O2 zákazníci volajú z EÚ dvojnásobne viac

Zá­kaz­ní­ci O2 ve­dia, že sa roa­min­go­vých vo­la­ní net­re­ba báť. Ope­rá­tor na za­čiat­ku jú­la to­tiž umož­nil všet­kým svo­jim zá­kaz­ní­kom us­ku­toč­ňo­vať ho­vo­ry v rám­ci Európ­skej únie za ce­ny ako na Slo­ven­sku. Služ­ba pla­tí pre všet­ky prog­ra­my bez nut­nos­ti ak­ti­vá­cie a akých­koľ­vek pop­lat­kov. Do kon­ca augus­ta tak zá­kaz­ní­ci O2 vo­la­jú z EÚ za 10 cen­tov s O2 Pau­šá­lom, s prog­ra­mom O2 Mo­ja Fir­ma za 12 cen­tov a s prog­ra­mom O2 Fér za 13 cen­tov za mi­nú­tu.

„Od­ke­dy sme za­vied­li roa­min­go­vé vo­la­nia z EÚ za rov­na­ké ce­ny ako do­ma, vo­la­nia stúp­li tak­mer dvoj­ná­sob­ne. Na­ši zá­kaz­ní­ci ve­dia, že roa­min­gu sa net­re­ba báť. Naj­viac ľu­dí te­le­fo­nu­je z Čiech, tam sme za­zna­me­na­li päť­ná­sob­ný po­čet ho­vo­rov op­ro­ti dru­hé­mu Ra­kús­ku. Na­ši zá­kaz­ní­ci ďa­lej vy­uži­li služ­by naj­mä v Ne­mec­ku, a na štvr­tom mies­te je ob­ľú­be­ná do­vo­len­ko­vá des­ti­ná­cia Chor­vát­sko. Nao­pak, naj­me­nej ľu­dí te­le­fo­no­va­lo z Lich­ten­štaj­nska. Te­ší nás, že vie­me na­šim zá­kaz­ní­kom sprí­jem­niť let­né do­vo­len­ky či pra­cov­né ces­ty aj ta­kým­to spô­so­bom. Na­ša po­nu­ka pla­tí do kon­ca augus­ta a je fé­ro­vá - pre všet­kých zá­kaz­ní­kov bez roz­die­lu auto­ma­tic­ky a bez nut­nos­ti akej­koľ­vek ak­ti­vá­cie, resp. pop­lat­ku," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

Kra­ji­ny EÚ z kto­rých Slo­vá­ci te­le­fo­nu­jú naj­viac:

Čes­ká re­pub­li­ka

Ra­kús­ko

Ne­mec­ko

Chor­vát­sko

Ta­lian­sko

Ma­ďar­sko

Fran­cúz­sko

Veľ­ká Bri­tá­nia

Gréc­ko

Poľ­sko

Bul­har­sko

Ho­lan­dsko

Bel­gic­ko

Špa­nielsko

Nor­skoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter