Prevádzkový zisk LG Electronics klesol o 60 %

Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics Inc v dru­hom štvrťro­ku evi­do­va­la pok­les zis­ku o 60 %, keď­že pre­daj jej te­le­ví­zo­rov a smar­tfó­nov os­la­bil v dôs­led­ku men­šie­ho do­py­tu a sil­nej kon­ku­ren­cie. Fir­ma LG, kto­rá je dru­hým naj­väč­ším vý­rob­com te­le­ví­zo­rov na sve­te po Sam­sun­gu, za dru­hý kvar­tál vy­ká­za­la pre­vádz­ko­vý zisk 244 mld. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW). V rov­na­kom ob­do­bí pred ro­kom pri­tom bol v ob­je­me 610 mld. KRW. Vý­sle­dok za dru­hý kvar­tál toh­to ro­ka je vý­raz­ne niž­ší v po­rov­na­ní oča­ká­va­ním ana­ly­ti­kov os­lo­ve­ných v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters, kto­rí od­ha­do­va­li, že bu­de vo vý­ške 395 mld. KRW.

Di­ví­zia vý­ro­by te­le­ví­zo­rov sa dos­ta­la do pre­vádz­ko­vej stra­ty 82,7 mld. KRW, ho­ci v dru­hom kvar­tá­li vla­ňaj­ška do­siah­la zisk 159 mld. KRW. V stra­te bo­la tá­to di­ví­zia už v ob­do­bí ja­nuá­ra až mar­ca, ale iba v su­me 6,2 mld. KRW. Di­ví­zia mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cie do­siah­la iba ne­patr­ný zisk, a to 0,2 mld. KRW, keď­že jej do­dáv­ky smar­tfó­nov me­dzi­roč­ne kles­li. Od­zr­kad­le­ním ras­tú­cich obáv tr­hu o pod­ni­ka­teľ­ský vý­hľad fir­my LG Elec­tro­nics je to, že hod­no­ta jej ak­cií mi­nu­lý týž­deň kles­la na naj­niž­šiu úro­veň za viac ako 12 ro­kov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter