Spoločnosť LG Electronics získala štyri ocenenia EISA AWARDS

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) zís­ka­la ten­to rok šty­ri ce­ny aso­ciá­cie EISA (Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion). Už po štvr­týk­rát za se­bou tak bo­li oce­ne­né OLED te­le­ví­zo­ry, dru­hým ro­kom tiež rad smar­tfó­nov G Se­ries. Pres­tíž­ne ce­ny EISA Awards ude­ľu­je kaž­do­roč­ne po­ro­ta zlo­že­ná z 50 mul­ti­me­diál­nych ma­ga­zí­nov z dvad­sia­tich kra­jín Euró­py. Hod­no­te­ná je tech­no­ló­gia, di­zajn aj ino­va­tív­ny prís­tup.

OLED a Su­per UHD Te­le­ví­zo­ry: di­vác­ky zá­ži­tok na pr­vom mies­te

V ka­te­gó­rii Euro­pean Ho­me Theat­re TV zví­ťa­zil mo­del 4K OLED TV 65EG960V. Za­kri­ve­ná uh­lo­prieč­ka so 65 pal­ca­mi po­nú­ka ne­ko­neč­ný kon­trast a far­by ako ži­vé. Je­di­neč­ný di­vác­ky zá­ži­tok podtr­hu­jú sa­mos­tat­ne nas­vie­te­né pixe­ly, vďa­ka kto­rým sú všet­ky far­by vrá­ta­ne čier­nej úpl­ne sý­te a realis­tic­ké, po­hyb je ply­nu­lý a os­trý. Zvuk v spo­lup­rá­ci s HAR­MAN/KAR­DON dok­re­slia skve­lý ob­raz tak, že dej fil­mu bez­po­chy­by pohl­tí kaž­dé­ho di­vá­ka. Ele­gant­ný di­zajn Art Slim na­vy­še po­te­ší svo­jim mi­ni­ma­liz­mom, ope­rač­ný sys­tém webOS 2.0 pre Smart TV uľah­čí všet­ko od nas­ta­ve­nia po po­čú­va­nie hud­by či sle­do­va­nie fil­mov.

SU­PER UHD mo­del 65UF950V je ví­ťa­zom ka­te­gó­rie Euro­pean Smart TV 2015-2016. So svo­ji­mi 65 pal­ca­mi a 4K kva­li­tou ob­ra­zu je to skve­lý zá­stup­ca no­vej ge­ne­rá­cie in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov od LG. Kva­li­ta ob­ra­zu toh­to LCD te­le­ví­zo­ra za­is­ťu­je vý­bor­ný di­vác­ky zá­ži­tok. Tech­no­ló­gia Co­lor Pri­me a LG Na­no Spec­trum vy­lep­šu­jú far­by a dos­lo­va oži­vu­jú ob­raz pred oča­mi di­vá­ka. Vďa­ka to­mu a tiež 4K up­sca­le­ru sa stá­va sle­do­va­nie fil­mu po­dob­ne skve­lým zá­žit­kom ako v ki­ne. WebOS 2.0 po­tom po­núk­ne prí­jem­né a ľah­ko ov­lá­da­teľ­né uží­va­teľ­ské pros­tre­die. Ultra ten­ký di­zajn a zvuk od HAR­MAN/KAR­DON sú ozaj­stnou če­reš­nič­kou na tor­te.

Mo­bil­né za­ria­de­nia: skve­lý di­zajn i vý­kon

Vlaj­ko­vá loď LG G4 zís­ka­la oce­ne­nie pre­dov­šet­kým pre svoj vý­ni­moč­ný fo­toa­pa­rát. 16 me­ga­pixelov, la­se­ro­vé os­tre­nie (OIS 2.0) aj oh­nis­ko 1.8 sú spo­loč­ne s mož­nos­ťou ma­nuál­ne­ho nas­ta­ve­nia a for­má­tu RAW je­ho hlav­ný­mi pred­nos­ťa­mi. Aj pri zlých sve­tel­ných pod­mien­kach mož­no s G4 od­fo­tiť per­fek­tné sním­ky. Sen­zor CSS (Co­lor Spec­trum Sen­sor) pris­pô­so­bí vy­vá­že­nie bie­lej far­by a ďal­ších fa­rieb tak, aby vzni­kol ob­raz so sý­ty­mi far­ba­mi. Po­ro­ta EISA oce­ni­la aj no­vý IPS Quan­tum Dis­play, vďa­ka kto­ré­mu je G4 skve­lým mul­ti­me­diál­nym za­ria­de­ním.

Me­dzi ele­gan­tne a nad­ča­so­vo navr­hnu­té pro­duk­ty LG pa­tria aj chyt­ré ho­din­ky LG Watch Ur­ba­ne. Tie zís­ka­li ce­nu v ka­te­gó­rii no­si­teľ­ných za­ria­de­ní. Ko­vo­vé te­lo uk­rý­va 1,3" gu­ľa­tý Plas­tic OLED dis­plej s roz­lí­še­ním 320 x 320 bo­dov a hus­to­tou 245 ppi. Luxus­ný vzhľad dopĺňa vý­kon pro­ce­so­ra Qual­comm Snap­dra­gon 400 (1,2 GHz) a 4 GB pa­mä­te.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te http://www.lge.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter