Spoločnosti Business Lease Slovakia a GreenWay Operator odštartovali spoluprácu pri rozšírení elektromobility na Slovensku.

Spo­loč­nos­ti Bu­si­ness Lea­se Slo­va­kia a GreenWay Ope­ra­tor pod­pí­sa­li do­ho­du o vzá­jom­nej spo­lup­rá­ci pri pod­po­re e-mo­bi­li­ty na Slo­ven­sku. „Ve­rí­me, že sa nám spo­loč­ne po­da­rí dos­tať na slo­ven­ský trh elek­tro­mo­bi­ly a pre­sa­diť elek­tro­mo­bi­li­tu aj na­priek to­mu, že ju na­te­raz vlá­da ne­pod­po­ru­je," zdô­raz­nil k do­ho­de ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Bu­si­ness Lea­se Slo­va­kia Björn van den Berg. „Chce­me pri­niesť uni­kát­nu služ­bu, kto­rá umož­ní jed­no­du­ché za­čle­ne­nie elek­tric­kých auto­mo­bi­lov do čo mož­no naj­väč­šie­ho poč­tu fi­rem­ných flo­tíl na Slo­ven­sku," po­dot­kol pred­se­da pred­sta­ven­stva GreenWay Ope­ra­tor Pe­ter Ba­dík.

Uni­kát­na služ­ba

Zá­kla­dom spo­lup­rá­ce oboch par­tne­rov pri roz­vo­ji elek­tro­mo­bi­li­ty je pos­kyt­nu­tie elek­tro­mo­bi­lov cez ope­ra­tív­ny lí­zing s kom­plexnou sta­ros­tli­vos­ťou Bu­si­ness Lea­se, vrá­ta­ne rých­lo­na­bí­ja­cích sta­níc a slu­žieb GreenWay Ope­ra­tor. „Ok­rem pri­jem­né­ho po­ci­tu z ti­chej, dy­na­mic­kej a eko­lo­gic­kej jaz­dy v elek­tric­kom vo­zid­le chce­me klien­tom spo­lu pri­niesť rov­na­ko prí­jem­ný a bez­sta­rost­ný zá­ži­tok pri vy­uží­va­ní na­šich slu­žieb," dopl­nil Pe­ter Ba­dík.

„GreenWay vní­ma­me ako spo­loč­nosť s vý­bor­ným know-how v ob­las­ti elek­tro­mo­bi­li­ty a sme ra­di, že na jej roz­vo­ji na Slo­ven­sku bu­de­me pra­co­vať spo­loč­ne," vy­svet­ľu­je Björn van den Berg. Rých­lo­na­bí­ja­cie sta­ni­ce GreenWay Ope­ra­tor sú schop­né elek­tric­ké auto na­biť za prib­liž­ne 20 mi­nút, čo pri­ná­ša vý­znam­nú ča­so­vú ús­po­ru a kom­fort pre uží­va­te­ľov elek­tric­kých vo­zi­diel. Ne­dáv­no elek­tro­mo­bil­ný ope­rá­tor sprís­tup­nil 15 rých­lo na­bí­ja­cích sta­níc ty­pu CHA­de­MO na D1 a R1 (ťah Bra­tis­la­va - Ko­ši­ce), kto­ré sú od se­ba vzdia­le­né cca 80 km a sú umies­tne­né stra­te­gic­ky naj­mä vo veľ­kých a vý­znam­ných ob­chod­ných cen­trách, vo všet­kých kraj­ských mes­tách pop­ri di­aľ­ni­ci.

Elek­tro­mo­bi­li­ta vo fi­rem­ných flo­ti­lách

„No­vé tech­no­ló­gie, aký­mi sú aj elek­tric­ké au­tá, sú pre­via­za­né s ino­va­tív­ny­mi služ­ba­mi. Od­klon od pria­me­ho vlas­tníc­tva v pros­pech vy­uží­va­nia slu­žieb je me­gat­rend, kto­rý sa už dáv­nej­šie pre­sa­dil nap­rík­lad v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách. Ne­vyh­ne sa mu ani auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel a v prie­be­hu nie­koľ­kých ro­kov ho vý­znam­ne zme­ní," kon­šta­tu­je Pe­ter Ba­dík. „Bu­si­ness Lea­se je pre nás ideál­ny par­tner, prá­ve pre ich ot­vo­re­nosť ino­vá­ciám a no­vým tren­dom. Zho­du­je­me sa tiež vo vní­ma­ní po­ten­ciá­lu elek­tro­mo­bi­li­ty a od­hod­la­ní nes­táť so za­lo­že­ný­mi ru­ka­mi, ale ak­tív­ne pris­pieť k to­mu­to roz­vo­ju," dopĺňa.

Bu­si­ness Lea­se ako kom­plex­ný pos­ky­to­va­teľ mo­bi­li­ty a pop­red­ný hráč na po­li ope­ra­tív­ne­ho lí­zin­gu už dl­ho­do­bo pod­po­ru­je ino­va­tív­ne rie­še­nia a ze­le­nú mo­bi­li­tu. Aj vďa­ka to­mu si ho nap­rík­lad Tes­la vy­bra­la, aby vô­bec ako pr­vý na Slo­ven­sku mo­hol po­nú­kať jej elek­tro­mo­bil Tes­la. No kým v ma­ter­skej kra­ji­ne sku­pi­ny Bu­si­ness Lea­se - v Ho­lan­dsku, vlá­da elek­tro­mo­bi­li­tu cez da­ňo­vé zvý­hod­ne­nie pod­po­ru­je, u nás to tak za­tiaľ nie je. „Na dru­hej stra­ne, vďa­ka vy­so­kým zos­tat­ko­vým hod­no­tám elek­tro­mo­bi­lov už vie­me po­nu­ku ope­ra­tív­ne­ho lí­zin­gu nas­ta­viť rov­na­ko ce­no­vo vý­hod­ne ako kla­sic­ké vo­zid­lá," vy­svet­ľu­je Björn van den Berg. Dos­tup­ná ce­na, roz­ší­re­ná infra­štruk­tú­ra a kom­plexná sta­ros­tli­vosť pri za­bez­pe­če­ní ab­so­lút­nej mo­bi­li­ty by tak ma­la dať ze­le­nú elek­tro­mo­bi­lom vo fi­rem­ných flo­ti­lách.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter