Konica Minolta potvrdzuje pozíciu jednotky na trhu

Ko­ni­ca Mi­nol­ta na­ďa­lej ras­tie na slo­ven­skom tr­hu a po­zí­ciu jed­not­ky v pre­da­ji kan­ce­lár­skych A3 a pro­duk­čných za­ria­de­ní potvr­di­la aj v ro­ku 2014. Spo­loč­nosť vý­raz­ne po­sil­ňu­je v ob­las­ti sof­tvé­ro­vých ap­li­ká­cií a slu­žieb di­gi­ta­li­zá­cie do­ku­men­tov. Sta­bi­li­tu spo­loč­nos­ti potvr­dzu­jú tak­tiež jej tr­žby, kto­ré op­ro­ti fiš­kál­ne­mu ro­ku 2013 na­rást­li o se­dem per­cent na bez­má­la 19,8 mi­lió­nov eur (úda­je sú uvá­dza­né na zá­kla­de me­dzi­ná­rod­ných štan­dar­dov IFRS).

„Rok 2014 sa nie­sol v zna­me­ní reš­truk­tu­ra­li­zá­cie spo­loč­nos­ti a vý­raz­né­ho po­sil­ne­nia ob­chod­né­ho tí­mu. Vý­sled­kom bo­la vy­ššia efek­ti­vi­ta fir­my, kto­rá sa okam­ži­te pre­ja­vi­la v zlep­še­ných ob­chod­ných vý­sled­koch. Od zmien si v bu­dúc­nos­ti sľu­bu­je­me i po­sil­ne­nie na­šej zá­kaz­níc­kej orien­tá­cie," po­ve­dal To­máš Bed­nář, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia, a do­dal: „Vďa­ka tým­to zme­nám sa na­še za­stú­pe­nie na Slo­ven­sku sta­lo naj­rý­chlej­šie ras­tú­cim me­dzi štr­nás­ti­mi po­boč­ka­mi Ko­ni­ca Mi­nol­ta v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe.

Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia si udr­žu­je sta­bil­ný rast pre­da­ja, čo potvr­dzu­je aj zís­ka­va­nie vý­znam­ných klien­tov za up­ly­nu­lý rok. „Me­dzi na­šich naj­výz­nam­nej­ších klien­tov za rok 2014 pa­tria nap­rík­lad Ma­ta­dor Hol­ding, Sber­bank, Ko­mu­nál­na pois­ťov­ňa, Ge­ne­ra­li, Pr­vá sta­veb­ná spo­ri­teľ­ňa, Slo­val­co, Pe­nam ale­bo La­baš," po­ve­dal Mi­lan Ka­sík, ob­chod­ný ria­di­teľ pre kľú­čo­vých zá­kaz­ní­kov Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia.

V mi­nu­lom ro­ku spo­loč­nosť tiež vý­raz­ne roz­ší­ri­la por­tfó­lio pro­duk­tov sof­tvé­ro­vých rie­še­ní orien­to­va­ných pre­dov­šet­kým na di­gi­ta­li­zá­ciu do­ku­men­tov, ich sprá­vu, obeh, za­bez­pe­če­nie či ar­chi­vá­ciu.

Dl­ho­do­bé pos­ta­ve­nie líd­ra na slo­ven­skom tr­hu v ob­las­ti la­se­ro­vých za­ria­de­ní for­má­tu A3 a pro­duk­čných za­ria­de­ní potvr­di­la aj ana­lý­za tr­hu švaj­čiarskej spo­loč­nos­ti in­fo­Sour­ce za rok 2014.

V pre­da­ji fa­reb­ných la­se­ro­vých mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní for­má­tu A3 do­siah­la Ko­ni­ca Mi­nol­ta v ro­ku 2014 naj­vyš­ší tr­ho­vý po­diel na Slo­ven­sku, a to 48 %. V pre­da­ji čier­no­bie­lych la­se­ro­vých mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní for­má­tu A3 je na slo­ven­skom tr­hu tak­tiež jed­not­kou, s po­die­lom 53 %.

V seg­men­te pro­duk­čných za­ria­de­ní do­siah­la tr­ho­vý po­diel 61 % pri fa­reb­ných a 82 % pri čier­no­bie­lych za­ria­de­niach, pa­tria jej te­da pr­vé dve mies­ta.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter