ci­ty sie­tí, ako aj tech­no­ló­gie umož­ňu­jú­ce jed­no­du­chú kom­pre­siu vi­dea. To všet­ko je so­líd­ny zá­klad ďal­šie­ho ná­ras­tu sle­do­va­nia vi­dea v mo­bil­ných za­ria­de­niach," kon­šta­tu­je­Ma­rián Bez­ák.

Ras­tu ob­je­mu vi­deoob­sa­hu vý­raz­ne pris­pie­va trend strea­mo­va­nia vi­dea, pod­po­ro­va­ný hlav­ný­mi hráč­mi v tej­to ob­las­ti ako YouTu­be či Net­flix, kto­rý sa bu­dú­ci rok chys­tá aj na Slo­ven­sko.

Sprá­va Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port ďa­lej pred­po­ve­dá pok­les po­die­lu dá­to­vej pre­vádz­ky ge­ne­ro­va­nej webo­vý­mi pre­hlia­dač­mi. Oča­ká­va sa, že do pia­tich ro­kov kles­ne z mi­nu­lo­roč­ných 10 per­cent na po­lo­vi­cu, te­da 5 per­cent. Ten­to pok­les sa oča­ká­va prá­ve kvô­li str­mé­mu ras­tu dá­to­vej pre­vádz­ky v ka­te­gó­rii vi­dea. Spot­re­bi­teľ­ské pre­fe­ren­cie sa tak od webo­vých pre­lia­da­čov po­sú­va­jú viac k mo­bil­ným ap­li­ká­ciám.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter