Rozšírte svoju kreatívnu víziu pomocou nového svetelného objektívu AF-S NIKKOR 24 mm f/1,8G ED

Spo­loč­nosť Ni­kon roz­ši­ru­je svo­ju všes­tran­nú po­nu­ku ob­jek­tí­vov s pev­nou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou a sve­tel­nos­ťou f/1,8 o cel­kom no­vý ob­jek­tív AF-S NIK­KOR 24 mm f/1,8G ED. Keď­že je ľah­ší a kom­pak­tnej­ší ako je­ho pro­fe­sio­nál­ny sú­ro­de­nec, ten­to sve­tel­ný ob­jek­tív for­má­tu FX jed­no­du­cho za­chy­tí dy­na­mic­ké a pú­ta­vé sním­ky.

Zu­rab Kik­na­dze, Pro­duct Ma­na­ger, Len­ses, Ac­ces­so­ries & Software, Ni­kon Euro­pe, po­ve­dal: „Širo­kouh­lé ob­jek­tí­vy sa naj­viac pre­ja­via, keď chce­te zvý­raz­niť per­spek­tí­vu, a 24 mm vždy bo­la ob­ľú­be­ná oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť fo­tog­ra­fov, kto­rí hľa­da­li krea­tív­nu vý­ho­du. No­vý 24 mm ob­jek­tív do­ko­na­le vy­pĺňa me­dze­ru me­dzi ne­dáv­no uve­de­ný­mi ob­jek­tív­mi s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 20 mm a 28 mm od spo­loč­nos­ti Ni­kon a vy­tvá­ra om­no­ho uce­le­nej­ší rad ob­jek­tí­vov so sve­tel­nos­ťou f/1,8. Je to vy­ni­ka­jú­ci ob­jek­tív na za­chy­tá­va­nie dy­na­mic­kých a pú­ta­vých sní­mok, kto­ré vtiah­nu di­vá­ka. Po­nú­ka vy­ni­ka­jú­ci vý­kon pri sla­bom svet­le pre scé­ny s pri­ro­dze­ným os­vet­le­ním a nád­her­né vy­kres­le­nie ro­zos­tre­ných ob­las­tí na do­siah­nu­tie at­mos­fé­ric­kej­ších zá­be­rov. A ak sní­ma­te vi­deo­sek­ven­cie a chce­te vi­deo­sek­ven­cie s fil­mo­vým vzhľa­dom, ten­to všes­tran­ný ob­jek­tív ur­či­te pos­kyt­ne vý­bor­né vý­sled­ky."

objekt1.jpg

Dy­na­mic­ké, pú­ta­vé sním­ky

Dra­ma­tic­ká ar­chi­tek­tú­ra. Oh­ro­mu­jú­ce kra­ji­ny. Od­váž­ne zá­be­ry z ulíc. Pries­tran­né inter­iéry. Ak chce­te za­chy­tá­vať ta­ké­to zá­be­ry, ob­jek­tív mu­sí byť ši­ro­kouh­lý a mu­sí byť sve­tel­ný. No­vý ob­jek­tív 24 mm f/1,8G od spo­loč­nos­ti Ni­kon pos­ky­tu­je vý­ni­moč­né sta­tic­ké sním­ky a vi­deá a je to vy­ni­ka­jú­ca voľ­ba pre di­gi­tál­ne jed­noo­ké zr­kad­lov­ky s vy­so­kým roz­lí­še­ním. Vy­so­ká sve­tel­nosť f/1,8 po­nú­ka ma­lú hĺbku os­tros­ti, hlad­ké ro­zos­tre­nie po­za­dia (bo­keh), jas­né sním­ky pri sla­bom svet­le a jas­ný ob­raz v hľa­dá­či­ku. Krát­ka za­os­tri­teľ­ná vzdia­le­nosť iba0,23 m po­nú­ka väč­šiu všes­tran­nosť a krea­tív­nu slo­bo­du. Kom­pakt­ný a ľah­ký di­zajn ro­bia z toh­to ultra­ši­ro­kouh­lé­ho ob­jek­tí­vu do­ko­na­lé­ho spo­loč­ní­ka na ces­ty.

Špič­ko­vý vý­kon od ok­ra­ja po ok­raj

No­vý ob­jek­tív NIK­KOR s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 24 mm pos­ky­tu­je vy­ni­ka­jú­cu os­trosť a kon­trast v ce­lom ob­ra­zo­vom po­li. Op­tic­ká konštruk­cia za­hŕňa 12 pr­vkov v de­via­tich sku­pi­nách. Dva op­tic­ké pr­vky zo sk­la ED (s extrém­ne níz­kym roz­pty­lom), dva as­fé­ric­ké op­tic­ké pr­vky a anti­ref­lexná vrstva Na­no Crys­tal Coat od spo­loč­nos­ti Ni­kon za­ru­ču­jú os­tré bri­lan­tné sním­ky. Skres­le­nie je dob­re sko­ri­go­va­né. Rov­na­ko sú sko­ri­go­va­né aj všet­ky po­ten­ciál­ne chy­by, kto­ré sa zvy­čaj­ne ob­ja­vu­jú na ok­ra­joch zá­be­rov ši­ro­kouh­lý­mi ob­jek­tív­mi, nap­rík­lad pok­les pe­ri­fér­ne­ho os­vet­le­nia ale­bo stra­ta os­tros­ti.

Ultra­ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív pri for­má­te FX. Kla­sic­ký ob­jek­tív pri for­má­te DX

Keď­že ten­to no­vý ob­jek­tív po­nú­ka oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť 36 mm vo for­má­te DX, je za­ují­ma­vý aj pre fo­tog­ra­fov vy­uží­va­jú­cich for­mát DX. Te­raz mô­žu pou­ží­va­te­lia for­má­tu DX vy­užiť vý­ho­dy vy­so­kok­va­lit­né­ho ob­jek­tí­vu for­má­tu FX, kto­rý sa prib­li­žu­je kla­sic­kej oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti 35 mm, keď ho pou­ži­jú na fo­toa­pa­rá­te for­má­tu DX. Tra­dič­ná oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť 35 mm vy­tvá­ra nad­ča­so­vé pô­so­bi­vé sním­ky. Je to stá­li­ca v ob­ľú­be­nos­ti me­dzi fo­tog­raf­mi, kto­rí chcú za­chy­tá­vať sním­ky s kla­sic­kou per­spek­tí­vou. Ok­rem vý­hod­nej oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti od­ol­ná, ale ľah­ká konštruk­cia toh­to no­vé­ho ob­jek­tí­vu for­má­tu FX za­ru­ču­je, že je dob­re vy­vá­že­ný aj na te­le for­má­tu DX.

Ob­jek­tív AF-S NIK­KOR 24 mm f/1,8G ED sa do­dá­va s ba­jo­ne­to­vou sl­neč­nou clo­nou a mäk­kým puz­drom.

Ďal­šie in­for­má­cie náj­de­te na strán­ke Ni­kon.sk, Ni­kon­blog.cz a na Fa­ce­boo­ku Ni­kon SK.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter