IBM otvára nový Open Power Hub

Spo­loč­nosť IBM ot­vo­ri­la v spo­lup­rá­ci s na­dá­ciou Open­POWER a par­tner­mi no­vý Open­POWER Hub na Vy­so­kém uče­ní tech­nic­kém v Br­ne (VUT). Br­nen­ská uni­ver­zi­ta sa tak sta­la sú­čas­ťou špe­ciál­ne­ho pro­jek­tu a je jed­nou zo štroch uni­ver­zít na sve­te, s kto­rý­mi IBM spo­lup­ra­cu­je na ino­vá­ciách a roz­vo­ji eko­sys­té­mu Li­nux na IBM Power server­och.

IBM dl­ho­do­bo za­po­ži­ča­la VUT šty­ri Power server­y (IBM Power Sys­tem S822L a S812L), bež­iace na ope­rač­ných sys­té­moch Red Hat En­terpri­se Li­nux, kto­ré mô­žu štu­den­ti a od­bor­ní­ci uni­ver­zi­ty vy­uží­vať na inter­né ve­dec­ké a štu­den­tské pro­jek­ty, ale tiež ich mô­žu pre­na­jí­mať po­ten­ciál­nym sof­tvé­ro­vým de­ve­lo­pe­rom na tes­to­va­nie open-sour­ce ap­li­ká­cií pre Li­nux na ar­chi­tek­tú­re POWER8.

Br­nen­ský hub je jed­ným zo šty­roch sve­to­vých uni­ver­zit­ných cen­tier pre vý­voj no­vých ap­li­ká­cií na plat­for­me Open­POWER. Sús­tre­dí sa naj­mä na cloud, ana­lý­zu veľ­kých dát a tech­nic­ké vý­poč­ty. Inter­né vý­skum­né ak­ti­vi­ty VUT, kto­ré mož­no reali­zo­vať na server­och IBM za­hŕňa­jú ob­las­ti pa­ra­le­li­zá­cie úloh ná­roč­nej­ších na vý­poč­ty, op­ti­ma­li­zá­ciu prek­la­du, he­te­ro­gén­ne spra­co­va­nie veľ­kých dát, spra­co­va­nie ob­ra­zu a vi­dea, ná­roč­né vý­poč­to­vé úlo­hy a si­mu­lá­cie, har­dvé­ro­vé ak­ce­le­rá­cie spra­co­va­nia sie­ťo­vej pre­vádz­ky, ve­ri­fi­ká­cie po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov, ako aj vý­voj tech­no­ló­gií pre prá­cu s tran­sak­čnou pa­mä­ťou.

„Umies­tne­nie šty­roch server­ov s pro­ce­sor­mi IBM Power 8 na Fa­kul­te in­for­mač­ných tech­no­ló­gií VUT vy­tvo­ri­lo zá­klad štvr­té­ho uz­la aka­de­mic­kej sie­te, kto­rá pod­po­ru­je vý­voj prog­ra­mo­vé­ho vy­ba­ve­nia pre server­ov­ú plat­for­mu Open­POWER. Pr­vé tri uz­ly tvo­ria Ore­gon Sta­te Uni­ver­si­ty v USA, Cam­pi­nas Sta­te Uni­ver­si­ty v Bra­zí­lii a Power Tech­no­lo­gy Open Lab v Čí­ne," vy­svet­ľu­je Pa­vel Zem­čík, pro­de­kan Fa­kul­ty in­for­mač­ních tech­no­lo­gií VUT v Br­ne.

„Tie­to ak­ti­vi­ty nám umož­nia urý­chliť vý­voj v ob­las­tiach, v kto­rých dnes po­ci­ťu­je­me ne­dos­ta­tok zruč­nos­tí," do­dá­va Bra­nis­lav Šebo, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Čes­ká re­pub­li­ka.

„Dá­va nám to príl­eži­tosť pod­po­ro­vať nie­len bu­dú­cich vý­vo­já­rov a sys­té­mo­vých správ­cov, ale aj pra­co­vať na bu­dú­com vý­sku­me a spo­lup­ra­co­vať v rám­ci Open­POWER plat­for­my."

Viac in­for­má­cií o pro­jek­teu­ni­ver­zit­nej spo­lup­rá­ce IBM pri roz­vo­ji eko­sys­té­mu Li­nux na server­och Power náj­de­te Tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter