VESMÍR: Modul Philae znovu prestal komunikovať

Mo­dul Phi­lae, kto­rý sa od no­vem­bra na­chá­dza na ko­mé­te 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko, zno­vu pres­tal ko­mu­ni­ko­vať s ria­dia­cim cen­trom Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry (ESA) v ne­mec­kom Dar­mstad­te. Pos­led­ný kon­takt s ním nad­via­za­li 9. jú­la, od­vte­dy však bo­li všet­ky po­ku­sy o ko­mu­ni­ká­ciu neús­peš­né. Phi­lae, kto­rý sa v jú­ni po sied­mich me­sia­coch preb­ral z hi­ber­nač­né­ho re­ži­mu a nás­led­ne pros­tred­níc­tvom son­dy Ro­set­ta vy­slal sig­nál na Zem, pod­ľa pos­led­ných dos­tup­ných úda­jov zme­nil po­lo­hu a prav­de­po­dob­ne sa zno­va na­chá­dza v tie­ni. Je­ho ba­té­rie tak ne­ma­jú dos­ta­tok ener­gie. Zme­nu po­lo­hy mo­du­lu mo­hol pod­ľa ved­cov spô­so­biť nap­rík­lad úni­kov ply­nov z povr­chu ko­mé­ty.

Son­da Ro­set­ta vy­pus­ti­la mo­dul Phi­lae na ko­mé­tu 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko vla­ni 12. no­vem­bra o 9:35 SEČ. Mo­dul pris­tál prib­liž­ne o se­dem ho­dín nes­kôr, čím sa stal pr­vým ľud­skou ru­kou vy­ro­be­ným stro­jom na ko­mé­te. Pri pris­tá­tí sa mu však ne­po­da­ri­lo vy­stre­liť úchyt­né za­ria­de­nia po­dob­né har­pú­ne, a pre­to sa od­ra­zil. Na povrch ko­mé­ty po dru­hý raz do­sa­dol až o ho­di­nu a 50 mi­nút nes­kôr, po­tom sa od­ra­zil eš­te raz a po sied­mich mi­nú­tach pris­tál po tre­tí raz. Po nie­koľ­kých dňoch sa mu však vy­bi­la ba­té­ria a pre­pol sa do hi­ber­nač­né­ho re­ži­mu. Po­čas krát­ke­ho ob­do­bia fun­go­va­nia však sti­hol na povr­chu ko­mé­ty za­zna­me­nať prí­tom­nosť or­ga­nic­kých mo­le­kúl.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter