Unikátny workshop deťom prezradí, ako technológie pomáhajú archeológom

De­siat­ky de­tí v tých­to dňoch ob­ja­vu­jú, ako po­má­ha­jú in­for­mač­né tech­no­ló­gie pri ar­cheolo­gic­kých vý­sku­moch. Spo­loč­nosť DA­TA­LAN, lí­der v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a ino­vá­cií, pre ne spo­lu s par­tne­rom - Ar­cheolo­gic­kým ús­ta­vom SAV, v rám­ci po­pu­lár­nej Det­skej Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho prip­ra­vi­la špe­ciál­ny IT wor­kshop.

Na wor­ksho­pe sa de­ti vďa­ka slo­ven­skej ar­cheolo­gic­kej špič­ke doz­ve­dia, ako dnes do­ká­že­me aj pros­tred­níc­tvom mo­der­ných tech­no­ló­gií od­krý­vať ar­cheolo­gic­ké ta­jom­stvá a ove­ľa lep­šie re­konštruo­vať osu­dy Slo­ven­ska v mi­nu­los­ti. „Ma­lým štu­den­tom naj­skôr uká­že­me, ako nám no­vé tech­no­ló­gie po­má­ha­jú pri vý­sku­me Veľ­kej Mo­ra­vy, nás­led­ne pred­ve­die­me v pre­zen­tá­ciách fun­go­va­nie špič­ko­vých za­ria­de­ní, ako sú napr. po­zem­né ske­ne­ry, ske­ne­ry na drob­né ná­le­zy, či fo­tog­ra­met­ric­ké pos­tu­py, a vy­svet­lí­me im, akú re­vo­lú­ciu spô­so­bi­li v do­ku­men­tá­cii zís­ka­ných ná­le­zov a pri re­konštruk­cii dáv­no­ve­kých ob­jek­tov 3D tech­no­ló­gie," in­for­mo­val Doc. PhDr. Ma­tej Rut­tkay, CSc, ria­di­teľ Ar­cheolo­gic­ké­ho ús­ta­vu SAV.

Wor­kshop sa ko­ná 17. a 18. augus­ta na Bra­tis­lav­skom hra­de v pries­to­roch, kto­ré pos­kyt­lo His­to­ric­ké mú­zeum SNM. To de­ťom v rám­ci wor­ksho­pu umož­ní nav­ští­viť uni­kát­nu vý­sta­vu o Veľ­kej Mo­ra­ve. Bra­tis­lav­ský hrad ot­vá­ra v rám­ci prip­ra­vo­va­nej expo­zí­cie do­te­raz nep­rís­tup­né po­dzem­né pries­to­ry a me­dzi­ná­rod­ná pu­tov­ná vý­sta­va pred­sta­ví viac ako ti­síc exklu­zív­nych ná­le­zov a mno­hé mo­de­ly veľ­ko­mo­rav­ských sta­vieb zo Slo­ven­ska, Mo­ra­vy, Čiech, Ra­kús­ka, Ma­ďar­ska a Poľ­ska. 

Wor­kshop pod­po­ri­la aj Kan­ce­lá­ria Ná­rod­nej ra­dy SR, kto­rá de­ťom sprís­tup­ní pre­hliad­ku vzác­nych kel­to-rím­skych ar­chi­tek­túr a mo­zaík z 1. stor. pred Kris­tom pod nád­vo­rím hrad­né­ho pa­lá­ca. 

DA­TA­LAN ako par­tner Det­skej Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho a tech­no­lo­gic­ký lí­der pod­po­ru­je nie­len zá­ujem de­tí o spoz­ná­va­nie prak­tic­ké­ho vy­uži­tia in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, ale už 5. rok im umož­ňu­je ab­sol­vo­vať let­nú DUK on­li­ne, jed­no­du­cho cez po­čí­tač. Ten­to rok sa za­re­gis­tro­va­lo tak­mer 300 štu­den­tov, čo pred­sta­vu­je 50% ná­rast op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu roč­ní­ku!

Na por­tá­li www.du­kon­li­ne.sk náj­du štu­den­ti kaž­dý týž­deň vi­deo aj pre­pis z ak­tuál­nej pred­náš­ky, ku kto­rej je prip­ra­ve­ný on­li­ne skú­šob­ný test. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­dent doz­vie pros­tred­níc­tvom e-mai­lu, a na ab­sol­vo­va­nie DUK on­li­ne a zís­ka­nie di­plo­mu tre­ba ús­peš­ne prejsť as­poň 6 z 9 tes­tov.

On­li­ne vy­učo­va­nie je bez­plat­né, ka­pa­cit­ne neob­me­dze­né a ab­sol­vo­vať ho mô­žu de­ti z ce­lé­ho Slo­ven­ska.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter