ČR: Správnosť doručovania hromadnej e-mailovej pošty v platforme MailForce novo analyzuje Google postmaster Tools

Men­ší mí­ra nes­práv­né­ho roz­hod­nu­tí a kaž­dé­mu uži­va­te­li anti­spa­mo­vá de­tek­ce na mí­ru dle in­di­vi­duál­ních pre­fe­ren­cí. Tak by se da­ly shr­nout změ­ny, kte­ré Goog­le na­sa­dil ve své službě Gmail. Anti­spa­mo­vé filtry se stro­jo­vým uče­ním nově dopl­ňu­je umě­lá in­te­li­gen­ce vy­ví­je­ná řadu let. Zá­ro­veň pro fir­my zpřís­tup­ni­la no­vý ana­ly­tic­ký nás­troj Goog­le Pos­tmas­ter Tools, jenž slou­ží k ana­lý­ze e-mai­lo­vé­ho pro­vo­zu a plat­formě Mail­For­ce po­má­há kon­tro­lo­vat, jak na e-mai­ly bu­dou rea­go­vat anti­spa­mo­vé filtry.

Po dub­no­vém zpřísnění anti­spa­mo­vé po­li­ti­ky Sez­na­mu přišel i Goog­le se změnou. Na­sa­dil no­vou tech­no­lo­gii, kte­rá má po­mo­ci přesněji de­te­ko­vat spam a od­ha­lit napřík­lad vy­žá­da­nou hro­mad­nou poš­tu. Tím chce eli­mi­no­vat nepřes­né vy­hod­no­co­vá­ní, kte­ré je za­lo­že­no na pau­ša­li­zo­va­ném roz­ho­do­vá­ní - co pro jed­no­ho člověka může být spa­mem, pro dru­hé­ho ne­mu­sí a e-mai­lo­vou zprá­vu nao­pak oče­ká­vá. Ta se však dí­ky hro­madně pou­ží­va­né anti­spa­mo­vé po­li­ti­ce pro­pi­su­je do všech e‑mai­lo­vých účtů. Pro­to Goog­le ke stá­va­jí­cím nás­trojům pro filtro­vá­ní ne­vy­žá­da­né poš­ty za­po­jil no­vou tech­no­lo­gii za­lo­že­nou na umělých neu­ro­no­vých sí­tích.

„Různé prog­ra­má­tor­ské tý­my po ce­lém světě za­bý­va­jí­cí se anti­spa­mo­vý­mi pra­vid­ly vy­mýš­lí, jak se účinně spa­mu brá­nit. Tech­no­lo­gie a prak­ti­ky, kte­ré by­ly do­teď pou­ží­vá­ny, jsou vesměs za­lo­že­ny na hro­mad­ném na­sa­ze­ní. Ne­do­ká­za­ly se přizpůso­bit jed­not­liv­ci. Tepr­ve umě­lá neu­ro­no­vá tech­no­lo­gie ote­ví­rá no­vé mož­nos­ti," řekl Jiří Vaš­ko, ve­dou­cí tý­mu plat­for­my Mail­For­ce v In­veo, kte­rá za­jiš­ťu­je ro­ze­sí­lá­ní hro­mad­ných e-mailů.

In­di­vi­duál­ní po­sou­ze­ní kaž­dé schrán­ky

I přes­to­že se Goog­le ak­tuálně po­dařilo v Gmai­lu v průměru eli­mi­no­vat spam v do­ru­če­né schrán­ce uži­va­telů na 0,1 % a chyb­ná de­tek­ce e-mai­lu ozna­če­né­ho ja­ko spam je pod 0,05 %, jde ještě dá­le. Někte­ré hro­mad­né e-mai­lo­vé zprá­vy by­ly - i když nep­rá­vem - mnoh­dy stá­le chybně kla­si­fi­ko­vá­ny ja­ko spam. Uži­va­te­lé, kteří ta­ko­vé e-mai­ly oče­ká­va­li, se pak mu­se­li pro­kou­sat slož­kou spam a e-mai­ly ručně naj­ít. Mnoh­dy se tak uži­va­te­lé dí­ky za­řaze­ní e-mailů do spa­mu o je­jich do­ru­če­ní vůbec ne­dozvědě­li, je­li­kož je ne­na­pad­lo, že by tam ta­ko­vé e-mai­ly vůbec moh­ly být za­hr­nu­ty. To­mu by dí­ky umě­lé in­te­li­gen­ci mělo být u Gmai­lu ko­nec.

Za­po­je­na by­la lé­ty vy­ví­je­ná umě­lá neu­ro­no­vá síť. Goog­le ji sou­časně pou­ží­vá u slu­žeb ja­ko YouTu­be, Street View, OCR atd. k auto­ma­tic­ké­mu roz­poz­ná­vá­ní tvarů. Síť pou­ží­vá al­go­rit­my pra­cu­jí­cí tak, že sta­ví umělou neu­ro­no­vou síť, kte­rá volně si­mu­lu­je neu­ro­nál­ní (tj. moz­ko­vé) pro­ce­sy uče­ní - v pod­statě si­mu­lu­je cho­vá­ní ner­vo­vých buněk v lid­ském moz­ku.

Goog­le Pos­tmas­ter Tools

Co by by­la ob­ra­na bez pre­ven­ce. Pro­to Goog­le zá­ro­veň zpřís­tup­nil no­vý nás­troj Pos­tmas­ter Tools. Ten fir­mám za­bý­va­jí­cím se hro­mad­ným ro­ze­sí­lá­ním e-mai­lo­vých kam­pa­ní po­má­há ana­ly­zo­vat e-mai­lo­vý pro­voz. „Nás­troj vel­mi ví­tá­me. V In­veu jsme ho důkladně otes­to­va­li a ih­ned za­pra­co­va­li do na­ší plat­for­my Mail­For­ce, kde se stal sou­čás­tí pro­ce­su ana­lý­zy ro­zes­la­ných e-mai­lingů. Při příp­ravě e‑mai­lin­go­vých kam­pa­ní nám po­má­há do­ru­čo­vá­ní ještě lé­pe za­cí­lit a zlep­šit tak mí­ru úspěšnos­ti kam­pa­ní. Od­ha­lí i tech­nic­ké chy­by, uká­že na po­ten­ciál­ní ri­zi­ka při vy­hod­no­ce­ní spa­mu a zob­ra­zí re­pu­ta­ci do­mé­ny a IP ad­res," do­dal Jiří Vaš­ko.

Za­ve­de­né no­vin­ky jsou po­zi­tiv­ní jak pro fir­my za­bý­va­jí­cí se e-mai­lin­go­vým mar­ke­tin­gem, tak pro běžné uži­va­te­le. V obou přípa­dech to­tiž za­jis­tí přesnější do­ru­čo­vá­ní vy­žá­da­ných zpráv a méně omylů.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter