ČR: Navrhnuté pre Cloud: Acer predstavuje rad Aspire One CloudBook s operačným systémom Windows 10

Spo­leč­nost Acer ozna­mu­je příchod svých na on-li­ne prostředí za­měřených no­te­booků As­pi­re One Cloud­book 11 a 14 s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 10. Ty­to dva vel­mi snad­no přenos­né no­te­boo­ky jsou vy­ba­ve­ny bez­drá­to­vou tech­no­lo­gií 802.11ac a nej­novější­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry In­tel®, kte­ré za­jiš­ťu­jí uži­va­telům vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tu prá­ce s rych­lým připo­je­ním.

„Řada no­te­booků As­pi­re One Cloud­book je per­fek­tním řeše­ním pro ty, kdo hle­da­jí snad­no přenos­ný no­te­book s pl­no­hod­not­ný­mi Win­dows orien­to­va­ný na on-li­ne prostředí," řekl Vít Ur­ban, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žer spo­leč­nos­ti Acer. „Dí­ky clou­do­vým služ­bám, ja­ko je Mic­ro­soft Of­fi­ce 365, OneD­ri­ve a nás­tro­je Build Your Own Cloud (BYOC™) od Ace­ru, si mo­hou uži­va­te­lé vy­chut­nat po­hod­lí a přida­nou hod­no­tu, kte­rou jim u těchto no­vých za­jí­ma­vých pro­duktů přiná­ší cloud."

Acer Aspire One Cloudbook 11_01.jpg

„Ten­to no­vý cloud­book od Ace­ru je ele­gan­tní a ce­nově dos­tup­né za­říze­ní, kte­ré vy­uží­vá no­vých fun­kcí sys­té­mu Win­dows 10 spo­lečně se služ­ba­mi spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft, me­zi kte­ré patří Of­fi­ce 365 a OneD­ri­ve," řekl Pe­ter Han, vice­pre­zi­dent ce­losvěto­vé­ho OEM mar­ke­tin­gu spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft. „To­to za­říze­ní na­bí­zí jak spotřebi­telům, tak stu­dentům kom­plet­ní ba­lí­ček k to­mu, aby to­ho uděla­li na ces­tách ví­ce."

Navr­žen pro cloud

No­te­boo­ky As­pi­re One Cloud­book 11 a 14 přichá­zí s roč­ním před­plat­ným Of­fi­ce 365 pro jed­not­liv­ce a až 1TB OneD­ri­ve on-li­ne úlo­žištěm, jsou tak přip­ra­ve­ny k pou­ži­tí hned po vy­ba­le­ní z kra­bi­ce. Clou­do­vé ap­li­ka­ce od Ace­ru - abApps, me­zi kte­ré patří ab­Pho­to, ab­Mu­sic, ab­Docs a ab­Fi­les, umož­ňu­jí uži­va­telům snad­no syn­chro­ni­zo­vat sou­bo­ry a do­ku­men­ty s je­jich smar­tpho­ny ne­bo tab­le­ty, vše bez­pečně, souk­romě a ve svém vlas­tním osob­ním clou­du. Dvo­ji­ce di­gi­tál­ních mik­ro­fonů s vy­lep­še­ným zpra­co­vá­ním di­gi­tál­ní­ho sig­ná­lu (DSP), kte­ré pot­la­čí hluk na po­za­dí, za­jiš­ťu­je, že jsou inter­ne­to­vé ho­vo­ry sly­šet čistě a hla­sitě, a zá­ro­veň umož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vou prá­ci s osob­ní di­gi­tál­ní asis­ten­tkou Cor­ta­na od Mic­ro­sof­tu.

Ideál­ní pro pou­ži­tí na ces­tách

Snad­no přenos­né no­te­boo­ky As­pi­re One Cloud­book se mo­hou po­chlu­bit krás­ným čis­tým de­sig­nem a pa­siv­ním chla­ze­ním v tě­le ten­kém pou­hých 17,9 mm. Za­tím­co 11,6" mo­del má hmot­nost pou­hých 1,15 kg, 14" vá­ží jen 1,6 kg. Ty­to no­te­boo­ky ma­jí mi­ne­rál­ní še­dý kryt s teč­ko­va­ným textil­ním vzo­rem, kte­rý je příjem­ný na do­tek. Na­bí­zí pl­no­hod­not­né por­ty HDMI, US­B3.0, USB2.0, a slot pro kar­ty SD, obej­dou se tak bez dal­ších adap­térů. Stan­dardně vel­ká chic­let klá­ves­ni­ce a ob­rov­ský touch­pad, kte­rý pod­po­ru­je ges­ta Win­dows 10, pos­ky­tu­jí po­hodl­né psa­ní i ov­lá­dá­ní.

No­te­book As­pi­re One Cloud­book 11 a 14 se může po­chlu­bit nej­novější bez­drá­to­vou tech­no­lo­gií 802.11ac, kte­rá přiná­ší až třik­rát vy­šší rych­lost připo­je­ní. Disk eMMC s ka­pa­ci­tou až 64GB pos­kyt­ne přiměřeně vel­ké úlo­žiště pro prá­ci i zá­ba­vu. Ty­to no­te­boo­ky jsou osa­ze­ny nej­novější­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry In­tel® Ce­le­ron®, 2 GB sys­té­mo­vé pamě­ti DDR3L a na­bí­zí dis­plej s HD roz­li­še­ním (1 366 × 768 px), poměrem stran 16:9 a LED pod­sví­ce­ním.

Ce­na a dos­tup­nost

As­pi­re One Cloud­book 11 bu­de k dis­po­zi­ci v zá­ří za ce­ny od 7 490 Kč. As­pi­re One Cloud­book 14 bu­de k dis­po­zi­ci v říj­nu za ce­ny od 8 990 Kč. Přes­né spe­ci­fi­ka­ce a dos­tup­nost zá­vi­sí na ze­mi pro­de­je. Ví­ce in­for­ma­cí o spe­ci­fi­ka­cích a ce­nách naj­de­te na strán­kách www.acer.cz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter