Antik si zarezervoval kapacitu na družici pre Čechy aj Slovensko

Antik Te­le­com pod­pí­sal fi­nál­nu zmlu­vu o ší­re­ní di­gi­tál­ne­ho TV vy­sie­la­nia pros­tred­níc­tvom dru­ži­ce Eutel­sat 16 pre úze­mie Čes­kej aj Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ka­pa­ci­ta pos­ta­čí pre ší­re­nie tak­mer 100 TV prog­ra­mov vrá­ta­ne HD. Uni­kát­na hyb­rid­ná tech­no­ló­gia Anti­ku pr­výk­rát pri­ne­sie sa­te­lit­ným klien­tom aj te­le­víz­ny ar­chív, prís­tup k inter­ne­to­vým ka­ná­lom v jed­nom za­ria­de­ní a čos­ko­ro aj pr­vky ria­de­nia in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti.

Cel­kom vy­še 90 TV sta­níc, z to­ho až tre­ti­na v HD bu­de vy­sie­la­ná na za­čiat­ku zo šty­roch tran­spon­dé­rov dru­ži­ce Eutel­sat 16 pre di­vá­kov z oboch čas­tí bý­va­lej fe­de­rá­cie po­tom ako Antik Te­le­com pod­pí­sal de­fi­ni­tív­nu zmlu­vu o pos­ky­to­va­ní slu­žieb s tech­nic­kým pre­vádz­ko­va­te­ľom Te­le­kom Aus­tria. Po pr­výk­rát na Slo­ven­sku a v Če­chách dos­ta­ne sa­te­lit­ná služ­ba k dis­po­zí­cii aj te­le­víz­ny ar­chív. Ďal­šie de­siat­ky sta­níc bu­dú môcť pri­jí­ma­če vy­uží­vať pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu.

„Uzav­re­tá do­ho­da po me­sia­coch ak­tív­nej spo­lup­rá­ce s na­šim tech­nic­ký par­tne­rom nám za­bez­pe­čí ďal­šiu eta­pu na­šej expan­zie v re­gió­ne," ho­vo­rí Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ANTIK Te­le­com. „Dlh­šie ob­do­bie jed­na­ní sa vy­pla­ti­lo, keď­že sme sa do­hod­li na ší­re­ní prog­ra­mov nie­len pre ce­lé Slo­ven­sko ale aj Čes­kú re­pub­li­ku." Služ­by bu­dú v pre­da­ji cez sieť ne­zá­vis­lých pre­daj­cov, kto­rých Antik do­te­raz zís­kal už viac ako 150. Pred­pla­te­né kar­ty a set-top boxy bu­de mož­né ob­jed­nať aj cez inter­net a naj­výz­nam­nej­šie elek­tro­nic­ké ob­cho­dy a ka­men­né sie­te. „Nech­ce­me si ne­chať no­vú te­le­ví­ziu len pre se­ba a tak už od za­čiat­ku pri­ná­ša­me mož­nosť aj ďal­ším slo­ven­ským a čes­kým ope­rá­to­rom ce­lú služ­bu vy­uží­vať bez pot­re­by vstup­ných in­ves­tí­cií. Kon­co­ví zá­kaz­ní­ci inter­ne­to­vých pro­vi­de­rov tak nap­rík­lad zís­ka­jú vý­hod­nú ce­nu te­le­ví­zie v rám­ci svoj­ho ba­lí­ka s inter­ne­tom či te­le­fo­no­va­ním."

Sig­nál pre slo­ven­ských a če­ských klien­tov bu­de dis­tri­buo­va­ný pros­tred­níc­tvom dru­ži­ce Eutel­sat na po­zí­cii 16 stup­ňov vý­chod­ne. Ob­sah je vy­sie­la­ný do ves­mí­ru pros­tred­níc­tvom tzv. Te­le­por­tu - vy­sie­la­cej sta­ni­ce v ob­ci Af­lenz v ra­kú­skych Al­pách. Všet­ky prog­ra­my sú kó­do­va­né sys­té­mom Co­nax, pri­čom Antik bu­de klien­tom do­dá­vať vlas­tné set-top boxy pre pri­po­je­nie k TV, resp. de­kó­do­va­cie mo­du­ly pre ma­ji­te­ľov te­le­ví­zo­rov so sa­te­lit­ným tu­ne­rom. Pre prí­jem sa od­po­rú­ča an­té­na s prie­me­rom 90 - 95 cen­ti­met­rov. Štart sa­te­lit­nej TV pre exis­tu­jú­cich klien­tov Anti­ku, kto­rý ma­jú prí­jem prog­ra­mov bez­plat­ne už v ce­ne inter­ne­tu bu­de ozná­me­ný v naj­bliž­šom ča­se. Tes­to­va­cie vy­sie­la­nie Anti­ku je už dnes sle­do­va­teľ­né na ce­lom Slo­ven­sku a v Če­chách. Zá­ujem­co­via o sa­te­lit­nú TV ako aj pre­daj­co­via sa mô­žu prih­lá­siť už dnes na strán­ke www.anti­ksat.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter