Telekom ďakuje Saganovi zelenou farbou

Te­le­kom na je­den týž­deň nah­ra­dí svo­ju ty­pic­kú kor­po­rát­nu far­bu ze­le­nou. Vy­jad­ru­je tak vďa­ku slo­ven­ské­mu cyk­lis­to­vi Pet­ro­vi Sa­ga­no­vi, kto­rý na naj­pres­tíž­nej­ších sve­to­vých pre­te­koch Tour de Fran­ce zís­kal vzác­ny ze­le­ný dres.

Ze­le­né lo­go T a ďal­šie pr­vky v tej­to far­be sa od pon­del­ka 27. jú­la 2015 ob­ja­via na ofi­ciál­nej strán­ke Te­le­ko­mu, v te­le­víz­nych spo­toch kam­pa­ne S4­GAN (link na vi­deo: https://goo.gl/JQnWtQ), na bil­bor­doch v Bra­tis­la­ve a Ži­li­ne a tiež na Fa­ce­book, Lin­ke­dIn a Twit­ter pro­fi­loch ope­rá­to­ra.

„Tým­to spô­so­bom chce­me Pet­ro­vi Sa­ga­no­vi za­gra­tu­lo­vať a hlav­ne po­ďa­ko­vať za bo­jov­nosť, kto­rú preu­ká­zal na Tour. Ten­to mi­mo­riad­ny ús­pech sved­čí o správ­nos­ti na­šej voľ­by, keď sme si pre zo­sob­ne­nie rých­los­ti, kva­li­ty a lí­der­stva v ob­las­ti mo­bil­ných dát vy­bra­li prá­ve Pet­ra. Svo­ji­mi vý­kon­mi ro­bí skve­lé me­no Slo­ven­sku, in­špi­ru­je množ­stvo ľu­dí a ro­bí ich hr­dý­mi na tú­to kra­ji­nu. Aj my sa pre Slo­ven­sko sna­ží­me ro­biť ve­ľa - di­gi­ta­li­zu­je­me ho, pri­ná­ša­me tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky, sta­via­me rých­le a mo­der­né sie­te. To všet­ko vo vie­re, že ho tak ro­bí­me lep­ším a že aj vďa­ka nám a na­šim služ­bám mô­žu ľu­dia vy­užiť napl­no svoj ta­lent a spl­niť si svo­je sny," po­ve­dal Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ pre mass mar­ket seg­ment Te­le­ko­mu.

Te­le­kom sa stal par­tne­rom naj­lep­šie­ho slo­ven­ské­ho cyk­lis­tu Pet­ra Sa­ga­na vo feb­ruári 2015. Prip­ra­vil špe­ciál­ny web www.s4­gan.sk a kam­paň s ús­tred­ným texto­vým mo­tí­vom S4­GAN na pod­po­ru svo­jej naj­rý­chlej­šej 4G sie­te. Na Tour de Fran­ce vy­pra­vil aj špe­ciál­ny fan­bus s fa­nú­šik­mi, kto­rí neu­nik­li po­zor­nos­ti sve­to­vých mé­dií po­čas pre­te­kov.

Na špe­ciál­nej ze­le­nej plach­te s ná­pi­som „Ďaku­je­me S4­GAN" , kto­rá bu­de umies­tne­ná na Ma­gio plá­ži, bu­dú môcť fa­nú­ši­ko­via Pet­ro­vi za­ne­chať svoj od­kaz.

Te­le­kom pre fa­nú­ši­kov prip­ra­vu­je aj stret­nu­tie s Pet­rom Sa­ga­nom - us­ku­toč­ní sa za­čiat­kom augus­ta na Ma­gio plá­ži a bu­de spo­je­né aj s autog­ra­miá­dou. Bliž­šie in­for­má­cie bu­dú včas zve­rej­ne­né.

No­vá ap­li­ká­cia S4­GAN Emo­ji

Te­le­kom prip­ra­vil aj no­vú ap­li­ká­ciu S4­GAN Emo­ji, kto­rá pri­ná­ša do smar­tfó­nov a tab­le­tov emo­ti­ko­ny s mo­tí­vom Pet­ra Sa­ga­na. Ap­li­ká­cia je bez­plat­ná, link: www.to­pap­li­ka­cie.sk/emo­jiOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter