SAP otvára dvere start up projektom so sociálnym zameraním

Spo­loč­nosť SAP, glo­bál­ny lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých IT, po­nú­ka slo­ven­ským ino­vá­to­rom, mla­dým pod­ni­ka­te­ľom a so­ciál­nym star­tu­pom šan­cu za­po­jiť sa do Star­te­ry Cen­tral & Eas­tern Euro­pe Prog­ram (Star­te­ry CEE). Spá­ja ľu­dí z ce­lej stred­nej a vý­chod­nej Euró­py a dá­va im mož­nosť vy­kro­čiť do sve­ta biz­ni­su a spo­lo­čen­ských zmien. Tí naj­lep­ší ab­sol­vu­jú in­ten­zív­ny tré­ning v So­cial Im­pact Labs v Berlí­ne. Prih­láš­ky mož­no po­dá­vať on­li­ne do 13. sep­tem­bra.

Star­te­ry CEE sa za­me­ria­va na po­ten­ciál­nych pod­ni­ka­te­ľov v so­ciál­nej ob­las­ti na úpl­nom za­čiat­ku ich ces­ty. Pod­mien­kou je pro­jekt vo fá­ze ná­pa­du ale­bo za­čí­na­jú­cej im­ple­men­tá­cie. Zá­me­rom uchá­dza­čov by ma­lo byť vy­tvo­re­nie pod­ni­ka­teľ­ské­ho sub­jek­tu, kto­rý rie­ši jas­ne de­fi­no­va­ný spo­lo­čen­ský prob­lém, a to lo­kál­ne či ce­los­ve­to­vo. „Je to ďal­šia z ini­cia­tív SAP na pod­po­ru ino­va­tív­nych ná­pa­dov. Star­te­ry CEE na­viac v se­be ne­sie aj sil­ný so­ciál­ny as­pekt, kto­rý v dneš­nom sve­te za­me­ra­nom na okam­ži­té zis­ky či biz­nis ús­pech čas­to chý­ba. Ve­rím, že sa nám na Slo­ven­sku po­da­rí náj­sť pro­jek­ty, kto­ré vy­uži­jú po­nú­ka­ný pries­tor pre­sa­diť sa a zís­kať aj prís­tup k naj­mo­der­nej­ším IT tech­no­ló­giám v pros­pech dob­rej ve­ci," po­ve­dal Ri­chard Gu­ga, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko.

Zá­ujem­co­via o účasť na pro­jek­te by v prih­láš­ke ma­li uviesť, akou služ­bou ale­bo pro­duk­tom chcú pris­pieť k rie­še­niu spo­lo­čen­ské­ho prob­lé­mu, pre­čo je ich idea lep­šia ako už exis­tu­jú­ce rie­še­nia a ma­li by mať pred­sta­vu o eko­no­mic­kej udr­ža­teľ­nos­ti ich ná­pa­du. Auto­ri 30 naj­lep­ších pro­jek­tov bu­dú môcť svo­je ná­pa­dy ďa­lej roz­ví­jať po­čas Star­te­ry sum­mi­tu. Na po­du­ja­tí v bul­har­skej So­fii od 9. to 13. no­vem­bra bu­dú za­čí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia pod ve­de­ním kou­čov dob­ru­so­vať svo­je ná­pa­dy a prip­ra­vo­vať sa na pre­chod do ďal­šej fá­zy. Doz­ve­dia sa o no­vých me­tó­dach De­sign Thin­king a tvor­be biz­nis mo­de­lov. K dis­po­zí­cii bu­dú mať pre svo­je ap­li­ká­cie naj­mo­der­nej­šie nás­tro­je, ako je nap­rík­lad in-me­mo­ry plat­for­ma SAP HA­NA.

Zo sum­mi­tu vzí­du tri pro­jek­ty s naj­väč­ším po­ten­ciá­lom. Ich auto­ri zís­ka­jú mož­nosť strá­viť dva týž­dne v So­cial Im­pact Labs v Berlí­ne.

Prih­láš­ku do Star­te­ry CEE mož­no vy­pl­niť do 13. sep­tem­bra 2015 on­li­ne na http://star­te­ry.de/cee. Na rov­na­kej strán­ke mož­no náj­sť aj tí­my, kto­ré sa už prih­lá­si­li a ich pro­jek­ty. Keď­že ce­lý prog­ram pre­bie­ha v an­glič­ti­ne, je pot­reb­ná jej zna­losť as­poň na úrov­ni C1.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter