Sprinx Systems s oficiálnym zastúpením PGI a Intel Corporation

Slo­ven­ská spo­loč­nosť Sprinx Sys­tems, a.s. zís­ka­la šta­tút ofi­ciál­ne­ho za­stú­pe­nia spo­loč­nos­tí PGI, vlas­tne­nej spo­loč­nos­ťou NVI­DIA, a In­tel Cor­po­ra­tion. Roz­ší­re­nie pô­sob­nos­ti di­ví­zie Sprinx HPC v do­dá­va­ní nás­tro­jov In­tel a PGI je vy­ús­te­ním ras­tú­ce­ho pre­da­ja tých­to rie­še­ní na Slo­ven­sku.

Sprinx Sys­tems, a.s. vy­ví­ja webo­vé rie­še­nia, pos­ky­tu­je služ­by v ob­las­ti hos­tin­gu a sprá­vy ap­li­ká­cií a je vý­znam­ným do­dá­va­te­ľom pro­duk­tov HPC (High Per­for­man­ce Com­pu­ting). Me­dzi­roč­ný ná­rast ich pre­da­ja sa pod­ľa slov Pet­ra Pexu, HPC kon­zul­tan­ta, ak­tuál­ne po­hy­bu­je oko­lo 30%. „Sme veľ­mi ra­di, že zís­ka­va­me ofi­ciál­ne od­po­rú­ča­nie pria­mo od spo­loč­nos­ti In­tel pre pos­ky­to­va­nie na­šich pro­fe­sio­nál­nych slu­žieb sú­čas­ným a sa­moz­rej­me i bu­dú­cim zá­kaz­ní­kom," ho­vo­rí.

Jed­nou z hlav­ných čin­nos­tí di­ví­zie HPC je do­dá­va­nie nás­tro­jov In­tel a PGI pre ved­cov a vý­vo­já­rov pra­cu­jú­cich v aka­de­mic­kej sfé­re. Jed­ná sa o kom­pi­lá­to­ry a ak­ce­le­rá­to­ry ja­zy­kov Fortran, CUD­SA, Ope­nACC, C, C++. K zá­kaz­ní­kom a pou­ží­va­te­ľom pat­rí napr. ČVUT, Uni­ver­zi­ta Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci, Vy­so­ká ško­la báň­ská v Os­tra­ve, CES­NET, Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta či DA­TA­LAN.

Petr Pexa pra­cu­je v spo­loč­nos­ti Sprinx Sys­tems 4 ro­ky a v da­nej ob­las­ti má viac než 3-roč­nú prax.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter