Prvá firma už uzatvára zmluvy aj cez občiansky preukaz s čipom

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­va­net zrej­me ako pr­vý ko­merč­ný sub­jekt umož­ní pou­ží­va­nie za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su pre bež­nú ve­rej­nosť. Od dneš­né­ho dňa pros­tred­níc­tvom ne­ho umož­ňu­je rých­lo a jed­no­du­cho uzat­vo­riť elek­tro­nic­kú zmlu­vu vo svo­jom e-sho­pe, vďa­ka čo­mu zá­kaz­ník už ne­mu­sí pod­pi­so­vať ani po­sie­lať žiad­ne pa­pie­re. Za­ru­če­ný elek­tro­nic­ký pod­pis pre svo­ju fun­kčnosť vy­uží­va no­vé či­po­vé ob­čian­ske preu­ka­zy.

Slo­va­net je pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií pr­vý ko­merč­ný sub­jekt, kto­rý na Slo­ven­sku spúš­ťa pre bež­ných zá­kaz­ní­kov mož­nosť elek­tro­nic­ké­ho uzat­vo­re­nia zmlu­vy pou­ži­tím no­vé­ho ob­čian­ske­ho preu­ka­zu s či­pom a tzv. za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su (ZEP). Voľ­ba pou­ži­tia elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su je od dneš­né­ho dňa dos­tup­ná v ná­kup­nom e-sho­pe ope­rá­to­ra pre väč­ši­nu slu­žieb inter­ne­tu, te­le­ví­zie a te­le­fo­no­va­nia z je­ho po­nu­ky.

„Na­ším cie­ľom bo­lo pri­niesť uľah­če­nie ras­tú­ce­mu poč­tu ľu­dí, kto­rí za­čí­na­jú ale­bo už vy­uží­va­jú pok­ro­ko­vý elek­tro­nic­ký pod­pis. No­vý spô­sob uzat­vo­re­nia zmlu­vy z po­ho­dlia obý­vač­ky je vý­raz­ne jed­no­duch­ší a rých­lej­ší. Zá­kaz­ník ne­mu­sí tla­čiť, pod­pi­so­vať ani po­sie­lať žiad­ne do­ku­men­ty a zá­ro­veň tým urých­li ak­ti­vá­ciu ob­jed­na­ných slu­žieb", uvá­dza no­vin­ku Mar­tin Mag­do­len, ve­dú­ci od­de­le­nia pro­duk­to­vé­ho ma­naž­men­tu zo Slo­va­ne­tu.

Po­čet vlas­tní­kov no­vé­ho preu­ka­zu, na­zý­va­né­ho aj elek­tro­nic­ká iden­ti­fi­kač­ná kar­ta (eID), sa už blí­ži k mi­lió­nu. O vy­da­nie kva­li­fi­ko­va­né­ho cer­ti­fi­ká­tu na za­ru­če­ný elek­tro­nic­ký pod­pis už po­žia­da­lo pr­vých prib­liž­ne 50 000 zá­ujem­cov a vďa­ka ak­tuál­nej TV rek­la­me ich po­čet rých­lo stú­pa. Elek­tro­nic­ké pod­pi­so­va­nie ob­ča­nia za­tiaľ mô­žu vy­užiť pri ko­mu­ni­ká­cii s via­ce­rý­mi štát­ny­mi in­šti­tú­cia­mi ve­rej­nej sprá­vy, da­ňo­vý­mi úrad­mi, ka­tas­tra­mi, súd­mi a ďal­ší­mi, pou­ží­va­nie v ko­mer­čnej sfé­re však mô­že pri­niesť je­ho eš­te vý­raz­nej­šie roz­ší­re­nie. „Slo­va­net opäť pri­ná­ša do praxe ino­vá­ciu, kto­rú ve­rí­me, že bu­dú čos­ko­ro nas­le­do­vať ďal­šie fir­my a in­šti­tú­cie. Ra­di bu­de­me prík­la­dom a in­špi­rá­ciou pre vy­uží­va­nie mo­der­ných tech­no­ló­gií na to, aby ľu­ďom uľah­či­li a zjed­no­du­ši­li ži­vot", dopĺňa Mar­tin Mag­do­len.

Pre pou­ží­va­nie za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su je pot­reb­né vlas­tniť ob­čian­sky preu­kaz s či­pom, po­žia­dať o vy­da­nie kva­li­fi­ko­va­né­ho cer­ti­fi­ká­tu a čí­tač­ky (obo­je je bez­plat­né) a na svoj po­čí­tač si z webstrán­ky Mi­nis­ter­stva vnút­ra nain­šta­lo­vať pot­reb­ný sof­tvér. Pre elek­tro­nic­ký pod­pis zmlu­vy v Slo­va­ne­te zá­ujem­ca pou­ži­je to is­té, len si pred­tým stiah­ne dopl­nko­vú bez­plat­nú ap­li­ká­ciu. Mož­nosť elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su zmlu­vy po­núk­ne ná­kup­ný e-shop ope­rá­to­ra pre všet­ky služ­by ok­rem slu­žieb vy­uží­va­jú­cich sieť iné­ho ope­rá­to­ra ale­bo vy­ža­du­jú­cich pred­chá­dza­jú­ce ove­re­nie pri­po­ji­teľ­nos­ti. Sa­mot­nú tech­no­ló­giu pre elek­tro­nic­ké pod­pí­sa­nie za­bez­pe­ču­je par­tner Slo­va­ne­tu - spo­loč­nosť Dis­ig, a.s.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter