ČR: ASUS zahájil predaj grafickej karty ASUS Strix R9 Fury s novou generáciou chladenia DirectCU III

ASUS před­sta­vil gra­fic­kou kar­tu Strix R9 Fu­ry, kte­rá vy­ni­ká vy­so­kým vý­ko­nem a zá­ro­veň níz­ký­mi pro­voz­ní­mi tep­lo­ta­mi. No­vin­ka dis­po­nu­je zvý­še­nou od­ol­nos­tí, kte­rá přis­pí­vá k extrém­ní spo­leh­li­vos­ti a ži­vot­nos­ti. Strix R9 Fu­ry ob­sa­hu­je nej­novější gra­fic­ké pro­ce­so­ry (GPU) Ra­deon R9 Fu­ry.

Je vy­ba­ve­na no­vou ge­ne­ra­cí chla­ze­ní Di­rec­tCU III se třemi pa­ten­to­va­ný­mi bez­hluč­ný­mi ven­ti­lá­to­ry s lo­pat­ka­mi ve tva­ru kříd­la, což za­jiš­ťu­je maximál­ní proudění vzdu­chu. Strix R9 Fu­ry vy­uží­vá auto­ma­ti­zo­va­nou tech­no­lo­gii vý­ro­by ASUS Auto-Extre­me a od­ol­né kom­po­nen­ty Su­per Alloy Power II, kte­ré za­ru­ču­jí dlou­ho­do­bou kva­li­tu a spo­leh­li­vost. Ne­chy­bí ani softwaro­vý nás­troj GPU Tweak II s fun­kcí XSplit Ga­me­cas­ter pro in­tui­tiv­ní ladění vý­ko­nu a okam­ži­té strea­mo­vá­ní her. Ce­na kar­ty v Čes­ku a na Slo­ven­sku je 17 290 Kč, resp. 624,90 euro s DPH.

STRIX-R9FURY-DC3-4G-GAMING_2D.jpg

Di­rec­tCU III - níz­ká hluč­nost a pro­voz­ní tep­lo­ty při hra­ní her

Kar­ta Strix R9 Fu­ry je vy­ba­ve­na tech­no­lo­gií chla­ze­ní Di­rec­tCU III od spo­leč­nos­ti ASUS, kte­rá ob­sa­hu­je dvě 10mm tep­lo­vo­di­vé tru­bi­ce v přímém kon­tak­tu s gra­fic­kým jád­rem. Ten­to sys­tém překo­ná­vá re­fe­ren­ční sys­té­my tím, že do­sa­hu­je během hra­ní až o 30 % niž­ších pro­voz­ních tep­lot. Jed­not­ka má tři ven­ti­lá­to­ry vy­ba­ve­né no­vým de­sig­nem s lo­pat­kou ve tva­ru kříd­la, což umož­ňu­je maximál­ní proudění vzdu­chu a sta­tic­ký tlak nad chla­di­čem. Konstruk­ce se třemi ven­ti­lá­to­ry ob­sta­rá­vá třik­rát tiš­ší pro­voz než re­fe­ren­ční kar­ty, což dě­lá ze sys­té­mu Di­rec­tCU III jed­no z ne­jú­činnějších chla­ze­ní gra­fic­ké kar­ty. Mo­del Strix R9 Fu­ry je dá­le vy­ba­ven bez­hluč­nou tech­no­lo­gií, kte­rá zce­la za­sta­ví otá­če­ní ven­ti­lá­to­ru během ne­ná­roč­né­ho hra­ní.

Tech­no­lo­gie Auto-Extre­me s kom­po­nen­ty Su­per Alloy Power II

Kar­ta se vy­rá­bí za po­mo­ci tech­no­lo­gie Auto-Extre­me od fir­my ASUS, kte­rá před­sta­vu­je plně auto­ma­ti­zo­va­ný vý­rob­ní pro­ces. Z vý­rob­ní lin­ky je tím eli­mi­no­ván lid­ský fak­tor a za­jištěna kon­zis­ten­tní kva­li­ta pro­duktů. Tech­no­lo­gie Auto-Extre­me mi­ni­ma­li­zu­je hro­madění pra­chu a oxida­ci; za­dní stra­na des­ky tištěných spojů gra­fic­ké kar­ty je zce­la hlad­ká, což zna­me­ná vy­šší úro­veň po­hod­lí pro sta­vi­te­le PC sys­témů. Ten­to vý­rob­ní pro­ces je ta­ké šetr­ný k ži­vot­ní­mu prostředí, od­stra­ňu­je pou­ži­tí ag­re­siv­ních che­mi­ká­lií a sni­žu­je spotřebu ener­gie až o 50 %.

Mo­del Strix R9 Fu­ry je vy­ba­ven kom­po­nen­ty Su­per Alloy Power II, kte­ré zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu, sni­žu­jí ztrá­tu vý­ko­nu, re­du­ku­jí nepříjem­ný zvuk při vy­šším za­tí­že­ní a ta­ké sni­žu­jí tep­lot­ní dy­na­mi­ku. Gra­fic­ká kar­ta má 12fá­zo­vou ver­zi na­pá­je­ní ve srov­ná­ní s re­fe­ren­ční­mi kar­ta­mi, jež ob­sa­hu­jí pou­ze 8fá­zo­vou ver­zi na­pá­je­ní. Strix R9 Fu­ry je vy­ba­ve­na GPU vý­ztu­ží a po­sí­le­nou za­dní des­kou, kte­rá chrá­ní gra­fic­ké jád­ro a za­bra­ňu­je ohý­bá­ní PCB v průběhu ča­su.

Kar­ta ta­ké ob­sa­hu­je paměť HBM (High Bandwidth Me­mo­ry ) a no­vý typ RAM s ši­ro­ký­mi ko­mu­ni­kač­ní­mi dra­ha­mi. Na­bíd­ne dí­ky to­mu níz­kou spotřebu ener­gie a ener­ge­tic­kou účin­nost při vy­so­kém vý­ko­nu.

GPU Tweak II s fun­kcí XSplit Ga­me­cas­ter

Nás­troj GPU Tweak II se zce­la no­vým in­tui­tiv­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním us­nad­ňu­je ladění a zvy­šu­je po­ži­tek z hra­ní. Sou­časně na­bí­zí i pok­ro­či­lé fun­kce pro zku­še­né uži­va­te­le za­bý­va­jí­cí se přetak­to­vá­ním. No­vá fun­kce Ga­ming Boos­ter jed­ním klik­nu­tím maxima­li­zu­je vý­kon sys­té­mu auto­ma­tic­kým ukon­če­ním ne­potřeb­ných pro­cesů a přiděle­ním veš­ke­rých dos­tup­ných prostředků. S kar­tou zís­ká­te rovněž bez­plat­nou pré­mio­vou li­cen­ci na 1 rok (v ceně 99 USD) na fun­kci XSplit Ga­me­cas­ter, kte­rá umož­ňu­je hráčům jed­no­du­še strea­mo­vat ne­bo nah­rá­vat hry po­mo­cí přek­ryv­né­ho pa­ne­lu na her­ní ob­ra­zov­ce.

Kar­ta za­uj­me ta­ké sys­té­mem osvětle­ním Strix LED, je­hož pul­zu­jí­cí světel­né efek­ty do­da­jí sty­lo­vý vzhled ja­ké­mu­ko­li PC sys­té­mu.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter