Slovenským firmám sa zjednodušila cesta k SAP HANA

Slo­ven­ské fir­my a pod­ni­ka­te­lia už ma­jú jed­no­duch­ší prís­tup k in-me­mo­ry plat­for­me SAP HA­NA a k sof­tvé­ru, kto­rý je na nej pos­ta­ve­ný.

Os­mič­ka spo­loč­nos­tí, zdru­že­ná v rám­ci prog­ra­mu SAP VAR Par­tne­rEd­ge, ús­peš­ne preš­la pro­ce­som auto­ri­zá­cie a je op­ráv­ne­ná pre­dá­vať HA­NA rie­še­nia. Zá­kaz­ní­kom sa tak pros­tred­níc­tvom tých­to par­tne­rov ot­vá­ra ces­ta aj k pos­led­ným ino­vá­ciám, kto­ré rep­re­zen­tu­je naj­mä ro­di­na rie­še­ní SAP Bu­si­ness Sui­te 4 SAP HA­NA (S/4 HA­NA).

Slo­ven­sko sa sta­lo pr­vou kra­ji­nou v rám­ci re­gió­nu stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, v kto­rej sú všet­ci par­tne­ri pre­dá­va­jú­ci on-pre­mi­se rie­še­nia auto­ri­zo­va­ní aj na pre­daj pro­duk­tov za­lo­že­ných na SAP HA­NA. „Po­va­žu­je­me to za ne­vyh­nut­ný pred­pok­lad k ďal­šie­mu roz­vo­ju nie­len na­šej pre­daj­nej sie­te, ale aj sa­mot­ných par­tne­rov. SAP HA­NA je bu­dúc­nosť, na kto­rej pos­tup­ne pos­ta­ví­me všet­ky rie­še­nia. Pod­ni­kom bez oh­ľa­du na veľ­kosť a od­vet­vie sprís­tup­ní nás­tro­je, kto­ré im umož­nia fun­go­vať lep­šie a ot­vo­ria no­vé mož­nos­ti na roz­voj biz­ni­su," po­ve­dal Ri­chard Gu­ga, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ SAP Slo­ven­sko.

SAP, glo­bál­ny lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, má na Slo­ven­sku de­väť VAR par­tne­rov (z to­ho je­den sa špe­cia­li­zu­je iba na clou­do­vé rie­še­nia). Mô­žu do­sa­ho­vať tri úrov­ne v zá­vis­los­ti od prie­bež­né­ho pl­ne­nia pod­mie­nok - Gold, Sil­ver a Bron­ze. Naj­vyš­ší šta­tút SAP GOLD PAR­TNER si vy­ža­du­je spl­ne­nie via­ce­rých ná­roč­ných kri­té­rií, pri­čom naj­dô­le­ži­tej­ším uka­zo­va­te­ľom je po­čet pre­da­ných no­vých li­cen­cií SAP. Do­siah­nu­tie úrov­ne Gold pred­sta­vu­je pre spo­loč­nosť aj dô­le­ži­tý be­ne­fit z poh­ľa­du ga­ran­cie vy­so­kej úrov­ne pro­fe­sio­na­li­ty vo vzťa­hu k zá­kaz­ní­kom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter