Huawei P8 získal prestížne ocenenie EISA za najlepší spotrebiteľský smartfón 2015-2016

Smar­tfón Huawei P8 od spo­loč­nos­ti Huawei, pop­red­né­ho sve­to­vé­ho do­dá­va­te­ľa rie­še­ní pre in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie (ICT), sa mô­že poch­vá­liť pres­tíž­nym oce­ne­ním „Euro­pean Con­su­mer Smar­tpho­ne 2015-2016" ude­ľo­va­ným aso­ciá­ciou EISA (Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion). Oce­ne­nie pre naj­lep­ší spot­re­bi­teľ­ský smar­tfón zís­ka­la spo­loč­nosť Huawei tre­tík­rát za se­bou.

Huawei P8, naj­nov­šia vlaj­ko­vá loď a vr­chol ra­du „P" nad­vä­zu­je na mi­nu­lo­roč­ný ús­pech Huawei As­cend P7 a je oce­ňo­va­ný pre ná­pa­di­tý št­ýl a vy­vá­že­nú fun­kčnosť. Rad ino­va­tív­nych fun­kcií Huawei P8 opäť me­ní trh chyt­rých mo­bil­ných te­le­fó­nov.

Kva­lit­ný fo­toa­pa­rát a ná­pa­di­tý di­zajn

EISA oce­ni­la Huawei naj­mä za „zdo­ko­na­le­ný fo­toa­pa­rát a majstrov­skú úro­veň kva­li­ty spra­co­va­nia, kto­rá pos­ky­tu­je to­mu­to ce­no­vo dos­tup­né­mu mo­de­lu sku­toč­ne vy­cib­re­ný a so­fis­ti­ko­va­ný vzhľad." Rov­na­ko bo­la vy­zdvih­nu­tá ka­pa­ci­ta ba­té­rie 2680 mAh, ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu so sve­tel­nos­ťou f/2 vy­vi­nu­tý pre lep­ší vý­kon aj pri zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mien­kach a vy­ni­ka­jú­ci 5,2-pal­co­vý full HD IPS-NEO dis­plej.

Os­tré fo­tog­ra­fie aj pri zhor­še­nom os­vet­le­ní

Vý­kon fo­toa­pa­rá­tu pri sla­bom os­vet­le­ní umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­užiť krea­ti­vi­tu a fo­tiť veľ­mi os­tré sním­ky aj pri zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mien­kach. P8 sa rov­na­ko vy­zna­ču­je kom­pak­tnou a vý­kon­nou duál­nou an­té­nou ob­me­dzu­jú­cou po­čet zmeš­ka­ných ale­bo pre­ru­še­ných ho­vo­rov z dô­vo­du ne­dos­ta­toč­né­ho sig­ná­lu.

„Sme pyš­ní za zís­ka­nie tej­to ce­ny tre­tí rok za se­bou. Za­via­za­li sme sa bo­jo­vať s vý­zva­mi v tom­to od­vet­ví a pri­chá­dzať s re­vo­luč­ný­mi ná­pad­mi vo vy­uži­tí chyt­rých te­le­fó­nov - Huawei P8 je ce­los­ve­to­vo naj­viac pou­ží­va­teľ­sky dos­tup­ný smar­tfón," po­ve­da­la Glo­ry Zhang, Chief Mar­ke­ting Of­fi­cer, Huawei Con­su­mer Bu­si­ness Group (BG).

Spo­loč­nosť Huawei zís­ka­la oce­ne­nie tre­tí rok za se­bou

V mi­nu­lom ro­ku zís­kal oce­ne­nie Euro­pean Con­su­mer Smar­tpho­ne 2014-2015 Huawei As­cend P7, u kto­ré­ho bo­la vy­zdvih­nu­tá skve­le vy­ze­ra­jú­ca skle­ne­ná povr­cho­vá úp­ra­va, at­rak­tív­na ce­na, 8 Mpix pred­ný a 13 Mpix hlav­ný fo­toa­pa­rát. Huawei As­cend P7 je ak­tuál­ne v pre­da­ji vo viac ako 100 kra­ji­nách na sve­te a od je­ho uve­de­nia na trh sa pre­da­lo viac ako 7 mi­lió­nov ku­sov. V ro­ku 2013 bol ví­ťa­zom rov­na­kej ka­te­gó­rie spot­re­bi­teľ­ských smar­tfó­nov 6,16 mm ten­ký As­cend P6.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te Huawei na con­su­mer.huawei.com/sk/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter