Peter Sagan sa s fanúšikmi stretne na Magio pláži

Naj­lep­ší slo­ven­ský cykl­ista a štvor­ná­sob­ný dr­ži­teľ ze­le­né­ho dre­su z Tour de Fran­ce Pe­ter Sa­gan sa vo štvr­tok 6. augus­ta 2015 stret­ne so slo­ven­ský­mi fa­nú­šik­mi na Ma­gio plá­ži v Bra­tis­la­ve. Spo­loč­ne tak mô­žu os­lá­viť je­ho ús­pech na naj­pres­tíž­nej­ších cyk­lis­tic­kých pre­te­koch sve­ta. Zá­ro­veň je to je­di­ná a exklu­zív­na mož­nosť dos­tať sa k Pet­ro­vi bliž­šie.

Deň s Pet­rom Sa­ga­nom na Ma­gio plá­ži za­čne o 9.00 h. Fa­nú­ši­kov ča­ká bo­ha­tý sprie­vod­ný prog­ram, vrá­ta­ne autog­ra­miá­dy:

9:00 Za­čia­tok po­du­ja­tia
9:30 Prí­chod Pet­ra Sa­ga­na
11:00 Mo­de­ro­va­ný prog­ram na pó­diu
12:00 Autog­ra­miá­da
13:00 Kon­cert sku­pi­ny Rep­lay
16:00 Ukon­če­nie po­du­ja­tia

Po­čas tr­va­nia ce­lé­ho po­du­ja­tia ča­ka­jú na náv­štev­ní­kov plá­že a fa­nú­ši­kov Pet­ra Sa­ga­na inter­ak­tív­ne a zá­bav­né ak­ti­vi­ty. Chý­bať ne­bu­dú sú­ťa­že pre dos­pe­lých i de­ti o trič­ká a cyk­lis­tic­ké fľa­še s ná­pi­som S4­GAN.

Prip­ra­ve­né bu­de sa­mos­tat­né pó­dium a ce­lý prog­ram bu­de pre­ná­ša­ný aj na veľ­kop­loš­né ob­ra­zov­ky, aby ni­ko­mu neu­ni­kol žiad­ny dô­le­ži­tý mo­ment.

Po­sil­ne­né bu­dú tiež ob­čer­stvo­va­cie ka­pa­ci­ty.

Na špe­ciál­nej ze­le­nej plach­te s ná­pi­som „Ďaku­je­me S4­GAN" bu­de mož­né Pet­ro­vi za­ne­chať od­kaz. Te­le­kom prip­ra­vil pre Pet­ra Sa­ga­na aj prek­va­pe­nie vo for­me vy­stú­pe­nia je­ho ob­ľú­be­nej hu­dob­nej sku­pi­ny.

Te­le­kom sa stal par­tne­rom naj­lep­šie­ho slo­ven­ské­ho cyk­lis­tu Pet­ra Sa­ga­na vo feb­ruári 2015. Prip­ra­vil špe­ciál­ny web www.s4­gan.sk a kam­paň s ús­tred­ným texto­vým mo­tí­vom S4­GAN na pod­po­ru svo­jej naj­rý­chlej­šej 4G sie­te. Na Tour de Fran­ce vy­pra­vil aj špe­ciál­ny fan­bus s fa­nú­šik­mi, kto­rí neu­nik­li po­zor­nos­ti sve­to­vých mé­dií. Spo­lup­rá­ca Te­le­ko­mu a Pet­ra Sa­ga­na potr­vá do kon­ca ro­ka.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter