Novinka Xeroxu v digitálnej produkčnej tlači: 5 farieb a väčšia profitabilita

Ako náj­sť spô­sob na zlep­še­nie naj­pro­duk­tív­nej­šej plat­for­my v od­bo­re fa­reb­nej di­gi­tál­nej tla­če? Od­po­veď na tú­to otáz­ku pri­ná­ša no­vý tla­čo­vý stroj Xerox (NY­SE: XRX) iGen® 5, kto­rý je obo­ha­te­ný o ďal­šiu far­bu, ale ta­kis­to predl­žu­je bez­po­ru­cho­vú pre­vádz­ku a po­nú­ka via­ce­ro rých­los­tí tla­če.

Pod­ľa štú­die spo­loč­nos­ti In­foT­rends bu­de ce­los­ve­to­vý ob­jem tla­če na fa­reb­ných di­gi­tál­nych pro­duk­čných za­ria­de­niach do ro­ku 2018 na­ďa­lej kon­ti­nuál­ne rásť. Zo sú­čas­ných 60 mi­liárd strá­nok ten­to po­čet stúp­ne až na 87 mi­liárd. Ten­to ná­rast zna­me­ná ob­rov­skú príl­eži­tosť pre všet­ky fir­my, kto­ré sa ve­nu­jú tla­čo­vým služ­bám, ale­bo zva­žu­jú roz­ší­re­nie svoj­ho pod­ni­ka­nia prá­ve o tie­to služ­by.

V sú­čas­nos­ti už ti­sí­ce stro­jov iGen, kto­ré sú v pre­vádz­ke, tla­čia mi­liar­dy kva­lit­ných bro­žúr, pla­gá­tov, fo­tok­níh a rek­lam­ných le­tá­kov s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou, ako pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov, tak aj pre sa­mot­ných tla­čia­rov. Všet­ky pro­duk­ty sú pris­pô­so­bo­va­né in­di­vi­duál­nym pot­re­bám zá­kaz­ní­kov, či už ho­vo­rí­me o ob­sa­hu ma­te­riá­lov, ale aj o ich kva­li­te, nap­rík­lad v kon­texte dodr­ža­nia fa­reb­nos­ti vý­tlač­kov v po­rov­na­ní so za­da­ním. Keď­že nas­ta­ve­nie tla­če na plat­for­me iGen je veľ­mi jed­no­du­ché, pro­duk­ti­vi­ta za­ria­de­nia je až o 25% vy­ššia ako je bež­né v tom­to seg­men­te. Tým­to iGen potvr­dzu­je svo­je pos­ta­ve­nie naj­pro­duk­tív­nej­šie­ho di­gi­tál­ne­ho tla­čo­vé­ho stro­ja na tr­hu a zá­ro­veň ur­ču­je trend v pro­duk­čnej di­gi­tál­nej tla­či.

„V ro­ku 2002 sme za­ve­de­ním plat­for­my iGen spus­ti­li re­vo­lú­ciu v ob­las­ti fa­reb­nej di­gi­tál­nej tla­če," po­ve­dal An­drew Cop­ley, pre­zi­dent Glo­bal Grap­hic Com­mu­ni­ca­tions Ope­ra­tions, Xerox Tech­no­lo­gy. „ Aj na­ďa­lej bu­de­me po­zor­ne sle­do­vať zme­ny a tren­dy v tej­to ob­las­ti, pred­ví­dať ich a rea­go­vať na ne. Plat­for­ma iGen je pris­pô­so­be­ná tak, aby vy­ho­ve­la po­žia­dav­kám na vy­so­ké ob­je­my tla­če, rôz­ne ty­py ap­li­ká­cií a stá­le sa zvy­šu­jú­cim ná­ro­kom na fa­reb­nú tlač. Zá­ro­veň za­is­ťu­je naj­vyš­šiu bez­po­ru­cho­vú dos­tup­nosť za­ria­de­nia na tr­hu vô­bec."

Pos­ky­to­va­te­lia tla­če si mô­žu zvo­liť tla­čo­vý stroj iGen® 5 150 (150 str./min.), iGen® 5 120 (120 str./min.) ale­bo iGen® 5 90 (90 str./min.) Vďa­ka pou­ži­tej ar­chi­tek­tú­re umož­ňu­je pre­chod na vy­ššiu rých­losť tak, aby pos­ky­to­va­teľ tla­čo­vých slu­žieb do­ká­zal rea­go­vať na zvý­še­né ná­ro­ky svo­jich zá­kaz­ní­kov aj v bu­dúc­nos­ti.

Vo­li­teľ­ná jed­not­ka s pia­tou far­bou roz­ši­ru­je mož­nos­ti tla­če v rám­ci šká­ly Pan­to­ne® fa­rieb ale­bo aj iných pria­mych fa­rieb bez to­ho, aby to akým­koľ­vek ne­ga­tív­nym spô­so­bom ov­plyv­ni­lo pro­duk­ti­vi­tu tla­če. Oran­žo­vá, ze­le­ná ale­bo mod­rá far­ba dopl­ňu­jú dob­re zná­my CMYK a umož­ňu­jú pres­né zob­ra­ze­nie kor­po­rát­nych fa­rieb rôz­nych spo­loč­nos­tí.

Ako zís­kať väč­ší pro­fit z kaž­dej strán­ky vy­tla­če­nej pros­tred­níc­tvom stro­ja iGen 5?

Vďa­ka roz­ma­ni­tým nás­tro­jom pre auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nia tla­če, kon­tro­ly jej kva­li­ty ale aj sa­mot­né­ho nas­ta­ve­nia ce­lé­ho stro­ja ma za­ria­de­nie iGen 5 maximál­nu bez­po­ru­cho­vú pre­vádz­ku, a tým pá­dom je do­siah­nu­tie vy­ššej pro­fi­ta­bi­li­ty nao­zaj jed­no­du­ché.

Ďal­šie fun­kcie:

  • Tla­čo­vé server­y EFI Fie­ry ale­bo Xerox FreeF­low® umož­ňu­jú auto­ma­ti­zá­ciu a in­teg­rá­ciu workflow od ob­jed­náv­ky až po do­kon­če­nie zá­kaz­ky.
  • Pou­ži­tie les­klé­ho, či mat­né­ho to­ne­ru po­má­ha tla­čo­vé­mu stro­ju vy­tvá­rať je­di­neč­né a pú­ta­vé ap­li­ká­cie.
  • Hár­ky s veľ­kos­ťou 660,4 mm umož­ňu­jú tla­čiť v rám­ci za­da­nia viac úloh a rôz­nych ap­li­ká­cií, ako sú bro­žú­ry až so 6 lom­mi , vy­klá­pa­cie le­tá­ky, dos­ky s man­že­ta­mi či rek­lam­né le­tá­ky.
  • Zob­ra­ze­nie v roz­lí­še­ní 2 400 x 2 400 dpi, tech­no­ló­gia Ob­ject Orien­ted Hal­fto­ning pre zmie­ša­nú tlač textu a gra­fi­ky, tech­no­ló­gia pre sprá­vu fa­rieb Xerox Con­fi­dent Co­lor a Auto Den­si­ty Con­trol za­bez­pe­ču­jú spo­ľah­li­vú a vop­red oča­ká­va­nú kva­li­tu tla­če.
  • Širo­ká šká­la do­kon­čo­va­cích za­ria­de­ní, vrá­ta­ne do­kon­čo­va­cie­ho rie­še­nia Xerox In­teg­ra­ted­PLUS a in­li­ne a of­fli­ne po­dá­va­ča Dual Mo­de Sheet Fee­der pre spra­co­va­nie úloh s rôz­ny­mi po­žia­dav­ka­mi na do­kon­čo­va­nie.

iGen 5 dopĺňa ak­tuál­nu po­nu­ku v rám­ci ra­du iGen - iGen® 150 a iGen4® Di­amond Edi­tion - a na­ďa­lej roz­ši­ru­je ši­ro­kú šká­lu ap­li­ká­cií, kto­ré je mož­né tla­čiť na špič­ko­vých fa­reb­ných pro­duk­čných za­ria­de­niach spo­loč­nos­ti Xerox.

Dos­tup­nosť

Tla­čo­vý stroj iGen 5 150 a tla­čo­vý server EFI sú ce­los­ve­to­vo ih­neď k dis­po­zí­cii. Tla­čo­vé stro­je iGen 5 120 a iGen 5 90 a tla­čo­vý server FreeF­low bu­dú k dis­po­zí­cii od sep­tem­bra 2015.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter