Firma O2 Slovakia v prvom polroku s rastom výnosov o 14 %

Spo­loč­nosť O2 Slo­va­kia do­siah­la v pr­vom polro­ku toh­to ro­ka vý­no­sy vo vý­ške 117,3 mi­lió­na eur, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 14,1 %. In­for­mo­val o tom v stre­du te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb bol v sle­do­va­nom ob­do­bí 5,7 eura, AR­PU pri zá­kaz­ní­koch pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry do­sia­hol 12,7 eura.

"Aj v pr­vom polro­ku rás­tlo O2 vo všet­kých pre­vádz­ko­vých a fi­nan­čných uka­zo­va­te­ľoch. Rok 2015 je pre O2 in­ves­tič­ným ro­kom, čo sa od­rá­ža naj­mä na kon­ti­nuál­nom mo­der­ni­zo­va­ní sie­tí a ich zvy­šu­jú­ce­ho sa pok­ry­tia. Ak­tuál­ne je na­ša vlas­tná 3G sieť dos­tup­ná pre tak­mer 70 per­cent po­pu­lá­cie, pri­čom do kon­ca ro­ka roz­ší­ri­me aj naj­rý­chlej­šiu 4G sieť, a to do 13 naj­väč­ších miest na Slo­ven­sku," prib­lí­žil ge­ne­rál­ny ria­di­teľ fir­my O2 Pe­ter Ga­žík. K 30. jú­nu vzrást­la zá­kaz­níc­ka bá­za spo­loč­nos­ti me­dzi­roč­ne o 6,4 % na tak­mer 1,711 mi­lió­na. Od 1. ja­nuá­ra do kon­ca jú­na si zá­kaz­ní­ci do sie­te O2 pre­nies­li 45 147 te­le­fón­nych čí­sel.

O2 pô­so­bí na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom slo­ven­skej dcé­ry ma­ter­skej O2 Czech Re­pub­lic od ro­ku 2006, ke­dy naň vstú­pi­la ako sú­časť špa­nielskej sku­pi­ny Te­le­fó­ni­ca. Svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007 a pos­ky­to­va­la služ­by pod znač­kou O2. Sku­pi­na Te­le­fó­ni­ca sa kon­com ro­ka 2013 do­hod­la na pre­da­ji Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic vrá­ta­ne slo­ven­skej dcé­ry sku­pi­ne PPF za 2,467 mld. eur. Čes­ká i slo­ven­ská fir­ma sa pre­me­no­va­li na O2. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor O2 bu­de pô­so­biť pod tou­to znač­kou v ČR aj na Slo­ven­sku až do ro­ku 2022.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter